Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Francesc Flores Salgado

Competències


Competències específiques
 • CE23: Analitzar la problemàtica organitzativa del factor humà i la seva importancia en els resultats de les organitzacions.

Competències transversals
 • CT1: Que els estudiants coneguin una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats en cada titulació.

 • CT2: Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles.

Descripció


Descripció de l’assignatura:

 

Assignatura emmarcada en la matèria d’organització d’empreses. L’assignatura pretén introduir a l’alumne en els conceptes, principis i fonaments bàsics de la gestió dels recursos humans en l’àmbit de l’empresa industrial. Així mateix, s’hi inclou una introducció al dret laboral, l’estudi dels elements bàsics del procés de gestió del canvi a les organitzacions, i la importància estratègica del coneixement per a la competitivitat e les organitzacions.

.

Resultats d'aprenentatge


Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura

 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 

RA1: Identificar i aplicar els diferents mètodes utilitzats per a l'estudi i anàlisi de llocs de treball (CE 23).

RA2: Reconèixer els mètodes de valoració de llocs de treball i ser capaç de portar-los a la pràctica (CE 23).

RA3: Identificar els diferents elements que componen el mix retributiu d'una empresa (CE 23).

RA4: Prendre decisions en matèries de gestió de recursos humans (CE 23).

RA5: Identificar els conceptes bàsics de la direcció estratègica (CE 23).

RA7: Analitzar casos pràctics, per a realitzar una síntesis d’alternatives possibles (CE 23).

RA8: Reconèixer els conceptes bàsics de l’empresa i l’organització d’empreses (CE 23).

Metodologia de treball


Normes de realització de les activitats

 

 Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin. Aquesta informació es comunicarà a l'aula física i/o es publicarà a l'aula virtual. 

 

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). 

 

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no hagi respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no pas de les individualitats que el composen. En qualsevol cas, els docents poden, en base a la informació de què disposin, personalitzar la qualificació per a cada integrant del grup.  

 

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts. La no assistència a alguna sessió de laboratori exclou de forma automàtica de l'avaluació de l'activitat corresponent, considerant-se puntuada amb zero punts. 

 

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta. 

 

Metodologia docent

 

 L'assignatura consta de 3 hores setmanals de classe presencial i a l'aula (grup gran), on es treballaran els continguts teòrics i es resoldran exercicis i problemes de caire pràctic; i consta també de sessions de laboratori de 1 hores setmanals fins a un total de 10 hores de caire pràctic al laboratori d'informàtica (grup petit). 

 

Per a cada tema de l’assignatura, l’alumne disposarà de material que podrà incloure: Esquema dels continguts teòrics, proposta d’exercicis i problemes, enunciats de les activitats relacionades, lectures recomanades, test d’autoavaluació dels objectius d’aprenentatge...

 

Tant les sessions de teoria com les de laboratori són d'assistència obligatòria, i aquestes darreres es desenvoluparan reunint els estudiants en grups de 2 a 6 persones, segons l'activitat. Cada activitat necessitarà una preparació prèvia que es realitzarà, una part, a les classes presencials a l'aula, i una altra l'hauran de fer els estudiants en el temps d'aprenentatge autònom. Aquestes activitats s'allargaran temporalment més enllà de les hores de laboratori, i els estudiants les hauran de completar durant el temps d'aprenentatge autònom. 

 

Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment voluntari que l'ajudin a preparar feina i a preparar-se per les de caire obligatori.

 

Altres recursos: 

...

 

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant

 

 

Dedicació

Hores

Tant per cent

Aprenentatge dirigit

Grup gran/teoria

30

30%

Grup mitjà/pràctiques

 

 

Grup petit/laboratori

10

10%

Aprenentatge autònom

 

60

60%

 

Resum Planificació Activitats

 

Grup Gran

Grup Petit

Aprenentatge Autònom

TOTAL

Activitat 1

 

4

16

20

Activitat 2

 

2

5

7

Activitat 3

 

4

6

10

Activitat 4

4

 

29

33

TOTAL

4

10

56

70

 

Continguts


 

Títol contingut 1:  El procés de la gestió de RRHH

(RA1, RA2, RA4, RA5, RA8)

Dedicació:  12

Grup Gran: 5

Grup Petit: 

