Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Carme Planas Campmany
Ana Belén Manrique Pallés 
Ana Maria Codina Bassa 
Anna Daer Gómez 
Carla Benedicto Pañell 
Dolors Montserrat Badia 
Eulàlia Castillo Mestres 
Eva Carbonell Valentín 
Francisca Lajara Latorre 
Gemma Pérez Giménez 
Lourdes Alarcón Carmona 
Maria Rosario Moreno Carmona 
Mariona Viadé Rocosa 
Marta Comellas Blanchart 
Monica Ulloa Marin 
Vanessa Vicente Aicua 
Yolanda Sánchez Ruiz 

Competències


Competències bàsiques
 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duent a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació dels alumnes en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el tutor/a acadèmic/a, el tutor clínic/a i el tutor/a de seguiment. Els tres tutors, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continuada i formativa.

L'assignatura del Pràcticum Clínic II recull un període, on un dels seus principals objectius és tenir cura de les persones en edat infantil i adulta, sanes o amb patologia aguda o crònica de salut. Els centres on es realitzen les estades clíniques inclouen Unitats Hospitalàries d'aguts de diferents nivells de complexitat, Centres d'Atenció Primària i Centres Sociosanitaris per tal d'afavorir l'aprenentatge de les cures bàsiques de les persones.

Resultats d'aprenentatge


o  RA 1. Transferir els coneixements teòrics i pràctics apresos a situacions de cures de les persones grans en tots els àmbits de cures.

o  RA 7. Actuar d'acord amb els principis ètics i legals normes que regulen la pràctica del tenir cura.

o  RA 9. Reconèixer i aplicar els principis de qualitat assistencial en la pràctica clínica.

o  RA 14. Realitzar connexions entre el marc teòric i el àmbit pràctic d’intervenció.

o  RA 17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats al àmbit on es desenvolupen les pràctiques preprofessionals i aplicar les guies clíniques adequades.

o   RA 18. Desenvolupar actituds d’autoanàlisis i d’autoavaluació en el context de les activitats desenvolupades

o  RA 20. Desenvolupar un esperit crític i capacitat per a la pressa de decisions.

o   RA 25. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

o   RA 28. Aplica el coneixement de sistema sexe/gènere en l'anàlisi dels comportaments d'homes i dones i en l'avaluació i assessorament a les i els pacients, a grups i a poblacions sanes.

o   RA 29. Es comunica de manera eficaç amb els/les pacients demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient, incloent l'ús d'un llenguatge que minimitza els desequilibris de poder, validi les experiències de les persones que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

o   RA 30. Sap fer una informació crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual.

MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.

MD6. Tutories presencials en grup o individuals.

MD9. Pràctica dirigida.

MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Cures d’infermeria individualitzades mitjançant el Procés d’Atenció Infermer.
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols segons les necessitats del pacient i/o situació clínica.
 • Pràctica professional en els diferents àmbits i situacions.
 • Aspectes de comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Observació i valoració del funcionament d’un centre sanitari.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes. L'objectiu d'aquestes activitats és que l'alumne desenvolupi un rol actiu davant del seu procés d'aprenentatge fomentant l'aprenentatge col·laboratiu així com el pensament crític davant de situacions habituals a la pràctica clínica dels professionals d'infermeria.

 

 

Activitat

 

ECTS

 

Metodologia

 

Competències

AF4. Pràctiques clíniques

6

MD2. Seminaris

MD3. Treball en grup

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencial en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida. 

MD 11. Treball autònom

CB2, CB3, CG5, CG8, CG9, CG10, CG15, CG17, CE26, CT1

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

 

Sistema d’avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE8

Seguiment individual

50%

Seguiment individual

SE5

Seminaris

20%

Seminaris presencials

SE2

Treballs individuals

30%

Treball final de pràcticum

 

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiantat es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica. L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Clínic II, es realitzen dos seminaris en línia, en grups reduïts (10-12 estudiants), i dinamitzats per la tutora acadèmica. Addicionalment, es contempla en l'avaluació dels seminaris la complementació de l'Enquesta de Satisfacció del Pràcticum.

Treball final:

L’estudiantat, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable basat en la pràctica reflexiva i el pensament crític.

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019. 

En el cas de no assistir per causa justificada als seminaris aquesta avaluació no es comptabilitzarà en la nota final dels seminaris.

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació.  En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a, l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa i s’haurà de recuperar durant els mesos de juny –juliol. L’avaluació dels seminaris no es susceptible a recuperar.

En cas de suspens de les pràctiques externes, es guardarà la nota de les part aprovades per a la recuperació i tan sols s'avaluarà la part suspesa. S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Requisits de matricula:

Per poder matricular-se del Pràcticum Clínic II, l’estudiant ha d’haver superat com a mínim una de les tres assignatures del Pràcticum Introductori.

Bibliografia


Bàsic

Herdman, T. H., & Kamitsuru, S. (Edits.). (2015). NANDA International. Diagnósticos Enfermeros: Definiciones y clasificación. 2015-2017. Barcelona:Elsevier

Jamieson EM. Procedimientos de enfermería clínica. 5ª ed. Madrid: Elsevier, 2008.

Johnson, M. (2012). Vínculos de NOC y NIC a NANDA-I y diagnósticos médicos: soporte para el razonamiento crítico y la calidad de los cuidados. Elsevier.

Martin-Zurro, A., & Solà, G.J. (2011). Atención familiar y salud comunitaria: Concepto y materiales para docentes y estudiantes. Elsevier.

Moorhead, S., Johnson, M., Maas, M.L. & Swanson, E. (2014). Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC): Medición de Resultados en Salud. Elsevier Health Sciences Spain

Rodrigo, L., & Teresa, M. (2013). Los diagnósticos enfermeros: Revisión crítica y guía práctica clínica.

Bulechek, G. M. (2013). Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC).