Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jesus Ezequiel Martínez Marín
Rosana Salama Benazar 

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • English

Las Clases son en Castellano, el material de clase varía entre Inglés y Castellano dada la terminología del Transporte.

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé té suport en llibres de texte avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

Competències específiques
 • E19_Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques

Competències generals
 • G3_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


 • Estudi general i teòric de la interrelació que existeix entre el transport i el turisme: l'evolució dels diferents tipus de transport i les pròpies polítiques de transport en la UE i resta del món.
 •  Anàlisi de la incidència de les polítiques del transport versus les destinacions turístiques.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Aplicar models d'interacció espacial, distingint correlacions entre maneres, xarxes i fluxos de transport i el seu paper en el desenvolupament del turisme.

Metodologia de treball


Es combinaran classes teòriques amb l'aplicació pràctica de les competències que es vagin aconseguint.

També s'inclouran l'anàlisi de diversos textos i notícies referents a l'àmbit del transport des d'una triple òptica: inversions, innovacions tecnològiques i la problemàtica que presenten les infraestructures.

Continguts


Tema 1. Factors d'elecció d'un mitjà de transport

Temps real de viatge, preu, confort, autonomia, seguretat (de les pròpies companyies i avions, enfront d'atacs terroristes, pot desaparèixer un avió sense deixar rastre?, utilitat de les caixes negres),  límits geogràfics, impacte mediambiental. Anàlisi de les febleses i fortaleses dels diferents mitjans de transport

Tema 2. Retorn  econòmic i social de les infraestructures de transport

S'analitza el tren d'alta velocitat, el transport aeri i el transport per carretera. Intermodalidad del transport. Urban Corridors. Nocions de Seguretat en el Transport.

Tema 3. Ferrocarril

Anàlisi de la problemàtica de les infraestructures i de la xarxa viària. Innovacions tecnològiques (alta velocitat i trens magnètics levitants). Procés de liberalització i lliure competència. Competència amb el transport aeri. Trens turístics

Tema 4. Transport aquàtic

Autopistes del mar. Anàlisi de les infraestructures. Innovacions tecnològiques. Competències amb altres mitjans de transport. Creuers (Barcelona port base)

Tema 5. Transport per carretera

Anàlisi del sector de l'autocar i l'automòbil. Saturació dels Pirineus. Innovacions tecnològiques (seguretat de vehicles i túnels, autobusos amfibis, vehicles autònoms). Mobilitat sostenible (combustibles alternatius)

Tema 6. Aviació comercial

Organismes internacionals (IATA, OACI) i els seus acords o convenis (Varsòvia, Chicago, Mont-real, llibertats de l'aire). Avions (Subsónicos i supersònics). Combustibles alternatius. Processos de liberalització i concentració empresarial (el cas d'Iberia). El fenomen del Low Cost

Tema 7. Infraestructures aèries

Característiques dels aeroports. Aeroports Mainport, hub i feeder. Gestió de slots. Control aeri. Gestió i rendibilitat dels aeroports (el cas AENA). Principals aeroports espanyols de gestió pública (AENA) i privada. Col·lapse dels aeroports. Anàlisi dels aeroports mundials més innovadors

Tema 8. Xarxes i fluxos de transport. Tipus de xarxes, el fenomen de la connectivitat i els indicadors de xarxa

Tema 9.- El mercat del transport turístic. Anàlisi de l'economia de l'oferta i la demanda

Tema 10.- Externalitats del transport turístic I. La congestió.  El paper del turisme en la congestió de diferents formes de tràfic

Temi 11.- Externalitats del transport turístic II. Efectes mediambientals. La contribució del transport turístic al canvi climàtic i les polítiques de mitigació d'emissions

Activitats d'aprenentatge


L'anàlisi de diversos textos i notícies de l'àmbit del transport des d'una triple perspectiva: les inversions, innovacions i problemes d'infraestructura que es presentin.

Preparació dels temes per discutir a les classes.

Preparació de les sessions de grup.

Sistema d'avaluació


30% Exercicis, pràctiques i treballs. No recuperable.

30%  Avaluació parcial. No recuperable.

40%  Examen final.

Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir, almenys, un 5 en la prova final.

Recuperació: En cas que se suspengui l'assignatura solament es podrà recuperar la prova final. Per accedir a la recuperació el/l'estudiant ha d'haver-se presentat a la prova final. En cas d'anar a recuperació i aprovar, la nota màxima de l'assignatura serà de 5.

Bibliografia


Bàsic

Martínez Marín, Jesús. (2021) Fundamentos de Logística y Operatividad Portuaria. Ediciones JMM. ISBN13-978-8409278633 (Disponible via. https://n9.cl/xnvdo )

MONTORI, ESCRIBANO, MARTINEZ (2015, 1a edición). “Manual del Transporte Marítimo”, Editorial Marge Books, Barcelona. 

Strategies for Tourism Industry - Micro and Macro Perspectives (2012) Ed. Intech, Croacia. ISBN 978-953-51-0566-4

BLASCO, Albert (2014). Transporte  turístico, gestión de infraestructuras e innovaciones. Ed Síntesis. Madrid

TOVAR DE LA FE, B i RENDERIO MARTÍN-cejars. Turismo y tranporte. Ed Universidad Las Palmas de Gran Canaria.

Visions for Global Tourism Industry - Creating and Sustaining Competitive Strategies (2012). Ed. Intech, Croàcia. ISBN 978-953-51-0520-6

García Isa, Isabel Gestión de empresas de transporte turístico. ISBN: 9788499589961,  308 Páginas, EDITORIAL SÍNTESIS, S. A. Madrid, 2013

Manual del Transporte Marítimo. (Montori, Martínez, Escribano), Editorial Marge Books https://www.amazon.es/dp/8415340311

Martínez, Montori, Badell (2021) Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas. Editores JMM ISBN13979-8749391299 . Disponible vía: https:// n9.cl/42dew

Complementary

BEL, Germà (2010). Espanya capital París. Ed Destino. Madrid

PAGE, Stephen (2009). Transport and Tourism: Global Perspective. Pearson, Prentice Hall. 3a ED. United Kingdom.