Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Maria Josep Rico Hernández
Jordi Ventura Medina 
Marta Casbas Mourelle 
Mireia Pardas Peraferrer 
Susana Trallero Rodríguez 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

L’assignatura serà impartida en català i castellà indistintament. Alguns continguts de l’assignatura seran en anglès com: contingut audiovisual, material de suport i articles científics.

L’alumne ha de ser capaç d’utilitzar aquest material per assolir els objectius de l’assignatura. 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B1_F Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i es trobi en un nivell que, si es recolza amb llibres de text avançats, inclou també algun aspecte que impliqui coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_F Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les comptències que es solen demostrar mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E1_F Conèixer i comprendre la morfologia, la fisiologia, la patologia i la conducta de les persones, tant sanes com malaltes, en el medi natural i social

   

 • E4_F Adquirir l'experiència clínica adequada que proporcioni habilitats intel.lectuals i destreses tècniques i manuals, que faciliti la incorporació de valors ètics i professionals, i que desenvolupi la capacitat d'integració dels coneixements adquirits, de manera que, a l'acabar els estudis, els estudiants sàpiguen aplicar tant a casos clínics concrets en el medi hospitalari i extrahospitalari, com actuacions en l'atenció primària i comunitària

   

 • E10_F Elaborar l'informe d'alta de les cures de fisioteràpia una vegada coberts els objectius proposats

   

 • E11_F Proporcionar una atenció de fisioteràpia eficaç, oferint una assistència integral als pacients

   

 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E18_F Adquirir habilitats de gestió clínica que incloguin l'ús eficient dels recursos sanitaris i desenvolupar activitats de planifiació, gestió i control de les unitats assistencials on es doni atenció en fisioteràpia i la seva relació amb altres serveis sanitaris

   

 • E20_F Identificar els factors estructurals, fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i de l'esport

 • E23_F Identificar els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre els aspectes psicològics i socials de l'ésser humà

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

Descripció


En aquesta assignatura s’ofereix la possibilitat que l’estudiant obtingui uns coneixements bàsics sobre el desenvolupament del infant sa i les diferents afeccions que com a professionals sanitaris podem tractar. El/la futur/a professional de Fisioteràpia, necessita comptar amb aquests coneixements per comprendre millor la complexitat de la relació assistencial i poder utilitzar estratègies i habilitats que li permetin realitzar intervencions efectives i humanes.                                  

L’objectiu fonamental de l’assignatura es ajudar a l’estudiant a adquirir els coneixements bàsics de la infància, de manera que sigui capaç de reconèixer les funcions i estructures, nivell d’activitat i participació. Així com assolir una major comprensió de les variants en els desenvolupament de l’infant en la seva totalitat. 

Aquesta assignatura vetlla per introduir la perspectiva de gènere en el seu contingut i desenvolupament

Requisits previs

No hi ha cap prerequisit per cursar aquesta assignatura. 

Resultats d'aprenentatge


 • RA28. Identificar els principals tractaments utilitzats en les intervencions de fisioteràpia en pediatria. Classificar-los segons el seu efecte i importància i establir ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.
 • RA29. Analitzar els efectes produïts per les intervencions. Avaluar beneficis i riscos i establir un criteri d’intervenció en funció de les prioritats i efectes desitjats.
 • RA30. Analitzar les expectatives del pacient per a l’especialitat clínica de pediatria pel que fa a la seva evolució, demandes i necessitats.
 • RA22. Establir el protocol d’intervenció en funció de la negociació conjunta entre terapeuta i pacient.
 • RA31. Avaluar l’estat físic i mental del pacient. Determinar el nivell de gravetat, dèficits, limitacions en l’activitat i restriccions en la participació, tant a nivell individual com social.
 • RA32. Aplicar tecnologies per l’evolució del pacient. Incorporar nous instruments de mesura que facilitin la objectivació de les intervencions. Participar en la validació d’eines d’avaluació per la seva incorporació en la practica clínica.
 • RA33. Realitzar el diagnòstic fisioterapèutic específic per a l’especialitat clínica de pediatria amb l’objectiu per determinar les disfuncions, limitacions y restriccions que requeriran d’una intervenció especifica de fisioteràpia.
 • RA52. Interactuar amb altres professional de la salut i de l’activitat física per a fonamentar un pla d’intervenció basat en els diagnòstics clínics específics de cada de les professions.
 • RA34. Aprendre els fonaments de la fisioteràpia en a l’especialitat clínica de pediatria. Avaluació especifica de les disfuncions múscul-esquelètiques, neurològiques i respiratòries en la infància. Principals tècniques d’intervenció. Classificació en funció dels seus principis físics i efectes sobre l’organisme.
 • RA35. Aplicar les tècniques manuals i instrumentals avançades per al tractament de les disfuncions músculo-esquelètiques,neurològiques i respiratòries en la infància. Avaluació dels resultats i dels efectes adversos.
 • RA36. Identificar les principals patologies respiratòries, cardíaques i neurològiques. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mediques i o quirúrgiques.
 • RA27. Interactuar en els professionals mèdics per al guany d’eficàcia terapèutica. Establir objectius conjunts.

