Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Eloi Serrano Robles

Idiomes d'impartició


 • English
 • Català

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE7. Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG3. Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


L'assignatura està orientada a l'estudi de models de gestió empresarial que matisen determinats postulats de la teoria convencional en l'àmbit de la organització i direcció empreses. Prenent com a fil conductor l'economia social, els principis rectors d’aquesta disciplina representen una reflexió crítica de les normes i les regles econòmiques generalment acceptades. L’assignatura a més, també representa una clara aportació a nous models de gestió dels recursos humans i de les finances. A partir de repensar conceptes com productivitat, eficiència, eficàcia, rendibilitat o benefici es fa necessari identificar formes noves de gestió financera. Aquesta assignatura, dirigida a alumnes d'últim curs, representa un compendi sobre economia i empresa, que mostra models útils per gestionar l’empresa del segle XXI.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Desenvolupar estratègies per gerenciar els costos i generar ingressos que fagin sostenible el model de negoci.
 • Dissenyar l’estratègia competitiva de l’empresa o d’un projecte d’innovació i dissenyar, planificar i dirigir models de negoci innovadors.

 • Identificar les diferents institucions que conformen el teixit de l’economia social.

Metodologia de treball


Sessions teòriques MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.
Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD6. Debats i fòrums: Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura persegueixi. Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor.

Aprenentatge autònom MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor

 

Continguts


 1. El concepte d’economia social.

 1. Pensament i teoria econòmica.
 2. ¿Una eina per reduir les desigualtats?
 3. Principals autors i teories.
 4. Teories sobre la desigualtat i les crisis industrials i financeres

2. Tipologia d’empreses d’economia social.

 1. La Cooperativa (agrària, de treball, de consum)
 2. La Societat Anònima Laboral.
 3. Les Fundacions.

3.Breu història del cooperativisme a Catalunya.

4. La teoria del Bé Comú.

5. Managment i economia social:

 1. La RSC
 2. La governança i la organització de l’empresa

6. El debat de l’economia col·laborativa com a eina d’economia social.

7. Anàlisi Financer, instruments financers i anàlisi  d’Estats Compatbles (un marc comparatiu).

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura té previst realitzar tres tipus d'activitats.

1. Tres conferències de professionals de reconegut prestigi dins el àmbit de l'economia social.

2. Seminaris d'estudis de cas

3. Classes teòriques

Sistema d'avaluació


El sistema de qualificació de l’assignatura s’obtindrà a partir de la mitjana ponderada de les qualificacions obtingudes en les diferents activitats formatives realitzades durant el curs. Per a l’avaluació de l’assignatura es tindrà en compte el resultat obtingut de realitzar un examen final, que computarà un 50%, la realització d’un treball específic, que computarà un 30% i les tasques derivades dels seminaris, que ponderaran un 20%. És imprescindible assolir com a mínim una qualificació de 5 a l’examen per a poder fer mitjana amb la nota d'avaluació continua. 

Es podrà recuperar la part corresponent a l'examen (50%), i es mantindran la resta de notes corresponents a l'avaluació continuada.

Resum de l'avaluació:

Examen final

50%

Participació en activitats plantejades dins de l’aula

20%

Treball individual i/o en grup

30%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Garcia Jané, J. (2017), L'economia solidària en cent paraules, Icaria

Faura, I. (2016), L'economia social catalana als inicis del segle XX, Pagès Editors

Miró Acedo, I. (2018), Ciutats cooperatives. Esbossos d'una altra economia urbana, Icaria

Amat, O. (2008). Análisis de Estados Financieros, Ediciones Gestión 2000,  8ª ED, Barcelona. 

Ballestero, E (1990) Economia Social y empresas cooperativas. Alianza Universidad.

Garcia, J (2001) La dimensió cooperativa. Icària

Faura, I (2016) L'economia social catalana als inicis del segle XX. Pagès Editors

Galaz, C. i Prieto, R. (2006). Economía solidaria. De la obsesión por el lucro a la redistribución con equidad, Icaria

Garcia Jané, J. (2001), La dimensió cooperativa, Icaria

Revista Illacrua (ed.) (2007). ¡Participacción! Una caja de herramientas para la economía solidaria, Icaria