Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Judith Turrión Prats
Josep Maria Raya Vilchez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Competències específiques
 • CE2. Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores.

 • CE18. Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


 • El turisme en el context de la sostenibilitat.
 • Impacte econòmic, social i mediambiental del turisme.
 • La responsabilitat dels actors del turisme amb la sostenibilitat: El turista sostenible i el seu compromís amb la sostenibilitatL. a gestió sostenible de les destinacions com a element de competitivitat.
 • Instruments per a la planificació sostenible del turisme; Instruments de mesura i control. Els indicadors. Necessitat, procediment i tècniques de mesura, models i índexs.
 • Avanços i recerca en turisme sostenible. Experiències de bones pràctiques de turisme sostenible.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Avaluar els impactes del turisme.
 • Dissenyar la planificació i l'estratègia en la gestió de les destinacions turístiques per a potenciar un desenvolupament local més sostenible i innovador. 

Metodologia de treball


Sessions teòriques:
MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.
MD3. Presentacions: en formats multimèdia.

Aprenentatge dirigit:
MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions teòriques de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.
MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom:
MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.
MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que van a desenvolupar, seguint les fases de la metodologia de recerca, entre les quals la lectura crítica d'articles.
MD11. Tutories no presencials: L'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

Continguts


Tema 1. La sostenibilitat turística

1.1. Dimensió del sector turístic

1.2. El turisme sostenible

 • Criteri econòmic
 • Criteri sociocultural
 • Criteri mediambiental

1.3. Canvi en les preferències de la demanda turística

1.4. La cadena de valor del turisme. Exemples de bones pràctiques

1.5. Avaluació mediambiental del turisme

 

Tema 2. Avaluació de l'impacte del turisme

2.1. Introducció

2.2. Metodologies per a l'avaluació d'impactes

 • Avaluació econòmica del turisme
 • Avaluació social del turisme
   

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sesions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

Sistema d'avaluació


- Participació en activitats plantejades a l'aula, treballs individuals i en grup: 40% 

- Exposicions: 10% 

- Examen: 50% 

Cada part té una nota mínima de 4. A la recuperació es podran recuperar totes les parts excepte els treballs en grup. 

Bibliografia


Bàsic

Raya Vílchez, Josep Maria i Moreno-Torres, Ivan (2013). “Guia pràctica 9: introducció a l'avaluació econòmica”. Col.lecció Ivalua de guies pràctiques. Ivalua.

Sancho, Amparo i Ruiz, Paz (2004). Planteamiento metodológico para el uso de indicadores en la gestión turística de Espacios Naturales Protegidos”, contribució a l'IX Congrés AECIT L'ús turístic dels espais naturals. Logronyo, 11 i 12 novembre 2004.

Sancho, Amparo; Garcia, Gregorio i Rozo, Edna. (2007). Comparativa de indicadores de sostenibilidad para destinos desarrollados, en desarrollo y con poblaciones vulnerables. Annals of Tourism Research, 9(1), 150-177.

Raya, Josep Maria; Martínez-Garcia, Esther i Celma, Dolors (2018). Economic and social yield of investing in hiking tourism: the case of Berguedà, Spain. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(2), 148-161.

Complementary

Taks, Marijke; Késenne, Stefan; Chalip, Laurnence; Green, B.Christine i Martyn, Scott (2011). "Economic Impact Analysis Versus Cost Benefit Analysis: The Case of a Medium-Sized Sport Event”. International Journal of Sport Finance, 6, 187-203.

 

Barajas, Ángel; Salgado, Jesica i Sánchez, Patricio (2012). "Problemática de los estudios de impacto económico de eventos deportivos." Estudios de economía aplicada 30(2), 441-462.

De Rus Mendoza, Ginés (2008). "Análisis Coste-Beneficio: Evaluación económica de políticas y proyectos de inversión". Barcelona: Ariel.