Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Mas Castellà

Competències


Competències específiques
 • CE20: Analitzar i interpretar els estats econòmics-financers de les empreses i fonaments per la presa de decisions.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Assignatura emmarcada en la matèria d’economia financera. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics del càlcul de costos a l’empresa industrial i de l’anàlisi d’inversions i els plans de finançament. La primera part de l’assignatura es dedica a l’estudi de la comptabilitat financera i la comptabilitat de costos, analitzant la seva funció dins l’empresa, i aprofitant per a revisar el cicle comptable i la documentació relacionada. A continuació es treballa l’anàlisi d’inversions en situacions amb diferents graus d’incertesa i risc, i s’analitzen les diferents fonts per al finançament. Finalment es descriuen i es treballen l’estructura i els continguts del pla econòmic-financer.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1: Identificar l’objectiu i la finalitat de la gestió financera (CE 20).

RA2: Identificar, analitzar i valorar les operacions financeres habituals de les empreses i altres entitats econòmiques (CE 20).

RA3: Avaluar la factibilitat de projectes d’inversió i finançament en l’entorn industrial (CE 20).

RA4: Prendre decisions estratègiques basades en termes econòmics - financers en una empresa (CE 20).

RA5: Interpretar el cicle que es pot comptabilitzar i identificar els diferents documents emprats en el mateix (CE 20).

RA6: Identificar i utilitzar tecnologies de suport per a l'avaluació i la gestió d'una inversió (CE 20).

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

RA1

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RA2

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

X

 

RA3

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

X

X

 

RA4

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

X

 

RA5

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

 

X

 

RA6

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

Metodologia de treball


 Metodologia docent

Classes teòriques en el grup gran. Excepcionalment resolució de problemes, en el marc de la classe.

Classes de pràctiques, problemes i exercicis en el grup petit. Presentacions dels resultats per part dels alumnes. Lliurament avaluable per a cada activitat.

Presentació final de l’estudi del cas (activitat 5) al final del curs. Avaluable. Possibilitat d’interactuació amb exemples d’empreses reals.

Sessions de dubtes sobre els continguts abans de l’examen final.

L’examen final recull els continguts de tota l’assignatura.

 

Grup Gran

Grup Petit

Aprenentatge Autònom

TOTAL

Activitat 1

 

2h

3h

5h

Activitat 2

 

4h

4h

8h

Activitat 3

 

4h

4h

8h

Activitat 4

1h

 

 

1h

Activitat 5

 

4h

10h

14h

Activitat 6

 

6h

20h

26h

Activitat 7

2h

 

 

2h

TOTAL

3h

20h

41h

64h

Normes de realització de les activitats

El grup gran s’organitzarà en classes teòriques, que es podrà dividir en petits grups de treball pel cas de resolució de problemes i comentaris de textos subministrats pel professor. Les classes es basaran en la presentació del professor que servirà com a apunts de classe.

El grup petit s’organitzarà en grups que sempre treballaran junts per a portar a terme les activitats previstes i lliurar els informes demanats. L’assistència a les activitats en els grups petits és obligatòria.

El treball autònom vindrà acompanyat per unes activitats col·laboratives a la plataforma virtual que ajudaran a l’estudiant a seguir els continguts del curs.

 

Continguts


Títol contingut 1:   Introducció a les finances

Dedicació:  16h

Grup Gran: 4h

Grup Petit: 2h

Aprenentatge autònom: 10h     

Descripció

 • La funció i la direcció financeres
 • Inversió i finançament
 • Informació comptable: balanç de situació, compte de resultats, cash-flow, fons de maniobra
 • Anàlisi financer: liquiditat, endeutament, rotació, rendibilitat
 • Estructura i costos del capital
 • Comptabilitat i cicle comptable
 • Tecnologies de suport

Activitats vinculades

Activitat 1: Anàlisi financer de l’empresa

 

Títol contingut 2:   Comptabilitat financera

Dedicació:  13h

Grup Gran: 4h

Grup Petit: 4h

Aprenentatge autònom:   5h  

Descripció

 • Marc normatiu de la comptabilitat
 • Conceptes bàsics de comptabilitat financera
 • Estats financers
 • Anàlisi econòmic-financer