Aprenentatge autònom: 7     

Descripció

 • Gestió estratègica dels RRHH
 • Organització del treball
 • Planificació de RRHH
 • Reclutament i selecció
 • Orientació o socialització
 • Capacitació i desenvolupament

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

- ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 2:   Els RRHH en la direcció d’operacions

(RA1, RA2, RA3)

Dedicació:  18

Grup Gran:   6

Grup Petit: 2

Aprenentatge autònom:   10 

Descripció

 • Disseny de llocs de treball
 • Anàlisi de mètodes de treball i ergonomia
 • Mesurament del treball
 • Avaluació de l’acompliment i remuneració 
 • Seguretat i higiene en el treball

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 2:  CREACIÓ D’UN PERFIL PROFESSIONAL I LA SEVA REMUNERACIÓ.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 3:   Introducció al dret laboral

(RA1, RA2, RA3)

Dedicació:  13

Grup Gran:  5

Grup Petit:  2

Aprenentatge autònom:   6

Descripció

 • Legislació bàsica laboral
 • Sistema espanyol de la Seguretat Social
 • Legislació bàsica de relacions laborals

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 2:  CREACIÓ D’UN PERFIL PROFESSIONAL I LA SEVA REMUNERACIÓ.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 4:   Gestió del canvi

(RA3, RA4, RA5, RA7)

Dedicació:  29

Grup Gran:  7

Grup Petit:   3

Aprenentatge autònom:   19

Descripció

 • Lideratge i habilitats directives
 • Motivació
 • Equips de treball
 • Disseny del procés de canvi
 • Resistència al canvi

Activitats vinculades

 • Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 3: DINÀMICA DE GRUP: ESTILS DE LIDERATGE.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

Títol contingut 5:    RRHH i gestió del coneixement

(RA5, RA7, RA8)

Dedicació:  28

Grup Gran:   7

Grup Petit: 3

Aprenentatge autònom:   18

Descripció

 • Els intangibles com a actius estratègics
 • Capital intel·lectual: capital humà, capital social, capital organitzatiu
 • Gestió del capital intel·lectual
 • Gestió del coneixement
 • El pla de formació
 • Suport tecnològic

Activitats vinculades

 •  Classes presencials d'explicació dels conceptes teòrics

-ACTIVITAT 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

-ACTIVITAT 3: DINÀMICA DE GRUP: ESTILS DE LIDERATGE.

-ACTIVITAT 4: Examen

       

 

 

 

Activitats d'aprenentatge


 

Planificació d’activitats

 

Títol de l’activitat 1:  PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BASADA EN LES PERSONES I ELS RESULTATS.

(Contingut 2, 3, 4, 5)

Dedicació: 20

Grup Gran:    

Grup Petit:  4

Aprenentatge autònom:   16

Descripció general

 Pla global que engloba els diversos aspectes tractats a l’assignatura.

Material de suport

 Dossier explicatiu subministrat pel professor.

Competències

 CE23 , CB2, CT1, CT2. Evidència dels resultats de l’aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA7, RA8.

Lliurables i vincles amb l’avaluació

Memòria escrita del Pla. Aquesta activitat representa el 20% de la nota total de l'assignatura.

Objectius específics

 En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Realitzar una planificació estratègica dels recursos humans en una empresa.

       

 

Títol de l’activitat 2:  CREACIÓ D’UN PERFIL PROFESSIONAL I LA SEVA REMUNERACIÓ.

(Contingut 2, 3)

Dedicació:  7

Grup Gran:     

Grup Petit:   2

Aprenentatge autònom:  5  

Descripció general

  Activitat on en base a una necessitat concreta que es genera en una empresa, es defineixen les característiques professionals idònies del candidat a seleccionar, així com la remuneració econòmica a oferir, la qual ha de ser acord al seu perfil, a la política econòmica de l’empresa, i també als sectors i als mercats, on opera la mateixa.

Material de suport

 Dossier explicatiu subministrat pel professor.

Competències

 CE23, CB2. Evidència dels resultats de l’aprenentatge RA1, RA2, RA3.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

 Informe de grup amb la solució proposada. Aquesta activitat representa el 10% de la nota total de l'assignatura.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Construir un perfil professional fonamentat.

