Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Núria Masferrer Llabinés

Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


L’estudiant ha de saber analitzar la situació del negoci, interpretar els estats comptables de l’empresa per tal de diagnosticar els problemes, i a través de la planificació financera proposar possibles solucions. A mes a mes s'analitzarant els elements del circulant, fent èmfasi en cash de l'empresa i la seva forma de finançar-lo. S'analitzaran els elements bàsics d'inversió i la seva rendibilitat.

 

Continguts


Tema 1: Finances Operatives: Anàlisi  i diagnòstic 

 • Anàlisi del Negoci
 • El balanç: Estructura Econòmica i Estructura financera
 • El compte de resultats
 • Instruments d’anàlisi financer: els ratis
 • NOF versus El Fons de Maniobra
 • Diagnosi econòmic-financera
 • La gestió del circulant i la liquiditat
 • Inversió i finançament a curt termini
 • El circulant empresarial

Tema 2: Planificació Financera

 • Objectius de la planificació
 • Balanç de situació previsional
 • Compte de resultats previsional
 • Anàlisi de sensibilitat
 • Pla d’acció

Tema 3: Gestió de tresoreria: El cash management

 • El EFE. Estat de Fluxe d’efectiu
 • Principis i objectius del cash management
 • La gestió de cobraments
 • La gestió de pagaments
 • El pressupost de tresoreria
 • Les relacions bancàries

Tema 4: Finançament i gestió de dèficits a curt termini

 • Identificació del dèficit
 • Instruments de finançament a curt termini
  • Finançament no bancari
  • Finançament bancari
  • Factoring
 • Selecció d’instruments de finançament a curt termini.

Tema 5: Inversió empresarial

 • Mètodes de selecció d'inversió
 • VAN, TIR i PAYBACK

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'estudiant es fonamentarà en tres punts o activitats.

1. Test (20% de la nota total). Es faran  diferents test teòric-pràctics a classe corresponents als temes estudiats

2. Treball en equip: informe analític d'una empresa real, realitzat en equip de 3 a 5 alumnes. (30% de la nota total).

3. Prova final (50% de la nota total). La nota mínima exigida per fer promig será 4,5 sobre 10

La recuperació de l’assignatura només es farà sobre el 50% de la nota final corresponent a la nota de l’examen 

Sistema

Percentatge

Treball en grup

20%

Test 

20%

Examen final

60%

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació

Bibliografia


Bàsic

AMAT, Oriol. (2013). Análisis integral de empresas. Barcelona. Profit

Carmen Ruíz Moya, Teresa Noguera Vidal y MªLuz Esteve Crespo (2017). Gestión Financiera. McGrawHill

Complementary

Brealey, Myers, Marcus (2020) Fundamentos de Finanzas corporativas. McGrawHill