Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Judith Turrión Prats

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé té suport en llibres de texte avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • E11_Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat

 • E13_Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística

 • E15_Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat

Competències generals
 • G3_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


 • Desenvolupament dels conceptes i criteris d'ordenació territorial i la planificació.
 • Adequació de les tècniques i mètodes de planificació a la realitat turística.
 • Visió integrada del conjunt de l'activitat turística sota la perspectiva de la destinació.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Dissenyar la planificació i l'estratègia en la gestió de les destinacions turístiques per potenciar un desenvolupament local més sostenible i innovador.
 • Aplicar tècniques de planificació turística.
 • Aplicar i avaluar els diferents models i tipologies de la planificació i gestió dels espais turístics.

Metodologia de treball


Sessions teòriques:

MD1. Classe magistral mitjançant Zoom: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD3. Presentacions: en format multimèdia.

Aprenentatge dirigit:

MD5. Seminaris: format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions teòriques de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau.

MD7. Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

Aprenentatge autònom:

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles.

MD11. Tutories no presencials: l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

 

Continguts


Tema 1. Les destinacions turístiques
1. Què entenem per destinació turística?
2. Quins elements conformen una destinació turística?
3. Quin és el cicle de vida de les destinacions turístiques?
4. Tipologia de destinacions turístiques
5. Agents de la destinació turística
4. Pràctica

Tema 2. El procés de la planificació turística
1. Introducció
2. Concepte de planificació turística
3. Per què és important la planificació turística?
4. Objectius de la planificació turística segons l'OMT
5. Tipologia de la planificació turística
6. Fases de la planificació turística
7. Particularitats de la planificació turística
8. Canvis en l'enfocament de la planificació turística
9. Mancances i errors de planificació turística
10. Pràctica

Tema 3. Instruments específics de planificació turística
1. Plans d'Excel·lència Turística
2. Plans de Dinamització Turística
3. Plans de Competitivitat Turística
4. Plans Estratègics
5. Pràctica

Tema 4. Anàlisi de casos de planificació turística
1. Estudi de casos
2. Pràctica

Tema 5. Com elaborar un pla estratègic de turisme
1. Fases
2. Pràctica


 

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sesions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


L'avaluació trimestral tindrà en compte els següents aspectes amb els pesos que s'indiquen:

- SE4. Examen final de trimestre: 40% (serà necessari treure una nota de 4 punts sobre 10 per poder fer mitjana)

- SE2. Treball en grup: 35% 

- SE3. Exposicions: 5%

- SE1. Participació activitats a classe: 20%

A la recuperació només es podrà recuperar la nota de l'examen i es guardaran la resta de notes.

Bibliografia


Bàsic

Anton, Salvador  (2009). Introducció a l’espai turístic. Ed. UOC

Calabuig, Jordi (2009): Destinacions turístiques. Ed. UOC

Valls, Josep Francesc. (2004): Gestión de destinos turísticos sostenibles. Ed. Gestión 2000.

Maimí, Benet (2010). Aplicación Tics en el desarrollo de territorios turísticos. ED CCM

Simancas Cruz, Moisés. coord. (2016). La planificación y gestión territorial del turismo. Barcelona, Editorial Síntesis.

Complementary

INTERNET

www.comunicatur.info

www.hosteltur.com