Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Marc Terradellas Fernández

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Juan José García Tirado
Jordi Calvo Sanz 
Luciana Moizé Arcone 
Raquel Muñoz Castro 

Competències


Competències bàsiques
 • B3_F Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incorporin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic i ètic

   

Competències específiques
 • E2_F Conèixer i comprendre les ciències, els models, les tècniques i els instruments sobre els que es fonamenta, articula i desenvolupa la fisioterapia

   

 • E3_F Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapèutiques, encaminades tant a la terapèutica pròpiament dita a aplicar en la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com la realització d'activitats dirigides a la promoció i manteniment de la salut

   

 • E5_F Valorar l'estat funcional del pacient, considerant els aspectes físics, psicològics i socials

   

 • E7_F Dissenyar el pla d'intervenció de fisioteràpia atenent a criteris d'adequació, validesa i eficiència

   

Competències transversals
 • T2_F Demostrar capacitat d'organització i planificació

   

Descripció


L’assignatura de Fisioteràpia Múscul esquelètica és de formació obligatòria en el  Grau de Fisioteràpia. L’objectiu de la mateixa és proporcionar als alumnes els coneixements teòrics i procedimentals necessaris per comprendre la fisiopatologia i el plantejament terapèutic des de la Fisioteràpia de les principals entitats clíniques, relacionades amb la traumatologia i reumatologia, de l’aparell locomotor.

Aquesta assignatura està conformada per un bloc teòric en el qual es revisen les intervencions des de la fisioteràpia en les patologies de l’aparell locomotor, incorporant el raonament clínic i l’evidència científica actual. D’una manera paral·lela, es realitzen dos seminaris pràctics on els alumnes acaben d’integrar els coneixements teòrics i desenvolupar les habilitats procedimentals necessàries, relacionades amb la programació d’exercici terapèutic i l’aplicació de les tècniques específiques de mobilització articular en el tractament del dolor i de la mobilitat articular en l’aparell locomotor perifèric.

Per tant, l’assignatura consta de tres blocs interrelacionats, que a continuació s’indiquen:

 • Bloc teòric
 • Bloc pràctic:
 • Seminari d’exercici terapèutic
 • Seminari de teràpia manual

 La docència impartida en aquesta assignatura tindrà en compte la perspectiva de sexe i gènere considerant aquelles situacions de la fisiologia i patologia relacionades amb l'expressió d'algunes lesions o entitats clíniques amb una incidència vinculada amb el sexe.

Resultats d'aprenentatge


RA20. Identifica els principals agents físics utilitzats en les intervencions de fisioteràpia. Classifircar-los segons el seu efecte i importància i establir l'ordre de prioritats en la seva aplicació terapèutica.

RA.21. Analitza les expectatives del pacient respecte de la seva evolució, demandes i necessitats.

RA.22. Estableix el protocol d'intervenció en funció de la negociació conjunta entre el terapeuta i el pacient.

RA23. Realitzar el diagnòstic fisioterapèutic per a determinar les disfuncions i discapacitats que requeriran una intervenció específica de fisioteràpia.

RA25. Aprendre els fonaments de la fisioteràpia en les patologies múscul-esquelètiques. Avaluació específica de les disfuncions múscul-esquelètiques. Principals tècniques d'intervenció. Classificació en funció dels seus principis físics i efectes sobre l'organisme.

RA26. Identifica les principals patologies múscul-esquelètiques. Aprèn les intervencions medicoquirúrgiques, efectes i resultats. Aportació de la fisioteràpia en el tractament i millora de les intervencions mèdiques i/o quirúrgiques.

Metodologia de treball


L’assignatura contemplarà classes teòriques amb un únic grup i classes teoricopràctiques amb grups reduïts en els gimnasos de Fisioteràpia. Les classes tindran el suport audiovisual adient, així com la disposició de material específic en les demostracions pràctiques. L’assignatura comptarà amb els recursos metodològics docents que permet la plataforma Moodle on el professorat generarà activitats d’aprenentatge i posarà a disposició material i informació de suport a l’aprenentatge.

Continguts


A continuació es detallen els continguts dels tres blocs que conformen l’assignatura:

Bloc Teòric:

Tema 1. Introducció a la fisioteràpia traumatològica

- Generalitats

-Diagnòstic  de Fisioteràpia (Deficiències, Discapacitats)

-Tipus  de  lesions: òssies, capsulo- lligamentàries, musculars,tendinoses

-Estímul idoni per  als  diferents  teixits: bases bio fisiològiques  de  la  reparació tisular

-Objectius  del  tractament i  tècniques  de  fisioteràpia per cada  teixit

Tema 2. Tractament de  fisioteràpia en la  patologia  traumàtica d'espatlla

-Abordatge  i  consideracions generals en el tractament de  fisioteràpia en les  lesions  òssies i de parts toves d’afectació més freqüent: Des de les fractures  de  l'extremitat proximal de  l'húmer fins a les lesions tendinoses i conflicte subacromial.

