Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Competències


Competències bàsiques
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències específiques
 • CE14. Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT2. Mostrar disposició per a conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT4. Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin l'aversió al risc.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Estudi i anàlisi dels conceptes bàsics de les principals operacions i processos dins de les empreses, organitzacions i destinacions turístiques i de com l'aplicació de les noves tecnologies pot aportar una major eficàcia i eficiència.

NOTA: L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Analitzar i identificar les principals operacions de les empreses i organitzacions turístiques, de com aquestes es desenvolupen per processos i com aquests processos es poden millorar amb la utilització de les noves tecnologies.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es basa no només en les exposicions magistrals del professor de l’assignatura, sinó, paral·lelament, en diverses activitats (comentaris de textos, treballs d’ampliació, intervencions orals, anàlisi de senzilles decisions diàries, programació de solucions tecnològiques, debats on-line...). amb la preocupació de fer participar a l’alumne i provocar les inquietuds de millorar les operacions i processos de les empreses i organitzacions turístiques mitjançant diversos tipus d’activitats.

Per a la realització i avaluació d’aquestes activitats es treballarà en grups i es realitzaran tutories per part del docent amb els grups.

La metodologia concreta dels treballs pràctics serà:

Primera activitat: Resum dels conceptes fonamentals de l’assignatura i la seva aplicació a un exemple pràctic. El treball serà individual.

Segona activitat: Personalització d’un dels projectes desenvolupats al llarg del curs. Aquesta personalització contemplarà tant el Model de Negocio com l’esquema tecnològic. El treball es realitzarà en grup i s’exposarà davant dels altres alumnes. Posteriorment, cadascun dels alumnes podrà aportar esmenes i comentaris als treballs presentats pels altres grups.

La nota d’aquests treballs que configurà el 40% de l’assignatura serà funció de la qualitat de la exposició i la capacitat per recollir e integrar les aportacions dels companys i professor. Així mateix, també es valoraran les aportacions individuals als treballs dels altres grups. Amb aquesta metodologia podrem valorar totes i cada una de les competències descrites en aquest programa.

 

 

Continguts


Tema 1. Funcionalitats d’internet. Implicacions pel sector turístic

         1.1 Conceptes d’operacions i processos en el sector turístic

         1.2 Concepte i aplicació de la personalització

         1.3 Concepte i aplicació de la Sindicació

         1.4 Concepte i aplicació de “Pro-Am”     

Tema 2. La Gestió de la informació i la seva transformació en coneixement (Bases de dades, Datawarehouse i Data mining). Aplicacions en el sector turístic

         2-1 Concepte de bases de dades

         2-2 Concepte i definició del procés de gestió de la informació

      Tema 3. Llenguatges i metallenguatges de programació. Situació actual i evolució  i  futura

           3-1 Concepte i aplicació de Web Services

           3-2 Concepte i aplicació de Web Scrapping

           3-3 Concepte i aplicació de Blockchain

           3-4 Concepte i aplicació de processament en temps reals de dades i events

       Tema 4. Processos de comunicació en les empreses i destinacions turístiques

              4.1 Concepte de gestió de continguts.

              4.2 La gestió “paperless” i el teletreball. Efectes mediambientals

              4.3 Solucions tecnològiques

       Tema 5. Processos de comercialització en les empreses i destinacions turístiques

               5.1 Concepte de CRM, OTA, Centrals de reserves i altres infomediaris

               5.2  Solucions tecnològiques

        Tema 6. Processos de gestió de proveïdor en les empreses i destinacions turístiques

               6.1 Concepte de SCM, ERP/PMS

               6.2 Solucions tecnològiques

        Tema 7. La gestió virtual del turista

               7.1 La gestió des de el principi fins al final del viatge

               7.2 Operacions i processos com a font d’avantatge competitiva

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

AF7. Tutories presencials

AF10. Recerca, lectura i elaboració de comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les TICs/plataforma virtual

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura serà en funció de:

Un examen, a final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. La nota final de l'examen ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.

La preparació de un treball pràctic (desglossat en varies activitats) on l’alumne demostrarà la seva capacitat i habilitat per dissenyar e implementar solucions tecnològiques orientades a la millora de la eficiència en les operacions i processos de les empreses, organitzacions i destinacions turístiques. 40% de la nota.

10% Asistencia a jornades, conferencies i/o altres activitats.

 

Recuperació. En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat, mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Oller Nogués, Jordi (1997). "Creación y mejora de Empresas Turísticas". Bilbao. Ed. Deusto.

Oller Nogués, Jordi (2022). Slides notes created by PhD. Jordi Oller I Nogués, available in the virtual campus.

Rufin Moreno, Ramon (2002). “Las Empresas turísticas en la sociedad de la información”. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces.

Complementary

Mitch Seymour (2021). Mastering Kakfa Streams and ksqlDB. Building Real-Time Data Systems by Example. Ed. O’Reilly. Sebastopol

The rise of the platform economy

Deloitte. (s.d.). Retrieved  September 2 2021, from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/humancapital/deloitte-nl-hc-reshaping-work-conference.pdf

Blockchain for travel

Amadeus IT Group. (s.d.). Retrieved September 2 2021 from  https://www.youtube.com/watch?v=YpS0zoJ9wCU

Metaverse beyond the hype
International Journal of Information Management. (s.d.). Retrieved  September 2 2022, from https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542