Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Ferran Abat González
Jordi Torras Perarnau 
Jocelio Campos Moraes 
Nil Dagà Ramos 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes es desenvoluparan indistintament en Català i en Castellà.

Competències


Competències específiques
 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E13_F Capacitat per treballar en equips professionals com a unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altra personal de les organitzacions assistencials

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L'assignatura de patologia musculoesquelètica engloba tres especialitats mèdiques com són reumatologia, traumatologia i medicina física – rehabilitació.

La patologia reumàtica ens ajudarà a establir les bases de la patologia no traumàtica del sistema musculoesquelètic i que és susceptible del tractament fisioteràpic

La patologia traumàtica ens ajudarà a conèixer les lesions que es poden produir en el sistema musculoesquelètic, permetent fer-los un abordatge multidisciplinari amb altres professionals sanitaris que col·laboren amb el fisioterapeuta per a una millora del pacient, així com la seva evolució.

Aquesta assignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en el seu contingut i desenvolupament

Resultats d'aprenentatge


RA20. Identifica els principals agents físics utilitzats a les intervencions de fisioteràpia. Classificar-los segons el seu efecte i la seva importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

RA21. Analitza les expectatives del pacient respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

RA22. Estableix el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.

RA23. Realitza el diagnòstic de fisioteràpia per determinar les disfuncions i les minusvalies que requeriran una intervenció específica de fisioteràpia.

RA24. Interactua amb els altres professionals de la salut i de l’activitat física per fonamentar un pla d’intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

RA25. Aprèn els fonaments de la fisioteràpia en les patologies musculoesquelètiques. Avaluació específica de les disfuncions musculoesquelètiques. Principals tècniques d’intervenció. Classificació en funció dels principis físics i efectes sobre l'organisme.

RA26. Identifica les principals patologies musculoesquelètiques. Aprèn les intervencions medicoquirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques.

RA27. Interactua amb els professionals mèdics per al guany d'eficàcia terapèutica. Estableix objectius conjunts d’intervenció.

Metodologia de treball


Classes presencials amb presentació powerpoint / Keynotes de recolzament així com lectures complementaries.

Presentació de casos clínics amb discussió dels mateixos.

Continguts


INTRODUCCIÓ

Presentació

Mètodes avaluació

Pràcticum

 

TEMARI

Història clínica i diagnòstic per la imatge

Contextualització de fisioteràpia en lesions traumatològiques 1

Contextualització de fisioteràpia en lesions traumatològiques 2

Lesions del Raquis a Fisioteràpia

Lesions del Raquis en Traumatologia

Lesions d'espatlla en Traumatologia

Lesions d'espatlla a Fisioteràpia

Lesions de Genoll en Traumatologia

Lesions de Genoll a Fisioteràpia

Lesions de Maluc en Traumatologia

Lesions de Maluc en Fisioteràpia

Lesions de turmell i peu en traumatologia

Lesions de turmell i peu en fisioteràpia

Lesions de Colze i Mà en Traumatologia

Lesions de Colze i Mà en Fisioteràpia

Lesions tendinoses

Lesions musculars

Reumatologia bàsica en fisioteràpia

Activitats d'aprenentatge


AF1. Classes teòriques - 220 hores

AF3. Classes pràctiques - 70 hores

AF5. Tutories - 10 hores

AF6. Estudi i treball en grup – 100 hores

AF7. Estudi i treball autònom, individual - 300 hores

MD1, MD2, MD3, MD4, MD5, MD6.

Sistema d'avaluació


SE3. Examen 60% (Obligatori haver superat l'examen: 5/10).

SE2. Exposició oral grupal d'un cas clínic 20% 

SE1. Portafoli electrónic 20%

 

EXAMEN:

L'examen final tindrà una ponderació del 60% sobre la nota final i serà obligatori aprovar amb un 5 per poder superar l'assignatura i fer-ne mitjana amb la resta de notes.

Per poder presentar-se a l'examen final caldrà haver realitzat la presentació grupal

Alumne/a no presentat/da a l'examen no permet accedir a la recuperació

L'examen final serà tipus test, amb 4 respostes possibles sent només una correcta.

Puntuació de l'examen tipus test serà:
o Pregunta correcta 1 punt.
o Pregunta errònia restarà 0,25 punts.
o Pregunta no contestada: 0 punts.

 

EXPOSICIÓ ORAL:

Es farà un treball juntament amb una exposició oral on l'alumnat ha d'explicar un cas clínic d'una de les patologies següents.
Es valorarà l'originalitat, així com tot el procés des que el pacient entra al servei fins que s'ha donat d'alta (anamnesi, exploració física, diagnòstic, tractament, evolució, recomanacions a l'alta, seguiment).
Grups de 3 persones.
Temes triats a l'atzar entre els següents.
La presentació es durà a terme les darreres sessions, i es podran fer preguntes a l'examen final dels temes exposats:
1. Tendó d'Aquil·les
2. Tendó rotulià
3. Epicondilitis
4. Lesió maneguot rotador
5. Inestabilitat gleno-humeral
6. Trencament LCA
7. Fascitis plantar
8. Fractura de fèmur
9. Esquinç de turmell
10. Lumbàlgia
11. Lesió muscular

La copia total o parcial significarà un “NO presentat” a l’assignatura, sense opció a presentar-se a la proba de recuperació i sense perjudici de l’obertura d’un expedient per aquest motiu.

 

PORTAFOLI:
Serà de realització individual
Recopilarà el resum de totes les patologies donades a classe a mode d'apunts.
Es valorarà l'anamnesi, l'exploració física, les exploracions complementàries, el tractament conservador, el tractament quirúrgic, el tractament rehabilitador, les complicacions més freqüents, els pacients típics.
S'haurà de lliurar abans del examen final.

Bibliografia


Bàsic

Rafael Ballesteros Masso, Enric Gómez Barrena, José Luis Jumilla, Marta Chacón Castillo et al. Traumatologia i medicina esportiva

Canale, S. T., Beaty, J. H., & Atzar, F. M. (Eds.). (2015). Campbell. Principals procediments en cirurgia ortopèdica i traumatologia+ ExpertConsult. Elsevier Espanya.

Buckup, K., & Buckup, J. (2019). Proves clíniques per a patologia òssia, articular i muscular: exploracions, signes i símptomes. Elsevier.

Bahr, R., & Maehlum, S. (2007). Lesions Esportives/Sports Injuries: Diagnòstic, Tractament I Rehabilitació/Diagnostic, Treatment and Rehabilitation. Ed. Mèdica Panamericana.

Complementary

Rouvière: Anatomía Humana Descriptiva, topográfica y Funcional. Tomo 1,2,3. 

Farreres, R., Rozman, C., & Cardellach, F. (2012). Medicina Interna. 17 edició. Editorial Elsevier, 787-791.