Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Lluís Codinas Poch
Roger Guardiola Martinez 

Idiomes d'impartició


 • Català

Algun document pot estar escrit en castellà i anglès

El sistema Amadeus es treballarà en català/castellà i anglès

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE12. Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística.

 • CE17. Reconèixer detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials a nivell mundial.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


 • Estudi i anàlisi de tots els processos que intervenen en el cicle del negoci dels viatges.
 • Anàlisi de les estructures empresarals i les seves formes de gestió.
 • Creació de productes de viatges amb la fixació de preus i desenvolupament del pressupost.
 • Gestió de reserves aèries a través del sistema Amadeus

NOTA:

- L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar i avaluar les funcions de les agències de viatge en la intermediació i venda dels diferents tipus de serveis turístics.
 • Dissenyar un viatge en funció dels factors que s'estableixin i calcular el corresponent pressupost.
 • Gestionar una reserva aèria a través d'un GDS.

Metodologia de treball


MD1. Sessions teòriques: classes magistrals i participació dels/les alumnes en debats.

MD9 i MD12. Aprenentatge autònom: Resolució d'exercicis i problemes, amb l'ajut de tutories no presencials.

MD5. Aplicació informàtica pràctica de l'Amadeus.

Es recomana portar ordinador portàtil a classe per poder treballar els casos pràctics i el programa AMADEUS.

 

Continguts


MÒDUL I:

 1. La regulació de les Agències de Viatges
 2. L’estructura empresarial de les Agències de Viatges
 3. La gestió empresarial i la perspectiva de gènere
 4. La intermediació turística
 5. Els viatges combinats: Concepte i tipologia de viatges combinats. Anàlisi dels serveis turístics i els seus preus. Elaboració i cotització de pressupostos. Determinació de preus.

MÒDUL II:

 1. GDS Amadeus: gestió de reserves aèries

 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. El·laboració de casos pràctics

AF1. Xerrades de professionals del sector

AF3. Treballs en grup

Sistema d'avaluació


L'assignatura es divideix en dos MÒDULS:

 • MÒDUL I: S'impartirà un total de 4 crèdits (40 hores) i tindrà un pes del 60% del total de l'assignatura.

Aquest 60% es distribueix amb:

- Examen final. tindrà un pes del 30% de la nota del MÒDUL I. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL I haurà de ser de 5. 

- Casos pràctics: tindran un pes del 10%  de la nota del MÒDUL I.

 • MÒDUL II: S'impartirà un total de 2 crèdits (20 hores) i tindrà un pes del 40% del total de l'assignatura.

- Examen final. tindrà un pes del 30% de la nota del MÒDUL II. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL II haurà de ser de 5. 

 

OBSERVACIONS

A part, es valorarà a nivell global l'actitud, participació i assistència a les sessions de classe del MÒDUL I i II.  Tindrà un pes del 10% de la nota final de l'assignatura (80% d'assistència a les sessions).

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global igual o superior a 5 de cada MÒDUL.

Per poder accedir a la recuperació és necessari haver-se presentat a la prova final.

En cas de que un/a estudiant s’hagi de presentar a la recuperació, ho farà només d’aquells Mòduls que tingui suspesos.

 

Bibliografia


Bàsic

Ameigeiras, Celia (2014). Comercialización y venta de servicios turísticos. Editorial Síntesis.

Fernández, Carmen y Blanco, Ana (2008). Producción y venta de servicios turísticos en Agencias de Viajes. Editorial Síntesis.

Alcantara, Álvaro (2017). Vivir de los viajes: Cómo diseñar tu agencia de viajes de éxito y vivir tu pasión. Editorial Letras de Autor.

Complementary

Oller, Jordi (1994). Contabilidad de costes para las agencias de viajes, hoteles y campings. Editorial Síntesis. Madrid.