Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Julián Horrillo Tello

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Salvador Alepuz Menendez

Competències


Competències específiques
  • CE20: Conèixer els fonaments i aplicacions de l'electrònica analògica.

  • CE24: Capacitar per dissenyar sistemes electrònics analògics, digitals i de potència.

Descripció


L’assignatura d’Electrònica Analògica I forma part de la matèria Sistemes Electrònics Analògics. La finalitat de l’assignatura és la formació dels estudiants del Grau Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica per tal que siguin capaços d’entendre, interpretar i realitzar càlculs en els circuits d’Electrònica Analògica més convencionals, realitzats amb components discrets. També es pretén dotar l’estudiant del coneixement bàsic de la tecnologia del components electrònics. L’assignatura es recolza molt fortament en els continguts desenvolupats a l’assignatura de primer curs Sistemes Elèctrics. Cal tenir en compte que l’Electrònica Analògica es pot considerar la base a partir de la qual es van desenvolupant tota la resta de les disciplines electròniques.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


  1. Identifica i aplica els models lineals de components electrònics.
  2. Analitza circuits electrònics amb díodes i transistors.
  3. Dissenya circuits amplificadors i de commutació.
  4. Coneix el funcionament de les fonts d'alimentació lineals.

Metodologia de treball


L’assignatura consta de 3 hores setmanals de classes presencials a l’aula i 1 hora setmanal (2 h/quinzena) de pràctiques de laboratori. El treball a l’aula es basarà en classes on el professor explicarà els conceptes teòrics, la resolució de problemes i, ocasionalment, la resolució col·laborativa d’exercicis per part dels estudiants. També introduirà les pràctiques, que es desenvoluparan en grups petits en el laboratori.

 

Les sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups de 15-20 estudiants, dividits en equips de treball de 2- 3 alumnes que realitzaran el treball indicat en el corresponent guió de pràctiques, en el laboratori de Control i Electrònica.

 

Està programada fora de l’aula la realització d’un treball de simulació de circuits o resolució de problemes de l’assignatura per part dels estudiants.

 

Els estudiants, a més, hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d’exercicis, elaboració d’informes de les pràctiques de laboratori i preparació de la prova escrita.

Continguts


 

 

Títol contingut 1: INTRODUCCIÓ A L’ELECTRÒNICA ANALÒGICA.

Descripció

L’Electrònica Analògica dins de l’Electrònica Industrial.

Utilitat i aplicacions.

Components, circuits i sistemes

Avantatges i inconvenients típics

Títol contingut 2: TECNOLOGIA ELECTRÒNICA.

Descripció

Classificació dels components electrònics passius i actius.

Aspectes tecnològics dels components.

Títol contingut 3: DÍODE I ZENER.

Descripció

Funcionament i model de díode i zener.

Corbes característiques.

Circuits amb díodes i zeners.

Rectificadors.

Retalladors.

Títol contingut 4: TRANSISTOR BIPOLAR.

Descripció

Funcionament i model del transistor bipolar.

Corbes característIques.

Polarització i circuits de polarització.

Circuits amb transistors bipolars.

Títol contingut 5: TRANSISTOR D’EFECTE DE CAMP.

Descripció

Funcionament i model del FET i del MOSFET.

Corbes característIques.

Polarització i circuits de polarització.

Circuits amb FET..

Títol contingut 6: CIRCUITS EN CONMMUTACIÓ.

Descripció

Transistor bipolar en commutació.

FET en commutació.

Relé.

Optoelectrònica.

Títol contingut 7: FONTS D’ALIMENTACIÓ LINEALS.

Descripció

Utilitat i necessitat de les fonts d’alimentació.

Esquema funcional d’una font d’alimentació lineal.

Càlcul i disseny de fonts d’alimentació lineals.

Títol contingut 8: AMPLIFICACIÓ.

Descripció

Concepte d’amplificació

Model d’un amplificador

Adaptació d’impedàncies

Acoblament d’etapes

Resposta en freqüència

Polarització i tria del punt de treball

Càlcul d’amplificadors

 

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge imprescindibles per superar l’assignatura, es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

Activitat avaluativa 1: Prova escrita (Ex).

Descripció

Prova escrita (examen) d'avaluació dels continguts desenvolupats en l’assignatura.

Material de suport

Apunts i col·lecció de problemes.

Bibliografia.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Resolució de la prova.

