Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Virginia Casado Ruiz
Maria Pilar Sanz Cartagena 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B4_F Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especilitzat

   

Competències específiques
 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E6_F Valorar el diagnòstic de cures de fisioteràpia segons les normes i amb els instruments de validació reconeguts internacionalment

   

 • E16_F Capacitat per portar a terme intervencions fisioterapèutiques basant-se en l'atenció integral de la salut que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


L'assignatura de patologia neurològica està ubicada dins del mòdul de Fisioteràpia en especialitats clíniques i de formació obligatòria dins del grau de fisioteràpia. Té per objectiu proporcionar al futur fisioterapeuta els coneixements bàsics de Neurologia per poder participar en el tractament global dels malalts afectats de malalties del sistema nerviós, en un marc multidisciplinari per tal de millorar la seva funcionalitat i qualitat de vida.
 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

El TecnoCampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


RA30. Analitza les expectatives del pacient per a cadascuna de les especialitats clíniques respecte a la seva evolució, demandes i necessitats.

RA31. Avalua l´estat físic i mental del pacient. Determina el nivell de severitat, disfuncions, minusvalideses i limitacions tant a nivell individual com a social.

RA33. Realitza el diagnòstic fisioteràpic específic per a cadascuna de les especialitats clíniques per tal de determinar les disfuncions i les minusvàlues que requeriran una intervenció específica de fisioteràpia.

RA52. Interactua amb els altres professionals de la salut i de lactivitat física per fonamentar un pla dintervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cadascuna de les professions.

RA36. Identifica les principals patologies respiratòries, cardíaques i neurològiques. Aprendre les intervencions medicoquirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i la millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques.

Metodologia de treball


Metodologia

hores

AF1. Classes teóriques

35
AF5. Tutòries 5
AF3. Classes pràctiques  -
AF6. Estudi i treball en grup   10
AF7. Estudi i treball autònom, individual  50
Total  100

 

 

Continguts


 

CONEIXEMENTS NEUROLÒGICS BÀSICS

- Repàs del sistema nerviós central i perifèric.

- Història clínica, exploració neurològica i proves complementàrias en neurologia

 

SÍNDROMES NEUROLÒGIQUES

Síndrome de neurona motora.

- Síndromes sensitius.

- Síndromes cerebel·loses.

- Síndromes de ganglis basals.

- Cefalees.

- Síndromes medul·lars.

- Síndromes perifèriques.

- Patologia de pars cranials.

- Síndromes miopàtics.

 

PATOLOGIES NEUROLÒGIQUES MÉS FREQÜENTS

- Ictus isquèmic. Hemorràgia cerebral.

- Esclerosi múltiple.

- Traumatismes craneoencefàlics. Lesions medulars. Pacient crític.

- Tumors cerebrals.

- Deteriorament cognitiu. Demència tipus Alzheimer. Demència vascular.

- Malaltia de Parkinson. Parkinsonisme. Tremolor.

- Cefalea tensional. Migranya.

- Epilèpsia.

- Meningitis. Encefalitis infecciosa. 

- Neuropaties. Miopaties. 

- Mareig. Vertigen. 

- Trastorn dissociatiu. Ansietat i depressió.

 

Activitats d'aprenentatge


MD 1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional

MD 2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats

MD 3: Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs

MD 4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

MD 5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per resoldre un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits

MD 6: Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


· SE3: Examen final: 60% de la nota. Tipus test. És obligatori aprovar l'examen per fer mitjana amb les notes del treball individual i grupal.

· SE2: Presentació del treball individual: 20% de la nota

· SE2: Presentació de treball grupal: 20% de la nota

És obligatori aprovar el treball individual i grupal per tenir aprovada l'assignatura

És obligatori realitzar totes les activitats que evaluen per nota

El examen de recuperació serà tipus test (no caldrà recuperar el treball individual ni el grupal)

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

Bibliografia


Bàsic

J.Cambier, M.Masson. Manual de Neurología. Editorial Elsevier-Masson, ed 7, 2000.

Rohkamm: Neurología. Texto y Atlas. Editorial Panamericama, ed 1, 2010

Kukowski B. Diagnóstico diferencial de síntomas neurológicos. Editorial Masson, ed 1, 2001

Societat Catalana de Neurologia, http://www.scn.cat/webs.php

Rohkamm: Neurología. Texto y Atlas. Editorial Panamericana, ed1, 2010

J.J. Zarranz. Neurologia. editorial Elsevier, ed, 2018

Complementary

Carrillo P. Exploración neurológica básica por el médico general. Revista UNAM 2016; 5, 42-56