Tema 3. Tractament de  fisioteràpia en la  patologia  traumàtica  del  colze

-Abordatge  de  fisioteràpia en  les  lesions  òssies i de parts toves d’afectació més freqüent:Des de les fractures  del cap  del radi i  de  la  diàfisi  del cúbit  i del  radi fins a les epicondilopaties laterals.

Tema 4. Tractament de fisioteràpia en la  patologia  traumàtica de la  mà

-Abordatge  i  tractament de  fisioteràpia de  les  lesions  òssies i de parts toves d’afectació més freqüent: Des de les fractures de  l'extremitat  distal del radi i  cúbit fins a les lesions tendinoses de flexors.

Tema 5. Tractament de  fisioteràpia en la  patologia  traumàtica  del  raquis

-Abordatge  i  tractament de fisioteràpia en les  lesions  òssies i de parts toves d’afectació més freqüent: De les fractures raquídies al sde  de  la  fuetada  cervical o " wiplash injury ".

Tema 6. Tractament de  fisioteràpia en la  patologia  traumàtica  de  la  pelvis  i el  maluc

-Abordatge  i  tractament  de  fisioteràpia en les  lesions  òssies i de parts toves d'afectació més freqüent : De les fractures de fèmur ( diafisaries i de  l'extremitat superior  1/3 superior ) fins al sde doloròs del trocánter major.

Tema 7. Tractament de fisioteràpia a la  patologia  traumàtica  del  genoll

-Abordatge i tractament  de  fisioteràpia en les  lesions  òssies i de parts toves més freqüents: Des de les fractures de platet tibial a les lesions lligamentoses del lligament encreuat anterior.

Tema 8. Tractament  de  fisioteràpia en la patologia traumàtica  del peu

-Abordatge  i  tractament de fisioteràpia en les  lesions òssies i de parts toves més freqüents:des de les fractures  maleolars a l'esquinç de lligament lateral extern. 

Tema 9. Consideracions generals en l’abordatge de fisioteràpia en les patologies reumàtiques

-Consideracions generals en l’abordatge de fisioteràpia del maluc i genoll degeneratiu de EEII: Pròtesi de maluc i genoll.

-Principis generals i consideracions d’abordatge fisioterapèutic en les artropaties inflamatòries, artrosi ,osteoporosi i reumatismes de parts toves.

 

Bloc Pràctic:

Seminari d’Exercici Terapèutic:

Tema 1. Definicidl'exercici terapèutic / cinesiteràpia activa. Classificació, efectes fisiològics, indicacions i contraindicacions.

Tema 2. Tipus de contracció muscular. Cadenes cinètiques. Força i resistència.

Tema 3. Bases del control motor. Zona neutra articular. Rigidesa / Flexibilitat relativa. Influència del dolor en el control motor.

Tema 4. Cinesiteràpia activa de la EEII (Maluc / Genoll / Peu)

Tema 5. Cinesiteràpia activa de la EESS (Cintura escapular / Espatlla / Colze / Canell-mà)

 

Seminari de Teràpia Manual:

En aquest bloc teòric-pràctic s’abordaran els següents continguts d’una manera integrada.

 • Revisió de l’anatomia descriptiva bàsica de les extremitats: superfícies articulars i elements d’estabilització passiva capsulars i lligamentaris.
 • Artrocinemàtica articular: explicació dels  conceptes de rodament i lliscament en les articulacions de les extremitats.
 • Descripció i aplicació de les mobilitzacions articulars en tracció sobre els membres superiors i inferiors.
 • Descripció i aplicació de les mobilitzacions passives específiques en lliscament articular.

 

 

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives

 

TIPOLOGIA ACTIVITAT

HORES

 

AF1. Classes teòriques

47,14 hores

AF3. Classes pràctiques

15 hores

AF5. Tutories

2,14 hores

AF6. Estudi i treball en grup

21,43 hores

AF7. Estudi i treball autònom, individual

64,29 hores

Total

150 hores

Metodologies docents

MD1 (mètode expositiu o lliçó magistral), MD2 (estudi de casos), MD3 (Resolució d’exercicis i problemes), MD4 (ABP), MD5 (Aprenentatge orientat a projectes), MD6 (Aprenentatge cooperatiu).