Metodologia de treball


AF1. Classes teòriques 

17,5   

AF6. Estudi i treball en grup

15  

AF3. Classes pràcticas 

17,5

AF5. Tutories

5

AF7. Estudi i treball autònomo, individual    

45

Total

100

Continguts


Bloc teòric 

 1. Adaptacions al desenvolupament funcional del nen.
 2. Etapes de creixement i desenvolupament funcional.
 3. Elements essencials de la intervenció fisioterapèutica.
 4. Principis físics terapèutics, aplicació, beneficis i efectes adversos.
 5. Duració i freqüència de les intervencions especifiques de fisioteràpia.
 6. Intervencions manuals e instrumentals.
 7. Aplicació en funció del desenvolupament psicomotor i autonomia del infant.

Bloc pràctic

 1. Fonaments de l’exploració específica fisioterapèutica del nen en diferents etapes del desenvolupament.
 2. Avaluació general i especifica de fisioteràpia.
 3. Interpretació de resultats, evolució de la malaltia i control dels efectes adversos.
 4. Diagnòstic fisioterapèutic. 
 5. Coneixement de les principals patologies infantils i juvenils.
 6. Interacció entre fisioteràpia, medicina y família.

Activitats d'aprenentatge


MD1 Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD2 Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
MD3 Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD5 Aprenentatge orientat a projectes: realització d'un projecte per a la resolució d'un problema, aplicant habilitats i coneixements adquirits
MD6 Aprenentatge cooperatiu: fomentar coneixements actius i significatius de manera cooperativa

Sistema d'avaluació


El sistema d'avaluació d'adquisició de les competències serà el següent: 

 

 

Activitat avaluadora                                                Ponderació    

Competèncias avaluadas 

SE4 Autoevaluació                                                  10%

B4

SE2 Exposició oral.                                                  20%

E5, T3, E8, E6,E9, E7,  T2

SE3 Exàmen                                                            30% 

B2, E16,

SE1 Portafoli                                                            40%

B4, T1, T2, E7,E13,E16,  E5, T3, E8, E6,E9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L'estudiant ha d'aprovar amb un 5 totes les activitats d'avaluació amb la finalitat de fer mitjana i obtenir la nota final.

Les classes pràctiques son d’assistència obligatòria (almenys el 80%), és requisit per aprovar l'assignatura. En cas de no complir amb aquest 80%, l'assignatura quedarà suspesa pel curs següent.

La no assistència o presentació dels treballs en el termini establert pot ser valorat en 0 i no serà recuperable.

Les activitats d’avaluació proposades son obligatòries. 

 

 

Recuperació:

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar només el portafoli.  D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s’ha suspès l’assignatura. 

Si la qualificació es de No presentat/ada, no es podrà optar a la Recuperació. 

Si el alumne no acudeix al 80 % de les classes pràctiques no te dret a la recuperació del portafoli. 

Bibliografia


Bàsic

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. Motor control: Translating Research into Clinical Practice (4th ed.) Baltimore: Ed. LWW.  2010. 

