Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Andrew Wilson
Mary Louise Walsh ------------ 

Idiomes d'impartició


Atès el nombre de ciutadans de l’àrea metropolitana de Barcelona - Maresme que fan servir l’anglès com a llengua de comunicació i les possibilitats de mobilitat dels professionals de la salut dins de la Unió Europea, tenir una base sòlida de coneixements de llengua anglesa es considera un element important de la formació d’un estudiant de fisioteràpia i de ciències de l’activitat física i de l’esport.

Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E12_F Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut

   

 • E14_F Incorporar els principis ètics i legals de la professió a la pràctica professional, així com integrar els aspectes socials i comunitaris en la presa de decisions

   

 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

Descripció


Aquest curs altament comunicatiu treballa les destreses necessàries perquè un professional de la salut pugui comunicar-se de manera eficaç en un entorn relacionat amb la salut.

A més a més, atesa la quantitat d’articles acadèmics publicats en llengua anglesa dins de l’àrea de les ciències de la salut, la capacitat dels estudiants de grau de poder llegir en anglès de manera efectiva ha esdevingut imprescindible.

Resultats d'aprenentatge


 

RA 44: Adquereix i domina l’idioma anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física.

RA49: Incorpora l’anglès com a idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació interprofessional.

Metodologia de treball


La metodologia del curs serà de naturalesa molt pràctica. Cada sessió inclourà una varietat d'activitats dissenyades per desenvolupar les principals estratègies lingüístiques. El principal objectiu d’aquesta assignatura serà l’ús actiu de l’anglès en un ambient dinàmic.

AF1 Clase magistral

 27

AF6

 Treball en grup 

 16

Treball autònom, individual 32

Continguts


Sinopsi:

Els continguts són altament funcionals i es vinculen a situacions reals mitjançant task-based learning. Entendre i expressar-se de forma oral en anglès.

 

 

CONTINGUTS GENERALS

·         Adquirir llenguatge funcional relacionat amb els àmbits de la fisioteràpia i de les ciències de l’activitat física i de l’esport

·         Treballar de manera eficaç en situacions vinculades a la feina diària d’un professional de la salut

·         Millorar les tècniques de comprensió

·         Adquirir vocabulari especialitzat

·         Dissenyar estratègies per a la millora de la comprensió i comunicació en anglès amb persones i grups de diverses nacionalitats

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

Situation

Contents, Skills and Functions

Content-Based Listening (talks, conferences..)

Orientation listening

Listening for gist

Listening for specific meaning

Content-Based Reading (academic  articles, reports, case studies, documentaries...)

Meaning from context

Understanding main ideas

Understanding details

The Human Body

Skeleton

Muscles

Organs

Functions of the body

Posture and movement

Pain and Symptoms

Describing pain

Describing symptoms

Making a diagnosis

Injuries

Muscular injuries

Bone injuries

Discussing treatment

Monitoring

Health, Exercise & Nutrition

Diet

Training

Sports Injuries

Muscular injuries

Treatment

Physiotherapy

Sports Psychology

Performance

Attitudes

Sports Management

Legal Aspects

Rules and Regulations

 

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes
MD5. Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
MD6. Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

 

 

Sistema d'avaluació


La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

 

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Avaluació contínua

SE1. portafoli electrònic

Treball escrit individual:

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor:

TOTAL 30%

 

 

 

B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Avaluació contínua

 

SE2. Exposició Oral

Els estudiants hauran d’escollir un tema consensuat amb el professor basat en el contingut , els materials audiovisual i els articles.

 

    20%

B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

SE4. autoavaluació

 

    5%

B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

SE5. Avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació

    5% B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 Avaluació final

SE3. Examen

Examen final de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 40%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Avaluació final

SE3.Examen

Examen de dues parts:

Part A: Comprensió auditiva

Consisteix en una audició d’una situació real contextualitzada. S’ha de prendre apunts i contestar unes preguntes.

Part B: Comprensió lectora

Es llegeix un text de l’àmbit sanitari. S’ha de contestar unes preguntes.

 

 40%

 B1, B5, T1, E3, E11, E12, E14, E15, E17, E19

 

Les qualificacions obtingudes en l’avaluació contínua seran conservades com a part de la nota final de l’assignatura, tant les superades com les no superades, per tal de preservar els criteris de l’avaluació continuada.