Sistema d'avaluació


Sistemes d'avaluació

Sistema d'avaluació

Ponderació mínima

Ponderació màxima

SE1. Portafolis electrònic

10%

40%

SE2. Exposició oral

20%

50%

SE3. Examen

30%

60%

SE4. Autoavaluació

5%

30%

SE5. Avaluació entre iguals (2P2) o coavaluació

5%

30%

 

L’assignatura està configurada per un total de tres blocs que ponderaran en la mateixa proporcionalitat sobre la nota final de l’assignatura (33,33% per a cadascun dels blocs). A continuació s’indica el sistema d’avaluació plantejat en el conjunt dels tres blocs que constitueixen l’assignatura:

Bloc teòric:

L’avaluació d’aquest bloc constarà de les següents activitats:

 • Examen final teòric tipus test de 40 preguntes (50% de la nota d’aquest bloc). Serà un requisit obligatori per a poder aprovar aquest bloc, l'obtenció d'una nota mínima de 4 en aquest examen final teòric.
 • Avaluació Continuada (AC) individual -Autoavaluació (30% de la nota d’aquest bloc). Exercicis i / o qüestionaris de classe.
 • Exposició oral (20% de la nota d’aquest bloc) d’un treball grupal sobre patologies reumàtiques.

Bloc pràctic seminari de Exercici Terapèutic:

 • Examen final pràctic (60% de la nota d’aquest bloc): consistirà en l’avaluació de l’execució d’un procediment pràctic d’exercici terapèutic. Serà un requisit obligatori per a poder aprovar aquest seminari, obtenir una nota en aquest examen final pràctic igual o superior  a 5.
 • e-Portafolis (40% de la nota d’aquest bloc): consistirà en lla realització via Moodle de un total de 3 qüestionaris:
  • Qüestionari 1 (33,33%): temes 1, 2 i 3.
  • Qüestionari 2 (33,33%): tema 4.
  • Qüestionari 3 (33,33%): tema 5.

Bloc pràctic seminari de Teràpia Manual:

 • Examen final pràctic (60% de la nota d’aquest bloc): consistirà en l’avaluació de l’execució d’un procediment pràctic de teràpia manual. Serà un requisit obligatori per a poder aprovar aquest seminari, obtenir una nota en aquest examen final pràctic igual o superior  a 5.
 • e-Portafolis (40% de la nota d’aquest bloc): consistirà en l’entrega via Moodle de un total de 4 activitats relacionades:
 • Entrega 1 (5%): descripció anatòmica articular.
 • Entrega 2 (15 %):fisiologia articular.
 • Entrega 3 (10%): tècniques de manteniment de la mobilitat (format vídeo).
 • Entrega 4 (10%): tècniques de millora de la mobilitat (format vídeo).

D'una manera general serà imprescindible  haver aprovat independentment cadascun dels tres blocs amb una nota igual o superior a 5 punts per a poder superar l'assignatura, aplicant en aquest cas, la mitjana de les qualificacions obtingudes entre els tres blocs.

És requisit indispensable assistir al 80% de cadascun dels blocs pràctics. L'incompliment d'aquest requisit tindrà com a conseqüència que l'assignatura quedarà suspesa i s'haurà de tornar a cursar el curs vinent.

 

Període de recuperació

Els estudiants tindran l'opció de realitzar la recuperació de l'assignatura quan s'hagin presentat les activitats avaluadores. En cadascun dels blocs, es determina el tipus d’activitat avaluativa que es podrá recuperar:

Bloc teòric:

Els alumnes que no hagin aprovat aquest bloc podran recuperar les següents activitats:

-          Prova final teòrica en format tipus test (aquells que hagin suspès l’examen teòric final).

-          Realització i entrega de la resolució d’un cas clínic (30% de la nota final) per aquells que havent-hi superat l’examen teòric final, no aproven el bloc amb una nota final inferior a 5).

S’ha de considerar en aquest bloc, que l’activitat d’exposició oral no serà recuperable.

 

Bloc pràctic seminari de Exercici Terapèutic:

Els alumnes que no hagin superar aquest bloc de l’assignatura només podran fer la recuperació de l’examen pràctic final.

Bloc pràctic seminari de Teràpia Manual:

Els alumnes que no hagin superat aquest bloc de l’assignatura només podran fer la recuperació de l’examen pràctic final.

 

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un "No Presentat" en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense perjudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.