J. Palisano, R., Orlin, M., & Schreiber, J. . Campbell's Physical Therapy for Children (5th ed.). Missouri: Elservier. 2017

Macias L, Fagoaga J.Fisioterapia en pediatria.Madrid: McGraw-Hill Interamericana; 2018

J. Sarwark, C. LaBella. Pediatric Orthopaedics and Sport Injuries: A Quick Reference Guide 2nd Edition 2014.

M. Hadders-Algra He neurolological examination of th child with minor neurological dysfunction. Mac Keith Press, 2010 

Guide to Physical Therapist Practice 3.0 American Physical Therapy Association ISBN: 978-1-931369-85-5, DOI: 10.2522/ptguide3.0_978-1-931369-85-5 

 

Gross Motor Function Measure (GMFM-66 & GMFM-88) User’s Manual 3rd Edition Diane J Russell, Marilyn Wright, Peter L Rosenbaum, Lisa M Avery. Subject: Child Neurology, Fetal, Preterm and Neonatal, Neurodevelopmental Disorders and Neurodisability. 1rt Ed. Mac Keith Press Practical Guides, 2022 ISBN: 9781911612612 

Complementary

Duncan A; Matthews M (2018). Neurodevelopmental outcomes in early chilhood. Clin. Perinatol 45 (2018) 377-392. Doi.org/10.1016/j.cip.2018.05.001

Practicas de atencion temprana centrades en la família y en entornos naturales. Claudia Tatiana, Lídia Rodríguez. UNED 2019 

Gallego Izquierdo, E. Bueno Gracia. Cuestiones de Fisioterapia: Volumen 45-3. ISSN: 1153-8599 Fisioterapia Actual 2016.

M. Hadders-Algra, E. Brogren Carlberg. Postural Control: A key Issue in developmental disorders. Clinics in Developmental Medicine. Paperback 1718. 2008

Thelen and colleagues. The developmental origins of locomotion. In Woollacoo MH, Shumway-Cook A, editors : Development of posture and gait acroos the life spam, Columbia, SC, 1989, Unversitiy of South Carolina Press, pp 23-47.

Cano de la-Cuerda R, Molero-Sánchez A, Carratalá-Tejada M, Alguacil-Diego IM, Molina-Rueda F, Miangolarra-Page JC, Torricelli D. Theories and control models and motor learning: clinical applications in neuro-rehabilitation. Neurologia. 2015 

Cano de la Cuerda R., Collado Vázquez S.. Neurorrehabilitación. Métodos específicos de valoración y tratamiento. Ed. Panamericana. 2012

Sappok T, Budczies J, Bölte S, Dziobek I, Dosen A, Diefenbacher A. Emotional development in adults with autism and intellectual disabilities: a retrospective, clinical analysis. PLoS One. 2013

 

S. Levitt. Tratamiento de la paràlisis cerebral y el retraso motor (5a edición). Panamericana: 2013 

Espinosa Jorge J., Arroyo Riaño MO., Martín Maroto P., Ruiz Molina D., Moreno Palacios JA. Guía Esencial de Rehabilitación Infantil. Madrid: Panamericana; 2010 

Forestier, Michèle. De la naissance aux premier spas. Acompagner l’enfant dans ses découvertes motrices: Toulouse: Ed. Erès. 2éme Edition 2018

F. J. Fernández Regó, G. Torró Ferrero. Fisioterapia en Neonatologia. La importancia del abordaje temprano en el recién nacido de riesgo. Ed. Panamericana 2021​

Organización Mundial de la Salud. Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud: versión para la infancia y adolescencia: CIF-IA.  Geneve, Switzerland 2011.  ISBN 978-84-7670-711-1 (edición española)

M. Yamile Pinzón Bernal, L.M.Salamanca Duque. Evaluación Neuropediatrica Funcional. Fundamentos y métodos de aplicación. Ed. Panamerica 2021

M. Yamile Pinzón Bernal, L.M.Salamanca Duque. Evaluación Neuropediatrica Funcional. Fundamentos y métodos de aplicación. Ed. Panamerica 2021

PICCOLO. Interacciones parentales con los niños/as. Lista de Ítems de observación vinculados al desarrollo. Vilaseca Momplet R., Rivero Garcia M. Ed. Valencia 2021 ISBN : 978-84-9134-809-2