Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 3

Professorat: 

Carles Fernández Jané
Raquel Sebio García 

Idiomes d'impartició


L'assignatura s'imparteix en anglès en la seva totalitat. Totes les tasques s'hauran d'entregar en aquesta llengua

Competències


Competències bàsiques
 • B5_F Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E12_F Intervenir en els àmbits de promoció, prevenció, protecció i recuperació de la salut

   

 • E17_F Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats i destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta

   

 • E19_F Saber comunicar-se de manera efectiva i clara, tant de forma oral com escrita, amb els usuaris del sistema sanitari, així com amb altres professionals

   

Competències transversals
 • T1_F Adquirir la capacitat per comunicar-se en una llengua estrangera i treballar en un context internacional

   

 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

 • T3_F L'estudiant ha de ser capaç de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i siguin capaços de treballar dins d'un equip intra i interdisciplinar

   

Descripció


La Confederació Mundial de Fisioteràpia (ER-WCPT) defineix la Fisioteràpia Basada en la Evidencia (FBE) com “un compromís per a utilitzar la major evidencia científica disponible en la toma de decisions clíniques sobre la cura d’un individuo i que integra a al seu torn tant el coneixement adquirit durant la pràctica professional como aquell obtingut a través de la investigació sistemàtica en un determinat camp. Aquest concepte, derivat al seu torn de la Medicina Basada en la Evidencia, te com objectiu integrar dins la pràctica clínica habitual de los fisioterapeutes els coneixements teòrico-pràctics adquirits mitjançant l’experiència professional amb l’evidència científica actual en relació a les tècniques i teràpies utilitzades en fisioteràpia i les preferències i característiques específiques de cada pacient amb l’objectiu final de proporcionar als nostres pacients/subjectes la millor atenció possible.

L’objectiu d’aquesta assignatura és continuar aprofundint en els conceptes apresos a l’assignatura d’Evidence Based Seminar així com ampliar altres conceptes relacionats amb la FBE. La finalitat d’aquest seguiment serà proporcionar a l’estudiant eines de treball que pugui fer servir tant a la seva futura vida professional com a futurs projectes de recerca com pot ser el Treball de Fi de Grau

 

 

Resultats d'aprenentatge


 • Adquireix criteris de fisioteràpia basada en l’evidència, anàlisi crític del coneixement
 • Adquireix i domina l’anglès aplicat a les ciències de la salut i de l’activitat física
 • Comprendre la importància de la fonamentació a partir de les evidències científiques. Justificació de les intervencions en funció de les evidències que les suporten.
 • Analitza els resultats de les evidències publicades. Determina el seu grau de validesa i aplicabilitat en l’entorn en el que han de desenvolupar la seva intervenció.
 • Aplica el mètode de la medicina basada en l’evidència als diversos àmbits de les ciències de la salut i l’activitat física: cerca en bases de dades científiques, anàlisi crític dels estudis, extracció de conclusions per a la seva aplicabilitat clínica
 • Incorpora la comunicació i difusió de resultats com part del procés d’intervenció terapèutica
 • Incorpora l’anglès com idioma d’aprenentatge i difusió de coneixements científics. Utilització en la comunicació inter-professional.

   

Metodologia de treball


Tipus d’activitat Hores
AF1. Classes teòriques 25
AF5. Tutories 1.5
AF6. Estudi i treball en grup 11
AF7. Estudi i treball autònom 37.5
Total 75

 

 

Continguts


 • Estudis secundaris.
 • Revisions sistemàtiques.
 • Scoping review.
 • Guies de pràctica Clínica
 • Lectura crítica
 • Avaluació de la qualitat de l'evidència científica

Activitats d'aprenentatge


MD1. Mètode expositiu o lliçó magistral: transmetre coneixements i activar els processos cognitius de l'estudiant mitjançant un aprenentatge unidireccional
MD3. Resolució d'exercicis i problemes: exercitar, assajar i posar en pràctica els coneixements previs
MD4. Aprenentatge basat en problemes (ABP): desenvolupar coneixements actius a través de la resolució de problemes

Sistema d'avaluació


Aquesta assignatura s’avaluarà de la següent forma:

Activitat avaluadora

Ponderació

Avaluació continuada

SE1. e-Portafolis

40%

SE2. Exposició oral

20%

SE4. Autoavaluació

10%

Avaluació Final

SE3. Examen

30%

D'acord a la normativa vigent, només es podran presentar a la convocatòria de recuperació aquells alumnes que hagin obtingut una qualificació de suspens durant el període ordinari. Les activitats que formen part de l'avaluació continuada NO són recuperables. Per aprovar l’assignatura es necessari obtenir una qualificació de 5/10 al global de l'assignatura

Recuperació: 

Avaluació en període de recuperació

SE3. Examen

30%

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu

Bibliografia


Bàsic

Robert Herbert Gro Jamtvedt Judy Mead Kåre Birger Hagen; Practical Evidence-Based Physiotherapy (2ªst edición). Elsevier 2005

Complementary

Elena D. Kallestinova. How to write your first Scientific Paper. Yale J Biol Med. 2011 Sep; 84(3): 181–190.

 

Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-Aanalyses. http://www.prisma-statement.org/

Straus SE., Richardson WS, Glasziou P, Haynes RB. Medicina basada en la evidencia. Como ejercer y enseñar la MBA (3ª edición). Elsevier 2006

Evidence-based Medical Toolbox. https://ebm-tools.knowledgetranslation.net/syllabi/physiotherapy-practice

Students for Best Evidence: https://www.students4bestevidence.net

Transparent Reporting of Trials: http://www.consort-statement.org/consort-2010

Slafer, GA. ¿Cómo escribir un artículo científico? Revista de investigación en educación, ISSN 1697-5200, Vol. 6, Nº. 1, 2009, págs. 124-132

Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.net/