 

 

 

Bibliografia


Bàsic

Liebenson, Craig. Manual de rehabilitación de la columna vertebral. Editorial Paidotribo, 2008.

Reichel H, Ploke C.E. Fisioterapia del aparato locomotor. Estructuras, funciones y medidas de actuación sobre las afecciones. Exploración y tratamiento de enfermedades ortopédicas. Barcelona: Paidotribo, 2007

Gree, Andrew; Hayda, Roman. Postoperative Orthopaedic Rehabilitation. Lippincott Williams & Wilkins, 2017.

Kisner C. Allen L. Ejercicio Terapéutico: Fundamentos y técnicas. Ed. Panamericana; 2010.

Neiger H. Leroy A, Dufour M, Péniou G, Pierro G, Génot C. Kinesioterapia. Principios. Miembros inferiores. Evaluaciones. Técnicas pasivas y activasdel aparato locomotor. Editorial Médica Panamericana; 2010.

Sharmann SA, Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del movimiento. Ed. Paidotribo; 2006.

Atkinson et al. Fisioterapia en ortopedia. 2º edición. Madrid: Ed.Elsevier; 2007.

Di Giacomo, Giovanni; Bellachioma, Silvia (ed.). Shoulder surgery rehabilitation: a teamwork approach. Springer, 2016.

Graham Apley, A; Solomon, L. Manual de Ortopedia y fracturas. 2ª Edición. Editorial Masson,SA. 1997.

Hoppenfeld, S. & Murthy, V.: Fracturas. Tratamiento y rehabilitación. Ed. Marban. Madrid. 2001.

Magee, David J., et al. Pathology and intervention in musculoskeletal rehabilitation. Elsevier Health Sciences, 2015.

Maxey, Lisa; Magnusson, Jim. Rehabilitation for the postsurgical orthopedic patient. Elsevier Health Sciences, 2013.

Pérez Ares, Sainz De Murieta et al. Fisioterapia del complejo articular del hombro. Barcelona: Masson; 2004.

Prentice W. Técnicas de rehabilitación en medicina deportiva. Barcelona: Paidotribo; 2001.

Suredas,S; Vilar,E. Fisioterapia del aparato locomotor. Editorial Mcgraw-Hill Interamericana.2005.

Brotzman, S. Brent; Manske, Robert C. Clinical orthopaedic rehabilitation: an evidence-based approach. Elsevier Health Sciences, 2011.

Mesplié, Grégory. Hand and wrist rehabilitation: Theoretical aspects and practical consequences. Springer, 2015.

Igual, C.; Muñoz, E.; Aramburu, C; Fisioterapia general: cinesiterapia. Madrid. Ed. Síntesis.

Fernández de las Peñas, C; Meilán Ortiz, A. Cinesiterapia. Bases fisiológicas y aplicación pràctica. Elsevier; 2019.

Floyd RT. Manual de cinesiología estructural. Ed. Paidotribo; 2008.

Basas, A. Fernández, C. Martín Urrialde, J.A.Tratamiento fisioterápico de la rodilla.McGRAW-HILL INTERAMERICANA. 2003.

Brent S., Wilk E Kevin. Rehabilitación ortopédica clínica. Madrid: Mosby; 2005.

Genot, Neiger. Pierron, Péniou. Kinesioterapia. Tomos I, II, III, IV. Madrid. Ed. Panamericana. 1988.

Saunders, Rebecca, et al. Hand and upper extremity rehabilitation: a practical guide. Elsevier Health Sciences, 2015.

Enciclopedia Médico Quirúrgica: Kinesiterapia. Medicina física (4 Tomos). Paris: Elsevier; 1999.

Proubasta, I. Lecciones Básicas en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Publicaciones Permanyer. 2007.

Xhardez, Y.: Vademécum de Kinesioterapia. Ed. El Ateneo. Barcelona. 2001.

Complementary

Butler D. Mosley G. Explicando el Dolor. Ed Noigroup; 2010.

Hainaut, K. Introducción a la biomecánica. Editorial Jims, Barcelona, 1976.

Jull G. Moore A. Falla D. Lewis j. McCarthy C. Sterling M. Grieve´s Modern Musculoskeletal Physiotherapy. 4ª ed. Elsevier; 2015.

Medina I. Jurado A. Manual de pruebas diagnósticas. Traumatología y ortopedia. Ed. Paidotribo; 2015.

Kapandji, I. A. Cuadernos de fisiología articular I. Barcelona: Ed. Masson, 6º edición. 2006.