Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Carolina Chabrera Sanz

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 20

Professorat: 

Ester Mateo Aguilar
Ana Belén Manrique Pallés 
Ana Maria Codina Bassa 
Anna Daer Gómez 
Carla Benedicto Pañell 
Dolors Montserrat Badia 
Eulàlia Castillo Mestres 
Eva Carbonell Valentín 
Francisca Lajara Latorre 
Gemma Garreta Parés 
Gemma Pérez Giménez 
Lourdes Alarcón Carmona 
Maria Rosario Moreno Carmona 
Mariona Viadé Rocosa 
Marta Comellas Blanchart 
Monica Ulloa Marin 
Vanessa Vicente Aicua 
Yolanda Sánchez Ruiz 

Competències


Competències bàsiques
 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

Competències específiques
 • CE26_Pràctiques professionals, en forma de rotatiu clínic independent i amb una avaluació final de competències, en els centres de salut, hospitlas i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, integrat en la pràctica professional els coneixements, les habilitats i actituds de l'infermeria, basats en principis i valors, associats a les competències descrites en els objectius generals i en les matèries que configuren la titulació

Competències generals
 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

Competències transversals
 • CT 1 Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions

Descripció


Les pràctiques externes dins del grau en Infermeria de l’ESCS Tecnocampus es duen a terme en les següents assignatures:

 • Pràcticum Introductori I – II - III, al segon curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Clínic I – II - III, al tercer curs acadèmic del Grau en Infermeria.
 • Pràcticum Avançat I – II - III, al quart curs acadèmic del Grau en Infermeria.

Aquestes assignatures garanteixen els crèdits i hores formatives clíniques segons es recull a la directiva 2013/55UE del 20 de novembre de 2013.

Les pràctiques externes comprenen totes les activitats d’ensenyament-aprenentatge orientades a adquirir les competències en els diferents entorns on la Infermeria desenvolupa la seva pràctica. Per al seguiment i avaluació del alumnat en els diferents períodes del Pràcticum existeixen tres figures rellevants: el/la tutor/a acadèmic/a, el/la tutor clínic/a i el/la tutor/a de seguiment. Els/les tres tutors/es, acompanyen i vetllen per l’assoliment de les competències (tant les genèriques com les específiques) de cadascun dels Pràcticums a través de l’avaluació continada i formativa.

L’assignatura del Pràcticum avançat compta amb un total de 50 ECTS entre les tres assignatures que el formen: Pràcticum avançat I, II i III. L’alumnat que pot cursar aquestes assignatures és el que ha superat la resta de matèries teòriques dels tres cursos de Grau, per aquest motiu, és un/a alumne amb un alt nivell d’assoliment de competències que està en disposició de desenvolupar d’una forma molt més professional els reptes sanitaris existents.

És per això, que de l’ESCST s’aposta per un model pràctic en aquest últim any més integrador i que permeti a l’estudiant la visió holística, ja no tant de les patologies concretes, sinó dels processos assistencials, com són abordats des dels diferents nivells d’assistència que té el nostre sistema sanitari.

En el Pràcticum Avançat l'estudiantat té opció a realitzar pràctiques especialitzades amb o sense rotació i/o itineraris. Les estructures poden ser diferents segons la disponibilitat de serveis i unitats de cadascuna de les institucions sanitàries on l'estudiantat realitza les estades clíniques.

 

Resultats d'aprenentatge


RA4. Demostrar les capacitats d'observació, anàlisi crítica i autoaprenentatge en els processos gerontològics i pal·liatius en els diversos àmbits de cures.

RA7. Actuar d'acord amb els principis ètics i normes legals que regulen la pràctica de la cura.

RA8. Reconèixer els elements de la gestió de cures que intervenen en els diferents processos clínics.

RA10. Desenvolupar intervencions educatives que contribueixin a mantenir estils de vida saludables i a la millora de la qualitat de vida de les persones.

RA11. Construir nous coneixements sobre la cura des de la reflexió en l'acció i la reflexió sobre l'acció.

RA16. Desenvolupar coneixements, habilitats i actituds que intervenen en les cures infermeres en situacions complexes i especialitzades.

RA17. Adquirir metodologies i hàbits de treball adequats a l'àmbit on es desenvolupen les pràctiques preprofessionals i aplicar les guies clíniques adequades.

RA18. Desenvolupar actituds d'autoanàlisis i de autoavaluació en el context de les activitats desenvolupades.

RA20. Desenvolupar esperit crític i capacitat per a la presa de decisions.

RA22. Identifica i és capaç d'analitzar les causes estructurals i els efectes de violència contra les dones i altres violències de gènere.

RA23. Identifica i problematitza les desviacions, estereotips i rols de gènere en la seva disciplina i en la seva professió.

RA24. Coneix i utilitza les aportacions de les dones i dels estudis de gènere en la seva disciplina.

RA25. Sap fer un ús inclusiu i no sexista del llenguatge.

