Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per a saber l'idioma d'impartició de classes. El material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E12_Generar habilitats estratègiques contemplant l'entorn operatiu com a un projecte i establint pautes a llarg plaç i a gran escala

   

 • E_4Avaluar i definir les polítiques de personal d'una empresa o organització empresarial, seleccionar equips de treball, definir perfils i establir necessitats de personal

   

 • E7_Elaborar projectes i propostes d'empreses innovadores establint principis de responsabilitat social en la gestió i integrant la prespectiva de gènere com a indicadors de qualitat i innovació.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

Descripció


L'assignatura  d'Administració d'empreses suposa una primera presa de contacte amb el món de la gestió empresarial i estudia el paper de l’empresa i els empresaris a la societat. 

Permet comprendre els principals indicadors econòmics i socials per avaluar el funcionament de l'empresa, per a continuació centrar-se en els principis bàsics de la gestió empresarial: direcció, organització, planificació i control.

Resultats d'aprenentatge


 • Avaluar econòmicament i social el funcionament d’una empresa
 • Avaluar l’organització d’una empresa
 • Avaluar la funció directiva
 • Saber utilitzar eines de previsió i planificació empresarial
 • Saber establir mecanismes de control de gestió

Metodologia de treball


Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD4. Càpsules de vídeo: Recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes

Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

 MD7. Estudi de casos: Dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................................

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Tema 1: L’empresa i la seva administració

1.1. Concepte d’empresa i administració

1.2. Tipus d’empreses

1.3. Reptes actuals per a l’administració de les empreses

1.4. Valoració econòmica del funcionament de l’empresa

1.4.1. La productivitat

1.4.2. La rendibilitat

1.4.3. El punt mort

Tema 2: La planificació empresarial

2.1.      La previsió i l’anàlisi de l’entorn

2.2.      Concepte de planificació: Diferents nivells de planificació

2.3.      Tipus de plans

            2.3.1.   Plans permanents

            2.3.2.   Plans temporals

Tema 3: El control a l'empresa

3.1.      Els sistemes d’informació per al control

3.2.      El procés de control

            3.2.1. Les variables crítiques i els indicadors de gestió

            3.2.2. El registre de resultats

            3.3.3. L’anàlisi de desviacions

            3.3.4. Les accions correctores

Tema 4: L'organització de l'empresa

4.1.      Definició i disseny  de l’estructura organitzativa

4.2       Les parts de l’organització

4.3.      L’organigrama: disseny horitzontal i vertical

4.4.      Els mecanismes de coordinació

Tema 5: La direcció de l'empresa

5.1.      Principis, funcions i realitat de la tasca directiva

5.2.      Variables que condicionen la funció de direcció

5.2.1. La motivació dels treballadors

5.2.2. Els estils de direcció

Tema 6. Breu resum de noves tendències en gestió i organització

Activitats d'aprenentatge


Es realitzaran les següents activitats formatives:

 1. Treball en equip
 2. Seminaris 
 3. Sessions teòriques
 4. Estudi personal

Sistema d'avaluació


La nota final de l'assignatura es conformarà mitjançant la ponderació de notes de diferents activitats d'avaluació continuada, les quals s'aniran plantejant durant el curs, més l'examen final:

AVALUACIÓ CONTINUADA (60% de la nota)

 • Casos pràctics realitzats mitjançant treball en equip (20% de la nota)

Es realitzaran 4 casos pràctics, cadascun dels quals tindrà un pes del 5%, que implicaran les següents activitats en equip:

 1. Treball previ de lectura del cas i resposta individual de preguntes prèvies
 2. Discussió del cas a classe entre els diferents equips
 3. Preparació per part de cada equip d'un informe sobre el cas
 • Treball sobre un tema, a triar, sobre nous reptes d'administració d'empreses (15% de la nota)

Aquest treball implicarà la realització d’una sèrie d’activitats en equip que es detallaran en el decurs de l’assignatura.

 •  Realització d'un examen parcial (25% de la nota)

EXAMEN FINAL (40% de la nota)

L'examen final constarà de diferents preguntes teòric-pràctiques. S'haurà d'obtenir una puntuació mínima de 5 punts sobre 10 a l'examen final: aquest examen constarà de diferents parts avaluatives i s'haurà d'obtenir com a mínim una puntuació d'un 40% a cadascuna d'aquestes parts i que la nota mitjana de les notes de les diferents parts sigui com a mínim de 5 punts.

Prova de recuperació

 • Es guardarà i no es podrà recuperar la nota de l'avaluació contínua. Només es podrà recuperar l'examen final.
 • Per recuperar la nota de l'examen final, es podran presentar a la prova de recuperació els estudiants amb les següents condicions: 
  • Si la mitjana de l'examen final està aprovada però s'ha obtingut menys de 4 en alguna de les parts, s'haurà de recuperar la part o parts amb menys de 4.
  • Si la mitjana de l'examen final està suspesa, s'hauran de recuperar totes les parts per sota de 5 punts.
  • Igualment que en l'avaluació ordinària, la nota final que quedi de l'examen final després de la recuperació ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.
 • Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria d'examen NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Chip Conley (2017). PEAK: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow Revised and Updated. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons Inc

GIL ESTALLO, Maria Angeles, GINER DE LA FUENTE, F (2013), Cómo crear y hacer funcionar una empresa.  Madrid. Ed. Esic. 9a edició.

ROBBINS, Stephen.P y COULTER, Mary.C (2014): Administración. Ed. Pearson. Mexico. 12a edició

 

Complementary

https://singularityhub.com/2016/05/17/a-big-shift-is-coming-and-it-could-uber-ize-entire-industries/ 

https://hbr.org/2018/08/3-kinds-of-jobs-that-will-thrive-as-automation-advances