       

 

Títol de l’activitat 3DINÀMICA DE GRUP: ESTILS DE LIDERATGE.

 (Contingut 4, 5)

Dedicació:  10

Grup Gran:     

Grup Petit:   4

Aprenentatge autònom:   6

Descripció general

 Sessió pràctica on mostrar els diversos estils de lideratge, basats entre altres amb el model del Grid, i la seva posterior aplicació a situacions particulars del món empresarial.

Material de suport

 Dossier explicatiu subministrat pel professor.

Competències

 CE23, CB2, CT1, CT2. Evidència dels resultats de l’aprenentatge RA3, RA4, RA5, RA7, RA8.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

 Informe de grup amb les solucions aportades. Aquesta activitat representa el 10% de la nota total de l'assignatura.

Objectius específics

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Seleccionar per utilitzar l’estil de lideratge més adient en cada situació. 

       

 

Títol de l’activitat 4:   EXAMEN

(Contingut 1, 2, 3, 4, 5)

Dedicació:  33

Grup Gran:    4

Grup Petit:    

Aprenentatge autònom:   29

Descripció general

Realització d'un examen teòric i de problemes.

Material de suport

Bibliografia i guies metodològiques de l'assignatura.

Competències

CE23. Evidència dels resultats de l’aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA7, RA8.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Resolució de la prova. Aquesta activitat representa el 60% de la nota final de l'assignatura.

Objectius específics

Objectiu eminentment avaluatiu del grau d'assoliment dels coneixements teòrics i la seva aplicació a situacions pràctiques. Recollir informació per a l’avaluació sumativa individual.

       

 

 

 

 

 

C1

C2

C3

C4

C5

A1

A2

A3

A4

RA1

X

X

X

 

 

X

X

 

X

RA2

X

X

X

 

 

X

X

 

X

RA3

 

X

X

X

 

X

X

X

X

RA4

X

 

 

X

 

X

 

X

X

RA5

X

 

 

X

X

X

 

X

X

RA7

 

 

 

X

X

X

 

X

X

RA8

X

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)

 

 

ACTIVITATS

PES

EXÀMENS

60%

TREBALLS

20%

PRÀCTIQUES

20%

 

 

 

 

 

 

L’assistència a les sessions teòriques i de laboratori, i el lliurament dels informes corresponents de les activitats és condició necessària per a l’avaluació de l’assignatura.

 

Serà potestatiu dels docents impartidors de l’assignatura decidir sobre la possibilitat d’afegir activitats que permetin la recuperació de les activitats suspeses.

 

És obligatòria la realització de totes les activitats per a obtenir la qualificació final de l’assignatura. L’algorisme de càlcul de la nota només s’aplica si la nota mitjana ponderada de les Activitats Exàmens és major o igual a 4. En cas contrari l’assignatura resta suspesa.

 

L’examen de recuperació només dona opció a aprovar l’assignatura amb una nota de 5, excepte en el cas en que la nota mitjana ponderada de les 4 primeres activitats sigui igual o superior a 8. En aquest cas la nota final correspondrà a la nota mitjana ponderada de totes les activitats de l’assignatura (l’examen de recuperació correspon a les activitats Exàmens).

 

Per a les altres activitats, si el resultat de la seva avaluació no és satisfactori, o els docents ho consideren oportú podran convocar a integrants d’un grup a la realització d’una prova d’avaluació individualitzada.

Bibliografia


Bàsic

López, Soledad, Ruiz, Eugenio, Gago, Maria Lourdes & Garcia, Carmen (2017). Gestión de recursos humanos. 1ª edició. España: MCGRAW-HILL / INTERAMERICANA DE ESPAÑA.

Gómez-Mejía, L; Balkin, D.; Cardy, R. (2001). Gestión de Recursos Humanos. Prentice-Hall. Madrid. 

Dolan, S; Valle, R.; López, A. (2014). La gestión de personas y del talento. McGraw-Hill-Education. Madrid.

Complementary

Bennis, W. G., & Biederman, P. W. (1997). Organizing genius: the secrets of creative collaboration. Addison-Wesley.

Dolan, S. (2007). La gestión de los recursos humanos. 3ª Edición, Ed. Mcgraw-Hill. Madrid.