Activitats vinculades

Activitat 2: Problemes de comptabilitat

 

Títol contingut 3:    Comptabilitat analítica

Dedicació:  20h

Grup Gran: 6h

Grup Petit: 4h

Aprenentatge autònom: 10h

Descripció

 • Conceptes bàsics de comptabilitat analítica
 • Sistemes de càlcul de costos
 • Els costos per a la presa de decisions
 • Gestió pressupostària

Activitats vinculades

Activitat 3: Anàlisi de costos

Activitat 4: Examen parcial

 

Títol contingut 4:  Decisions d’inversió

Dedicació:  38h

Grup Gran:  9h

Grup Petit:  4h

Aprenentatge autònom: 25h

Descripció

 • El procés d’inversió
 • Avaluació i selecció de projectes d’inversió en condicions de certesa
 • Avaluació i selecció de projectes en condicions de risc
 • Inversions financeres i productives

Activitats vinculades

Activitat 5: Selecció de projectes d’inversió

 

Títol contingut 5:   Decisions de finançament

Dedicació:  7h

Grup Gran:  2h

Grup Petit: 

Aprenentatge autònom:   5h

Descripció

 • Fonts de finançament internes
 • Fonts de finançament externes
 • Anàlisi d’estats financers
 • Cost del capital

Activitats vinculades

Comentari de text

 

Títol contingut 6:   El pla econòmic-financer

Dedicació:  56h

Grup Gran:  15h

Grup Petit: 6h

Aprenentatge autònom: 35h

Descripció

 • Fiscalitat
 • Comptabilització de les inversions.
 • Pla d’inversió i finançament
 • Costos, despeses i ingressos. Rendibilitat
 • Pla de tresoreria
 • Balanç de situació previsional
 • Compte de resultats
 • Ratis econòmics i financers

Activitats vinculades

Activitat 6: Anàlisi empresa X (Cas empresarial)

Activitat 7: Examen final

 

Activitats d'aprenentatge


Títol de l’activitat 1:  Anàlisi financer de l’empresa

 

Dedicació: 5h

Grup Gran:    

Grup Petit:  2h

Aprenentatge autònom:   3h

Descripció general

 Avaluar l’estat financer de l’empresa a partir de l’anàlisi del balanç i compte de resultats mitjançant el càlcul dels ràtios de liquiditat, endeutament, rotació, rendibilitat, etc.

 

Material de suport

 Exemples de balanços, comptes de resultats, estats de tresoreria d’empreses. Apunts de l’assignatura.

Competències

 CE 20, CT 2

Lliurables i vincles amb l’avaluació

 Lliurable de la resolució d’un problema d’anàlisi financer. Equivalència: 5% de la nota final.

Objectius específics

 RA 1, RA 2

 

Títol de l’activitat 2:    Problemes de comptabilitat

Dedicació:  8h

Grup Gran:     

Grup Petit:   4h

Aprenentatge autònom:   4h

Descripció general

Resolució de problemes bàsics de comptabilitat i d’exercicis de matemàtica financera.

Material de suport

Llistat de problemes de comptabilitat i exercicis de matemàtica financera per a resoldre. Apunts de l’assignatura.

Competències

CB 3, CE 20, CT 2

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurable de la resolució d’uns exercicis de comptabilitat i matemàtica financera. Equivalència: 5% de la nota final.

Objectius específics

RA 2, RA 5, RA 6

 

Títol de l’activitat 3:  Anàlisi de costos

Dedicació:  8h

Grup Gran:     

Grup Petit:    4h

Aprenentatge autònom:    4h

Descripció general

  Anàlisi de les diferents tipologies de costos de l’empresa i la seva comptabilització

Material de suport

 Exemples de costos d’empreses i la seva comptabilitat. Apunts de l’assignatura.

Competències

 CE 20, CT 2

Lliurable i vincles amb l’avaluació

 Lliurable de la resolució d’un problema d’anàlisi de costos. Equivalència: 5% de la nota final.

