Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Núria Masferrer Llabinés

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

álvaro González Gómez
Anaïs Arderiu 
Antonio Caparrós Zaragoza 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes (català, castellà o anglès).

Competències


Competències bàsiques
 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

Competències específiques
 • E11_Analitzar i valorar adequadament l'entorn científico-tecnològic i econòmic, tant per buscar oportunitats innovadores com per establir els processos necessaris per adaptar l'organitzacio a aquest entorn.

   

 • E14_Identificar els sectors emergents i les estratègies d'innovació empresarial aplicades en aquests sectors i comparar-les entre elles.

   

Competències generals
 • G1_Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dies llengües oficials a Catalunya

 • T4_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

Descripció


L'objectiu d'aquesta assignatura és aprendre a definir, planificar, executar i avaluar una estratègia en Xarxes Socials. A partir d'un projecte grupal, es treballaran els canals, les estratègies i les diferents eines de diagnosi i seguiment en una estratègia a les Xarxes. Des del paper de les xarxes socials en el context de la web 2.0, el rol dels influencers fins a conceptes com els Leads, KPIs o les mètriques, es treballen i s'incorporen a les diferents fases de l'estratègia SM.

PERSPECTIVA DE GÈNERE L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Conèixer els fonaments de la interaccio social aplicada a les xarxes socials
 • Ser capaç d'identificar les connexions humanes i els interessos que converteixen un contingut en viral. 
 • Ser capaç d'analitzar i detectar les virtuts i problemes de les xarxes socials en la gestió empresarial.
 • Ser capaç de definir objectius empresarials i plantejar estratègies per assolir-los a través de campanyes de màrqueting en xarxes socials
 • Conèixer i ser capaç d'utilitzar les principals eines informàtiques per a gestionar la planificació, execució i monitorizació d'una campanya de màrqueting en xarxes socials
 • Ser capaç d'analitzar els resultats d'una campanya i d'organitzar la informació per a ser presentada i utilizada en la presa de decisions empresarials 

Metodologia de treball


a. Sessions teòriques

MD1. Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD2. Conferencies: Es duran a terme dues sessions amb conferenciants a l'aula que vincularan la part teòrica amb experiències en l'àmbit professional.

b. Aprenentatge dirigit

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball (entre 14 i 40). Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudis de cas: Es treballaran dos estudis de cas concrets a través de diverses dinàmiques amb part presencial i no presencial. Aquests casos es vincularan a activitats.

c. Aprenentatge autònom

MD10. Investigació i lectura crítica d'articles: Es proposaran diversos treballs de recerca vinculats a casos pràctics i articles d'actualitat.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

Continguts


Tema 1. El pla de social media

 • Els efectes de les xarxes en els individus, el col·lectiu i l'empresa
 • L'herència del Web 2.0
 • Objectius i estratègia

Tema 2. Recerca i anàlisi

 • Per nivells d'integració. Xarxes verticals, xarxes horitzontals
 • Per relació entre els usuaris. Xarxes simètriques, xarxes asimètriques
 • Altres. per finalitat, per accés, per funcionalitat
 • El cercle d'or
 • Buyer persona i Customer decision journey

Tema 3. Els connectors

 • Fonaments de la connectivitat humana: el nombre de Dunbar
 • La llei dels especials i els influencers

Tema 4. Planificacio i gestio de campanyes de social media

 • Elements clau en una estratègia social media
 • El rol del Community manager
 • Política Social media (SM)
 • Canals pel SM
 • Calendari editorial

Tema 5. Creacio i curacio de continguts

 • Continguts generats per l'usuari
 • Concepte de curacio
 • Tipologies de curacio

Tema 6. Execucio del pla de social media

Tema 7. Medició, visualització i optimització del pla

 • Tipologies de Leads
 • Les mètriques en SM
 • KPIs
 • Eines d'anàlisi i seguiment
 • Presentació de resultats. Social Media Report

Tema 8. Publicitat en xarxes socials

Activitats d'aprenentatge


a. Classes magistrals

b. Seminaris i ponències

c. Estudi de casos

d.Treball en grup

e. Treball individual

f. Estudi personal

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació es divideix en activitats d'avaluació continuada (60%) i un examen final (40%).

Resum del sistema d'avaluació:

Sistema Percentatge
Activitats individuals. Casos 10%
Activitats grupals. Casos 35%
Projecte grupal. Estrategia SM 15%
Examen final 40%

Totes les activitats, tant les individuals con les grupals, són obligatòries i s'hauran de lliurar dins del temps assignat.

La participació a les tutories de grup és obligatòria. La no assistència a les mateixes comportarà no poder superar l'assignatura

Cal obtenir una nota igual o superior a 5 sobre 10:

- a les activitats grupals

- a les activitats individuals

- al projecte grupal

- a l'examen final

per a poder fer mitjana amb les altres parts d'avaluació de l'assignatura. La no superació d'una o més d'aquestes parts comportará la no superació de l'assignatura.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació

Bibliografia


Bàsic

Deighton, John & Kornfeld, Leora (2006) "Case study: United Breaks Guitars". Harvard Business Publishing

Gladwell, Malcolm (2002) "The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference". Back Bay Books (January 7, 2002)

Rodríguez-Ardura, I. (2020). Marketing digital y comercio electrónico. Pirámide

Barry, J. (2016) Social Content Marketing for Entrepreneurs. Business Expert Press

Complementary

Christakis, Nicholas A. & Fowler, James H. (2011) "Connected: The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives -- How Your Friends' Friends' Friends Affect Everything You Feel, Think, and Do". Back Bay Books; Reprint edition (January 12, 2011)

Universitat de Barcelona. (2012). “Llibre blanc de les xarxes socials de la Universitat de Barcelona”. [Internet]. Disponible a: http://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/noticies/llibre_blanc_UB.pdf

David S. White and Alison Le Cornu (2011). Visitors and Residents: A new typology for online engagement. First Monday, Volume 16, Number 9 - 5 September 2011 http://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/viewArticle/3171/3049

McGruer, D. Dynamic Digital Marketing: Master the World of Online and Social Media Marketing to Grow Your Business. Wiley

Dodson, I. (2016). The Art of digital marketing: The definitive guide to creating strategic, targeted and measurable online compaigns. New Jersey: Wiley.

Williams, J. (2016). Social media: Marketing strategies for rapid growth using Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Pinterest & Youtube. Wrocław: Amazon.