Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Valeria Bernardo

Competències


Competències específiques
  • Mostrar coneixements i habilitats per a la coordinació dels departaments de compres, aprovisionament, producció i distribució d'un producte a qualsevol empresa, analitzant diferents tipus de tècniques

  • Operacionalitzar l'emmagatzematge de mercaderies, mitjançant aplicacions informàtiques pròpies de la gestió logística

  • Mostrar coneixements sobre l'organització del transport marítim, terrestre, aeri i multimodal, la gestió aduanera i el comerç internacional per a poder gestionar i/o contractar el transport

  • Mostrar coneixements sobre el buc i la seva contractació per a la seva utilització como a mitjà de transport tant de mercaderies com de persones, en un entorn de sostenibilitat i respecte al mediambient

Descripció


L'objectiu fonamental en l'aprenentatge de l'assignatura consisteix en l'adquisició per part de l'alumne dels coneixements generals bàsics que li permetin comprendre l'estructura, organització i funcionament del sistema de transport, en tots els àmbits territorials.

 L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Identificar els conceptes econòmics bàsics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic dels mercats
Seleccionar i utilitzar instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques en el sector del transport.

Metodologia de treball


Des d'un punt de vista metodològic es combinaran (1) Classes magistrals teòriques amb exemples pràctics. (2) Classes pràctiques presencials de resolució d'exercicis (3) Lectura d'articles acadèmics i de revistes especialitzades en economia del transport

Continguts


TEMA 1. Conceptes generals sobre transport, logística i economia

Elements clau de l’economia del transport

Comunicacions i Canvi Tècnic

Economia del canvi tecnològic a la cadena de subministrament

TEMA 2. La demanda de transport

Demanda individual vs agregada

Càrrega vs passatgers 

Demanda urbana i interurbana

Elasticitat de la demanda derivada del transport

TEMA 3. Els costos directes del transport

Oferta  de transport

Costos del productor, fixes i variables

Relació de costos: costos conjunts, comuns i constants

Costos de l'usuari

TEMA 4. Costos externs del transport

Externalitats negatives

Valuació de les externalitats

TEMA 5. El preu del transport

Infraestructures i serveis

Preu mitjà i marginal

Discriminació de preus, diferenciació de preus i yield management

El problema dels períodes punta

 TEMA 6. Inversions de transport

La importància de les infraestructures de transport

Enfocaments comercial i social de les inversions

Anàlisi de costos i beneficis

CBA i efectes de xarxa

 

TEMA 7. Transport i polítiques públiques

Transport i desenvolupament- Externalitats positives

Regulació i desregulació, privatització

Fiscalitat i subvencions

Mobilitat urbana

Obligacions de servei públic

Activitats d'aprenentatge


Clase magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Resolució d'exercicis i problemes: Activitat dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.  

Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret. Els estudiants hauran de portar notícies per discutir en classe.

Presentacions: Els estudiants hauran de presentar el treball final.

 

Sistema d'avaluació


15% lliurament de treballs, resolució d'exercicis.

10% casos d'estudi- notícies

20% lliurament treball final i respectiva presentació

5% examen parcial

50% examen final

L'examen contindrà preguntes de caràcter teòric i pràctic que podran ser en format de preguntes obertes, exercicis per desenvolupar i opcions múltiples, etc. S'haurà de assolir un 5 sobre 10  a l'examen final per poder fer mitjana amb la nota de l'avaluació contínua. A l'examen de recuperació només és podrà realitzar la prova final que computarà el 50% de la qualificació final, ja que es conservarà la nota de l'avaluació contínua (Lliurament Treballs, examen parcial i Lliurament Treball final). L'avaluació contínua no es pot recuperar.

Bibliografia


Bàsic

DE RUS, G, CAMPOS, J. Y NOMBELA, G. (2003): Economía del Transporte. Ed. Antoni Bosch editor; Barcelona.

 

Prentice, B. E. and Prokop, D. (2015). Concepts of transportation economics. World Scientific Publishing Co Inc.

Button, K. (2010). Transport economics. Edward Elgar Publishing.

Complementary

Cramer, J., & Krueger, A. B. (2016). Disruptive change in the taxi business: The case of Uber. American Economic Review, 106(5), 177-82.

Angrist, J. D., Caldwell, S., & Hall, J. V. (2021). Uber versus taxi: A driver's eye view. American Economic Journal: Applied Economics, 13(3), 272-308.

Duranton, G., Turner, M.A., 2012. Urban growth and transportation. Review of Economic Studies, 79(4), 1407-1440.

Fageda, X., & Flores-Fillol, R. (2018). Atascos y contaminación en grandes ciudades: Análisis y soluciones (No. 2018-04). Fedea.

De Rus, G., & Nombela, G. (2007). Is investment in high speed rail socially profitable?. Journal of Transport Economics and Policy (JTEP), 41(1), 3-23.

Agrawal, A., Galasso, A., Oettl, A. (2017). Roads and innovation, The Review of Economics and Statistics, 99, 417-434.

Blonigen, B. A., Cristea, A. (2015). Air Services and Urban Growth: Evidence from a Quasi-Natural Policy Experiment. Journal of Urban Economics 86, 128-146.

Olivieri, C., & Fageda, X. (2019). Determinants of urban mobility with a focus on gender: a multilevel analysis in the Metropolitan Area of Montevideo, Uruguay. Documento de Trabajo/FCS-Decon; 04/19.

Bernardo, V., & Fageda, X. (2019). Globalization, long-haul flights and inter-city connections. Economics of Transportation, 19(C), 1-1.

Martínez, S., Tapia, A., Bernardo, V., Ricart, J. E., & Planas, M. R. (2019). The Economic Impact of Bike Sharing in European Cities.