Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Carles Fernández Jané
Raquel Sebio García 

Competències


Competències bàsiques
 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

 • B5 Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

Competències específiques
 • E15_F Participar en l'elaboració de protocols assistencials de fisioteràpia basada en l'evidència científica, fomentant activitats professionals que dinamitzin la investigació en fisioteràpia

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La Confederació Mundial de Fisioteràpia (ER-WCPT) defineix la Fisioteràpia Basada en la Evidencia (FBE) com “un compromís per a utilitzar la major evidencia científica disponible en la toma de decisions clíniques sobre la cura d’un individuo i que integra a al seu torn tant el coneixement adquirit durant la pràctica professional como aquell obtingut a través de la investigació sistemàtica en un determinat camp.

Aquest concepte, derivat al seu torn de la Medicina Basada en la Evidencia, te com objectiu integrar dins la pràctica clínica habitual de los fisioterapeutes els coneixements teòrico-pràctics adquirits mitjançant l’experiència professional amb l’evidència científica actual en relació a les tècniques i teràpies utilitzades en fisioteràpia i les preferències i característiques específiques de cada pacient amb l’objectiu final de proporcionar als nostres pacients/subjectes la millor atenció possible.

Al llarg d’aquesta assignatura aprofundirem en el concepte i significat de la FBE posant l’accent especialment en el seu aspecte més científic, intentant integrar-ho dins del raonament clínic i la toma de decisions en fisioteràpia mitjançant la lectura crítica d'estudis de investigació actuals i el debat i intercanvi d'experiències i opinions.

Resultats d'aprenentatge


 • Adquireix criteris de fisioteràpia basada en la evidència, anàlisi crític del coneixement
 • Adquireix i domina el anglès aplicat a les ciències de la salut i de l'activitat física.
 • Comprendre la importància de la fonamentació a partir de les evidències científiques. Justificació de les intervencions en funció de les evidències que les suporten.
 • Analitza els resultats de les evidències publicades. Determina el seu grau de validesa i aplicabilitat en l'entorn que han de desenvolupar la seva intervenció.
 • Aplica el mètode de medicina basada en l'evidència als diversos àmbits de les ciències de la salut i l'activitat física. Cerca en bases de dades científiques, anàlisi crític dels estudis, extracció de conclusions per a la seva aplicabilitat clínica.
 • Incorpora la comunicació i difusió de resultats com a part del procés d'intervenció terapèutica. 
 • Incorpora l'anglès com a llengua d'aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació inter-professional.  

Metodologia de treball


Tipus d’activitat Hores
AF1. Classes teòriques 25
AF5. Tutories 2
AF6. Estudi i treball en grup 20
AF7. Estudi i treball autònom 28
Total 75

 

Continguts


 • Fisioteràpia basada en l’evidència.
 • Protocols de recerca.
 • Articles i memòries d’estudis originals.
 • Comunicació científica. Tipus de comunicació científica

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD2. Estudi de casos: adquirir aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos reals o simulats
MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Activitat d’avaluació

Ponderació

Avaluació continuada

SE1. e-Portafolis

40%

SE4. Autoavaluació

20%

Avaluació Final

SE3. Examen

40%

Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 a l’examen.
D’acord a la normativa vigent, només es podran presentar al examen de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens al
examen teòric durant el període ordinari.


Recuperació:

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació
SE3. Examen 40%

“La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.”

Bibliografia


Bàsic

Robert Herbert Gro Jamtvedt Judy Mead Kåre Birger Hagen; Practical Evidence-Based Physiotherapy (2nd edition). Elsevier 2005

Straus SE., Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia. Como ejercer y enseñar la MBA (3ª edición). Elsevier 2006

Complementary

https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/syllabi/physiotherapy-practice