Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jesus Ezequiel Martínez Marín

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ivette Fuentes Molina

Idiomes d'impartició


Castellà (80%), anglès (20%)

Competències


Competències específiques
 • Identificar els conceptes econòmics bàsics, així com el funcionament microeconòmic i macroeconòmic dels mercats

 • Seleccionar i utilitzar  instruments quantitatius per a la presa de decisions i contrast d'hipòtesis econòmiques

Descripció


L’assignatura Anàlisi de l’Entorn Macroeconòmic forma part de la introducció als fonaments de l’anàlisi macroeconòmica. L'objectiu de l'assignatura és oferir una visió del funcionament de l'economia als mercats de béns i serveis i als mercats financers. La finalitat és que l'estudiant adquireixi una visió rigorosa i actualitzada dels principals problemes i perspectives de la macroeconomia.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur per aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar l'entorn macroeconòmic i avaluar les polítiques econòmiques i monetàries.
 • Comprendre i aplicar els conceptes fonamentals i les lleis que regeixen l'economia de mercat: demanda i oferta de mercat, preus i quantitats d'equilibri, elasticitats, etc.
 • Comprendre i aplicar els conceptes bàsics de la probabilitat i la inferència estadística, dels càlculs estadístics bàsics i de les eines informàtiques que els faciliten.
 • Dominar els aspectes matemàtics i estadístics de problemes econòmics i /o de l'empresa per a la presa de decisions.
 • Identificar i interpretar models matemàtics simples aplicables a l'economia.

Metodologia de treball


Sessions teòriques MD1.

Classes magistrals: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor/a en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

Aprenentatge dirigit MD5.

Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

Aprenentatge autònom MD9.

Resolució d'exercici i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials.

Els estudiants disposaran de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de la ESCSET.

Continguts


Tema 1. Introducció

 • La importància de la macroeconomia
 • Agregats macroeconòmics (PIB, atur, inflació, etc.)
 • Classificació dels models macroeconòmics

Tema 2. Mercat de béns i serveis (IS)

 • La demanda de béns
 • La determinació de la producció en l’equilibri
 • Inversió igual a l’estalvi
 • Les polítiques fiscals

Tema 3. Els mercats financers (LM)

 • La demanda de diners
 • La determinació del tipus d’interès
 • Dos formes d’examinar l’equilibri macroeconòmic

Tema 4. Els mercats de béns i serveis i financers junts: El model  IS-LM

 • La corba IS
 • La corba LM
 • Anàlisi conjunta de les corbes IS i LM
 • La política fiscal i la política monetària
 • El model IS-LM i la trampa de liquidés

Tema 5. Las expectatives

 • Canvis de les politiques derivats a les expectatives
 • Inflació esperada, productivitat esperada, impostos esperats etc

Tema 6. El mercat de treball (mig termini)

 • La determinació dels salaris
 • La determinació dels preus
 • La taxa natural d’atur
 • La dona en el mercat de treball

Tema 7. Anàlisi agregada: el modelo de OA-DA

 • La oferta agregada
 • La demanda agregada
 • El equilibri a curt i mig termini
 • Els efectes de la política monetària
 • Els efectes de la política fiscal

Tema 8. Model de Solow.

 • La funció de consum
 • La acumulació del capital
 • Creixement de la població
 • El fons de carboni per a una economia sostenible (FES-CO2)

Activitats d'aprenentatge


Les classes combinen la teoria econòmica amb els exemples empíric. L'assistència a totes les sessions és essencial per entendre el material de la assignatura. Assistència significa participació activa en les sessions presencials i estudi autònom fora de l’aula. Durant el trimestre els alumnes desenvoluparan un treball empíric relacionat amb situació macroeconòmica d'un país, simulant una situació real on els coneixements teòrics serviran per assolir els reptes del treball. 

Els seminaris s'imparteixen en format presencial. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una aplicació pràctica de la realitat econòmica i en la qual la participació de l'estudiant és clau per ponderar la capacitat d'aplicar els conceptes teòrics al marc de la política econòmica actual.

Sistema d'avaluació


Sistema de evaluació

Percentage

Evaluació continua

30% (no recuperable): Presentació oral del treball final (10%), activitats, exercicis, casos d'estudi, etc.

Treball final en grup

20% (recuperable)

Examen final

50% (recuperable)

Els alumnes hauran d’aprovar cada part del curs per separat per aprovar tot el curs (treure més d’un 5 sobre 10) .

 

Recuperacions

Els alumnes que hagin suspès l’assignatura tindran dret a la recuperació de l’examen final. És necessari tenir un 5/10 en l'examen de recuperació perquè sigui ponderat amb la resta de notes de l'avaluació.  

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

 • La competència relativa a l’Adquisició de Coneixements s’avaluarà mitjançant un examen escrit de preguntes de tipus test.
 • La competència relativa a l’Aplicació de Coneixements s’avaluarà mitjançant presentacions dels exercicis i/o treballs que permetin observar directament la realització de la tasca encomanada o del grau de desimboltura de l’alumne.
 • La competència relativa a la Investigació s’avaluarà mitjançant la realització de treballs individuals, comentari de lectures, presentació d’exercicis i quaderns de pràctiques.
 • La competència relativa a la Comunicació i la relativa a l’Autonomia s’avaluarà mitjançant la realització de treballs individuals, comentari de lectures, presentació d’exercicis i quaderns de pràctiques.

El sistema de qualificació és el previst pel RD 1125/2003, de 5 de setembre. La qualificació d'aquesta assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el període lectiu i de l'examen final.

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte tant l’aprofitament del curs per part de l’alumne (50%) com el resultat obtingut en un examen final (50%). Els alumnes hauran d’aprovar cada part del curs per separat per aprovar tot el curs.

 

AVALUACIÓ PER A ESTUDIANTS EN ESTADA ERASMUS (OUTGOING)

L'avaluació consisteix en dues parts: a) resolució de les tasques (10%) i treball empíric en grups como avaluació continua (40%) on-line; i b) exàmen final (50%). El seguiment de les activitats es realitzarà on-line en els terminis que marqui l'aula virtual.

El sistema de qualificació és el previst pel RD 1125/2003, de 5 de setembre. La qualificació d'aquesta assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el període lectiu i de l'examen final.

Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte tant l’aprofitament del curs per part de l’alumne (50%) on-line i el resultat obtingut en un examen final (50%). Els alumnes hauran d’aprovar cada part del curs per separat per aprovar tot el curs.

 

 

Bibliografia


Bàsic

BLANCHARD, O., A. Amighini, & F. Giavazzi (2017) “Macroeconomía”. Editorial: Pearson Educación; Séptima Edición, Madrid.

MANKIW, Gregory N. (2020), “Macroeconomía”. Editorial: Antoni Bosch; Décima Edición, Barcelona.

Complementary

DORNBUSCH, R., S. FISCHER, & R. STARTZ, (2010) “Macroeconomía”. Editorial: McGraw-Hill; Décima Edición, Madrid. 

Azmat, G., & Petrongolo, B. (2014). Gender and the labor market: What have we learned from field and lab experiments?. Labour Economics, 30, 32-40.