Objectius específics

RA 2, RA 5

 

Títol de l’activitat 4:  Examen parcial

Dedicació:  1h

Grup Gran:    1h

Grup Petit:   

Aprenentatge autònom:  

Descripció general

Examen parcial; temes 1-3

Material de suport

 

Competències

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Examen avaluable; 20% de la nota final. No elimina matèria.

Objectius específics

 

 

Títol de l’activitat 5:  Selecció de projectes d’inversió

Dedicació:  14h

Grup Gran:     

Grup Petit:  4h

Aprenentatge autònom:   10h

Descripció general

 Anàlisi de diferents projectes alternatius d’inversió davant de la crisi de la COVID19. Anàlisi de suport al canvi d’estratègia empresarial derivat de la pandèmia.

Material de suport

 Exemples de projectes d’inversió de l’empresa derivats de la necessitat de modificar l’estratègia i l’operativa empresarials causada per la pandèmia de la COVID19.

Competències

 CB 3, CE 20, CT 1, CT 2

Lliurable i vincles amb l’avaluació

 Lliurable de la resolució d’un problema de selecció de projectes d’inversió. Equivalència: 10% de la nota final.

Objectius específics

RA 3, RA 4, RA 6

 

Títol de l’activitat 6:  Anàlisi empresa X (Cas empresarial)

Dedicació:  26h

Grup gran:   

Grup petit:   6h

Aprenentatge Autònom:   20h

Descripció general

Anàlisi global dels continguts treballats durant l’assignatura, a partir de l’estudi d’un cas

Material de suport

Cas empresarial. Comptes de l’empresa. Apunts de l’assignatura.

Competències

CB 3, CE 20, CT 1, CT 2

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Lliurable: Informe/Treball sobre el cas, basant-se en les preguntes del cas. Equivalència: 15% de la nota final.

Objectius específics

RA 2, RA 3, RA 4, RA 5

 

Títol de l’activitat 7:  Examen final

Dedicació:  2h

Grup gran:   2h

Grup petit: 

Aprenentatge Autònom: 

Descripció general

Examen final; temes 1-6

Material de suport

Cas empresarial. Comptes de l’empresa. Apunts de l’assignatura.

Competències

 

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Examen avaluable; 40% de la nota final. Inclou tota la matèria de l’assignatura.

Objectius específics

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

60%

TREBALLS

15%

PRÀCTIQUES

25%

 

 

 

 

 

 

 

Examen parcial (Act 4; temes 1-3): 20% + Examen final (Act 7; temes 1-6): 40%
Activitat 6 (15%)
Act 1 (5%) + Act 2 (5%) + Act 3 (5%) + Act 5 (10%)

Bibliografia


Bàsic

Amat, O. (2008). Análisis económico-financier. 20ª edición, Gestión 2000

Rocafot, A. & Ferrer, V. (2010). Contabilidad de costes. Profit Editorial

Rodriguez Ariza, L. & López Pérez, M.J. (2011) . Contabilidad general. Teoría y pràctica. Pirámide

Suárez Suárez, A.S (2014). Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación en la Empresa. 22ª ed., Pirámide, Madrid.

García Parra, M., Jordà Lloret, J.M. (2004) Dirección financera. Aula Politécnica / Organización de empresas. Edicions UPC.

Complementary

Brealey, R.A.; S.C. Myers (2015). Principios de Finanzas Corporativas. 9ª ed., McGraw-Hill, Madrid.

Santibáñez, J.; Gómez-Bezares, J. (2014). Nuevos Casos Prácticos de Inversión y Financiación. Editorial Desclee de Brouwer

UN Industrial Development Organization, UNIDO (1986) Manual for evaluation of industrial projects.

https://open.unido.org/api/documents/4788156/download/MANUAL%20FOR%20EVA

UN Industrial Development Organization, UNIDO (2018). Evaluation Manual

https://www.unido.org/sites/default/files/files/2018-04/Evaluation%20Manual%20e-book.pdf