Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Thibisay Coromoto González Rodríguez

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E17_Reconocer detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel mundial

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


 • Estudi teòric i pràctic sobre l'organització de grans esdeveniments.
 • Anàlisi de la importància de la planificació, el màrqueting de l'esdeveniment, el rol dels agents públics i privats en l'organització, el finançament, així com els elements per gestionar el post-esdeveniment.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Gestionar i organitzar esdeveniments per impulsar una destinació turística i millorar el seu posicionament.

Metodologia de treball


 • Classes amb suport de material en Power Point.
 • Assignacions en equip avaluades.
 • Convidats i activitats especials (subjecte a confirmació).
 • Assignació de treballs en equip amb lliuraments avaluades.
 • Recerca i aportació personal en cada classe de temes relacionats amb l'assignatura.
 • Intervenció dinàmica a classe utilitzant eines d'Internet.
 • Dinàmiques de grup amb temes de discussió a classe.
 • Tutories individuals o en grup.
 • Examen final.

 

Continguts


Tema 1: Aproximació i anàlisi de la importància de l'organització i realització d'esdeveniments, fent especial èmfasi en el Sector Turisme.

Tema 2: Estudi de les fases de planificació d'un esdeveniment i les estratègies de màrqueting per a la seva promoció i comunicació.

Tema 3: Els esdeveniments Corporatius:

 • Definició
 • Característiques
 • Importància
 • Objectius
 • Localització
 • Pressupost
 • Seguiment i Control
 • El Manual de Protocol Corporatiu

Tema 4: La importància de la Relació amb els mitjans i de la Seguretat en la realització d'Esdeveniments: L'estratègia de Comunicació i Màrqueting dels esdeveniments

Tema 5: El Protocol i la seva importància en l'organització d'esdeveniments.

Tema 6: Organització d'esdeveniments en el Sector Públic

Tema 7: La importància dels serveis de Restauració en l'organització d'esdeveniments.

Tema 8: Noves tendències per a l'organització de grans esdeveniments

Tema 9: Fires, Congressos i Convencions.

Activitats d'aprenentatge


 • Totes les activitats es realitzaran en equip.
 • La formació dels equips es durà a terme la primera setmana de classes. Un cop constituïts, no es podran realitzar canvis sense l'aprovació per escrit del professor.
 • A les sessions de classe es realitzaran exercicis en equip que seran avaluats. Aquesta qualificació correspon al 20% de participació a classe.
 • Cada equip haurà d'escollir un tipus d'esdeveniment a desenvolupar que presentarà com a Projecte Final de l'Assignatura. Un cop escollit l'esdeveniment, no es podran realitzar canvis sense l'aprovació per escrit del professor. Els alumnes rebran totes les pautes el primer dia de classe.

 

 

Sistema d'avaluació


 • Conferència. Taller 10%
 • Exercicis. Anàlisi d'esdeveniments 10%
 • Treball individual i/o en grup. Projecte final amb lliuraments parcials 50%
 • Examen final 30%

IMPORTANT: S'ha de presentar l'examen final per comptabilitzar la resta de l'avaluació i obtenir una nota major o igual a 5/10 per aprovar l’assignatura.

Recuperació:

Per a aquells que hagin suspès l'examen final, tindran l'opció de fer un examen recuperació durant l'última setmana del trimestre.  La nota acumulada en l'avaluació contínua, es guardarà i serà comptabilitzada també per a l'examen de recuperació.

Totes les activitats no lliurades en les dates i amb els requeriments previstos es consideren com a "no lliurades".  Les dates de lliurament dels treballs i presentacions indicaran el primer dia de classe.

Bibliografia


Bàsic

De Urbina, José Antonio (2001) "El gran libro del Protocolo". 2da edición. Madrid. Ed. Temas de Hoy

Fuente Lafuente, Carlos (2005) "Manual práctico para la organización de eventos". Ed. Ediciones Protocolo

Repilla, I (2019) "El Aliado". Ed. Seix Barral

Complementary

Kilkenny, Shannon (2011) "The Complete Guide to successful event planning". 2da edición. Ed. Atlantic Publishing Group Inc.