RA27. És capaç de realitzar una història clínica, exàmen físic, psicològic, o diagnòstic d'infermeria, de forma específica per a dones i homes.

RA28. Aplica el coneixement de sistema de sexe/gènere en l'anàlisis dels comportament d'homes i dones i en l'avaluació o assessorament a les i els pacients a grups i poblacions sanes.

RA29. Es comunica de manera efeicaç amb els/les pacients demostrant consciència de la diferència de poder professional-pacient incloent l'ús d'un llebguatge que minimitzi els desquilibris de poder, validi les experiències de les persone que pateixen i elimini els estereotips de gènere.

RA30. Sap fer una informació crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat, desviacions i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.

RA31. Incorpora eines per avaluar i monitoritzar la igualtat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut RA32. Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant de les situacions de sospita i/o maltractament (físic, psicològic o sexual).

RA 32. Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant de les situacions de sospita i/o maltractament (físic, psicològic o sexual).

Metodologia de treball


MD2. Seminaris.
MD3. Treball en grup.
MD5. Presentacions per temes per part dels alumnes.
MD6. Tutories presencials en grup o individuals.
MD9. Pràctica dirigida.
MD 11. Treball autònom.

Continguts


Els continguts que es treballaran al Pràcticum estan relacionats amb els següents eixos de coneixement:

 • Pràctica reflexiva
 • Prevenció i promoció de la salut.
 • Procediments i protocols assistencials.
 • Comunicació i relació amb l’usuari.
 • Treball en equip i relació interprofessional.
 • Principis ètics i legals que guien la professió.
 • Autoconsciència i autoconeixement.
 • Gestió de les emocions i conflictes.
 • Seguretat dels pacients.
 • Rols i tasques dels professionals d’infermeria en els diferents àmbits assistencials: hospitalari, sociosanitari, atenció primària.

 

Activitats d'aprenentatge


La següent taula recull les activitats formatives i la metodologia utilitzada a les mateixes:

Activitat ECTS Metodologia Competències
AF4. Pràctiques Clíniques 20

MD2. Seminaris

MD3. Treball en grup

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD9. Pràctica dirigida

MD11. Treball autònom

CB2, CB4, CB5, CG6, CG9, CG10,
CG11, CG14, CG15, CG17, CE26, CT1

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació es realitzarà de forma continuada basant-se en la valoració de les competències assolides per l’estudiant.

 

Sistema d'avaluació

Ponderació

Activitat avaluada

SE8

Seguiment individual 

50%

Seguiment individual 

SE5

Seminaris

20%

Seguiment individual 

SE3

Treball grupal

30%

Treball final del pràcticum i exposició oral

Seguiment individual:

El seguiment individual de l’estudiant es desenvolupa a les institucions sanitàries amb l’acompanyament i suport d’un tutor/a clínic/a i un tutor/a de seguiment, tots dos són professionals d’Infermeria que vetllen per la millora i l’adquisició de competències de l’estudiant durant la seva pràctica clínica.

L’avaluació es realitza de forma conjunta tenint en compte l’evolució de l’alumne durant el període pràctic.

Seminaris:

Durant el període del Pràcticum Avançat I, es realitzen cinc seminaris. Els seminaris els dinamitza el tutor/a acadèmic/a, i el grup està format per un màxim de 10 alumnes. "Addicionalment, l’avaluació dels seminaris contempla la complementació de l’Enquesta de Satisfacció del Pràcticum".  

Treball final:

Els estudiants, durant les seves estades pràctiques, realitzen un treball escrit avaluable grupal que hauran d’exposar.

Informació important:

L'assistència de les pràctiques externes i als seminaris requereix obligatorietat i estan sotmeses a la "Normativa Reguladora de Pràctiques Externes a les Institucions Sanitàries pels estudiants de la UPF" i la "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.  

Serà necessari aprovar el treball escrit del Pràcticum, així com l'avaluació del tutor/a clínic/a per poder fer mitja. En cas de suspens del treball escrit l'alumne el podrà realitzar de nou i entregar al període de recuperació. L'avaluació dels seminaris no és susceptible a recuperar. En cas de suspens de l'avaluació per part del/la tutor/a clínic/a l'assignatura del Pràcticum quedarà suspesa. En el cas del pràcticum Avançat, no es podrà realitzar la recuperació del mateix per motius relacionats amb el calendari acadèmic, però es valoraran recuperacions parcials per motius justificats segons "Normativa reguladora de pràctiques externes pels estudiants del Grau en Infermeria del ESCST” aprovada el 10 de Juliol del 2019.

S'utilitzarà un sistema de qualificació quantitatiu (de 0 a 10) i qualitatiu (suspens, aprovat, excel·lent, matricula d'honor) segons el RD 1125/2003. 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà nu "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Requisits de matricula:

Haver superat les assignatures del pràcticum introductori i del pràcticum clínic