Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Esther Mur Gimeno

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Vanesa Rodriguez Salés

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E8_Executar, dirigir i coordinar el pla d'intervenció de fisioteràpia, utilitzant les eines terapèutiques propies i atenent a la individualitat de l'usuari

   

 • E9_Avaluar l'evolució dels resultats obtinguts amb el tractament en relació amb els objectius marcats

   

 • E13_Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

 • E16_Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La fisioteràpia cardiorespiratòria és una de las branques dins de la fisioteràpia que, mitjançant l'aplicació de diferents agents terapèutics, s'encarrega de la prevenció, estabilització i tractament de les afeccions que afecten al sistema respiratori i cardíac. Actualment ens trobem a un moment de creixement i expansió de la fisioteràpia cardiorespiratòria a causa de l'augment en la incidència de moltes malalties respiratòries i cardiovasculars i també gràcies al reconeixement i acceptació d'aquesta teràpia per part d'altres especialitats sanitàries. Cal recordar que amb l'actual pandèmia Covid19 els i les fisioterapeutes de respiratori han estat a primera línia hospitalària realitzant les seves tasques.

En aquesta assignatura, l'alumnat haurà d'aprofundir en el seu coneixement de la fisiologia respiratòria com a base per a comprendre el funcionament de les tècniques de tractament utilitzades en fisioteràpia cardiorespiratòria així com per a poder conèixer els mecanismes implicats en la fisiopatologia de les diferents malalties respiratòries i cardiovasculars. A més a més, s'introduirà la perspectiva de gènere en la docència fent emfàsi a les diferències per raó de sexe i gènere en les manifestacions de la malaltia cardiorespiratòria, en les cures i en les intervencions. 
Es tracta d'una assignatura amb un alt contingut pràctic (4 ECTS) on l'alumnat tindrà l'oportunitat d'aprendre les habilitats bàsiques para valorar, diagnosticar i tractar a un/a pacient amb patologia respiratòria d'acord a les tendències actuals basats en la evidencia científica.

 

Resultats d'aprenentatge


 • RA31. Avalua l'estat físic i mental del pacient/a. Determinar el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a escala individual com social.
 • RA 32. Aplica tecnologies per a l'avaluació del pacient. Incorpora nous instruments de mesura que faciliten l'objectivació de les intervencions. Participa en la validació d'eines d'avaluació per a la seva incorporació en la pràctica clínica.
 • RA 33. Realitza el diagnòstic de fisioteràpia específic per cadascuna de les especialitats clíniques amb el fi de determinar les disfuncions i minusvalideses que requeriran una intervenció de fisioteràpia.
 • RA 22. Estableix el protocol de intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • RA 30. Analitza les expectatives del pacient per cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • RA 36. Identifica els principals patologies respiratòries, cardíacs i neurològiques. Aprendre les intervencions mèdic-quirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques. 
 • RA 28. Identifica els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia per cadascuna de les especialitzats clíniques. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir l'ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • RA 29. Analitza els efectes produïts per les intervencions. Avalua els beneficis i riscos i establir un criteri d'intervenció en funció de les prioritats i els efectes perseguits.

 

 

Metodologia de treball


Activitat formativa

Hores

AF1. Classes teòriques

20

AF3.  Classes pràctiques

40

AF5. Tutories

5

AF6. Estudi i treball en grup

10

AF7. Estudi i treball autònom i individual 75

Total

150

Continguts


L'assignatura de fisioteràpia cardiorespiratoria està dividida en un bloc teòric i un bloc pràctic.

En el bloc teòric s'imparteixen els següents continguts:

Tema 1.Fisiologia del sistema cardiorespiratori

Tema 2. Valoració funcional i clínica

Tema 3. Tècniques de fisioteràpia respiratòria

Tema 4. Rehabilitació cardiopulmonar

Tema 5. Fisioteràpia cardiorespiratoria aplicat a diferents poblacions

Tema 6. Actualització del COVID19 i fisioteràpia respiratòria

En el bloc pràctic, s'imparteixen amb profunditat els continguts impartits en el bloc teòric segons el cronograma de l'assignatura.

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits

MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Bloc teòric (40%):

Activitat avaluadora

Ponderació

SE1. Portafoli electrònic 30%

SE3. Examen

50%

SE5. Avaluació entre iguals o coavaluació: 20%

 

Bloc pràctic (60%):

Activitat avaluadora

Ponderació

SE2. Exposició oral 20%

SE3. Examen

50%

SE4. Autoavaluació 30%

La nota final de l’assignatura estarà formada pels dos blocs amb la següent ponderació: 40% el bloc teòric, 60% bloc pràctic. Serà obligatori presentar-se a l'examen final de cada bloc i superar l'examen amb una nota igual o superior a 5. Per aprovar l’assignatura, cal aprovar els dos blocs específics per separat. És obligatori assistir al 80% de les classes del bloc pràctic. La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Període de recuperació.

L'alumnat tindrà l’opció de realitzar la recuperació de l’assignatura quan s’hagi presentat a l’examen final en cadascun dels blocs i no hagi aprovat l’assignatura.

L’avaluació continuada (SE1, SE2, SE4, SE5) no es podrà recuperar.

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada, mantenint la mateixa ponderació que a la primera convocatòria.

Normes de conducta

L'assistència a classe sense respectar les normes bàsiques d'higiene i d'uniformitat en el vestit podrà ser sancionada. 

Durant les pràctiques en classe i especialment, durant les proves d'avaluació, els alumnes no podran dur objectes que puguin interferir en l'execució de les tècniques, com a anells, rellotges, braçalets, pendents llargs, etc. Així mateix, la higiene de les mans serà fonamental, amb unes ungles tallades curtes i netes sense pintar.

Bibliografia


Bàsic

John B. West, Andrew M Luks (2016). Fisiologia respiratoria: fundamentos (10ª edición). Editorial Lippincot Williams and Wilkins. Wolters Kluwer Health

Seco Calvo, J (2018). Sistema Respiratorio: Métodos, fisioterapia clínica y afecciones para fisioterapeutas. Editorial Panamericana.

Martí Romeu JD, Vendrell Relat M (2013). Manual SEPAR de procedimientos. Técnicas manuales e instrumentales para el drenaje de secreciones bronquiales en el paciente adulto. Barcelona, España. Editorial: Respira. Disponible en: http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/Manual_SEPAR.pdf

Abraham Bohadana, M.D., Gabriel Izbicki, M.D., and Steve S. Kraman, M.D. Fundamentals of Lung Auscultation. N Engl J Med 2014;370:744-51

Main E, Denehy L. (2016) Cardiorespiratory Physiotherapy: Adults and Paediatrics.(5th Edition). Ed: Elsevier

Antonello M, Delplanque D (2002). Fisioterapia respiratoria: del diagnóstico al proyecto terapéutico (1ª edición). Barcelona, España. Editorial: Masson

 

Complementary

Lopez Chicharro J, Lopez Morales LM (2008). Fisiologia clínica del ejercicio. Editorial Panamericana

Postiaux G (2000). Fisioterapia respiratoria en el niño: las técnicas de tratamiento guiadas por la auscultación pulmonar. Madrid, España. Editorial McGraw-Hill Panamericana

Hodgking Celli, Connors (2009), Pulmonary rehabilitation guideliness to succes (4ª edición). Pensilvania. Editorial: Lippicont Williams