Representa el 60% de la nota total de l'assignatura.

Vincles amb els resultats de l’aprenentatge

Evidència de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 1- al 4-.

 

Activitat avaluativa 2: Pràctiques de Laboratori (P).

Descripció

Observacions, mesures i càlculs de diverses experiències fetes en el laboratori de Control i Electrònica.

Material de suport

Guions de pràctiques.

Material i instrumentació de laboratori (hardware i software).

Plataforma Moodle.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Eventualment, informe previ de cada sessió pràctica.

Informe posterior de cada sessió pràctica.

Aquesta activitat representa un 20% de la nota final de l’assignatura.

Vincles amb els resultats de l’aprenentatge

Evidència de l’assoliment dels resultats de l’aprenentatge 1- al 4-.

 

Activitat avaluativa 3: Treball (T).

Descripció

Els estudiants hauran de simular una sèrie de circuits, on caldrà argumentar adequadament el procediment de simulació i obtenció de resultats. Eventualment, comparar els resultats amb els circuts muntats a les pràctiques.

Material de suport

Enunciat de l’activitat.

Apunts de l’assignatura.

Bibliografia.

Programa de simulació (Pspice/Orcad dins de Cadence)

Manuals del programa de simulació.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Simulació del circuit amb un informe descriptiu adequat.

Aquesta activitat representa un 20% de la nota final de l’assignatura.

Vincles amb els resultats de l’aprenentatge

En cas que els circuits a simular siguin els del pràctiques, es tindran evidències de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge 1- al 4-. En cas que siguin d’altra mena, seran evidències d’alguns resultats d’aprenentatge concrets.

 

Normes de realització de les activitats

Tota la informació sobre les activitats a realitzar estarà publicada a l’ecampus.

 

Per a cada activitat s’informarà de la normativa a seguir i de les condicions particulars que les regeixin, amb antelació suficient.

 

A la prova escrita, es proporcionarà un formulari, si s’escau. L'estudiant sols necessitarà d'estris per escriure i una calculadora.

 

Cadascuna de les pràctiques de laboratori necessitarà d'un informe (fet pel grup), el qual es lliurarà al professor, en general, a l’acabar la sessió de pràctiques. L’informe serà avaluat i en un termini aproximat d'una setmana. Eventualment caldrà lliurar, a l’inici de la pràctica, un informe previ.

 

El treball serà anunciat i organitzat a principi de curs, amb la previsió de lliurament a final de curs.

 

No s’acceptaran lliuraments fora dels terminis establerts ni a través de mitjans no previstos, excepte en casos de força major.

Sistema d'avaluació


La qualificació final (QF) de l’assignatura es calcula de la següent manera:

QF = Ex 0,6 + P 0,2 + T 0,2

Notes mínimes:

Ex: 4,0

P: 5,0

T: 5,0

En cas que la qualificació de l’activitat Ex estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final de l’assignatura quedarà acotada a 4,0.

En cas que alguna de les qualificacions de les activitats P i T estigui per sota de la nota mínima corresponent, la qualificació final de l’assignatura quedarà acotada a 5,0.

Hi haurà una sessió de recuperació extraordinària de l’activitat Ex per a aquells estudiants que no hagin superat l’assignatura en l’avaluació ordinària. La qualificació d’aquesta recuperació substituirà a la de l’activitat Ex dins de l’avaluació de l’assignatura, sempre que sigui superior. Les activitats P i T no són recuperables. En cas de realitzar la sessió de recuperació, la qualificació final quedarà acotada a 6,9.

Bibliografia


Bàsic

R. Safont. Apunts d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus.

R. Safont. Col·lecció de problemes d’Electrònica Analògica. ESUPT Tecnocampus.

V. Delós. Pràctiques d’Electrònica Analògica I. ESUPT Tecnocampus.

Circuitos electrónicos: análisis, diseño y simulación, Malik, Nobert R., Ed. Prentice Hall, 1996.

Principios de Electrónica, A. Malvino, Ed. McGraw-Hill, 7a ed., 2007.

Jacob Millman & Christos C. Halkias Electronic Devices & Circuits McGraw-Hill 1967.

Complementary

Electrónica analógica para ingenieros, Pleite Guerra, Jorge, Vergaz Benito, Ricardo, Ruiz de Marcos, José Manuel, Ed. McGraw-Hill, 2009.