Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Jordi Oller Nogués

Idiomes d'impartició


 • English

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé té suport en llibres de texte avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E9_Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G3_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

 • G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Estudi de l'estratègia empresarial per aprendre a plantejar les possibles actuacions de l'empresa turística i poder determinar els avantatges competitius de les destinacions turístiques.

 

Nota: L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar i predir els elements que componen l'entorn general i l'específic i la importància de la seva influència sobre les organitzacions.
 • Determinar els avantatges competitius de les destinacions i plantejar possibles actuacions estratègiques de l'empresa turística
 • Analitzar i avaluar la competència empresarial i identificar mercats i clients

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es basa no només en les exposicions magistrals del professor de l’assignatura, sinó, paral·lelament, en diverses activitats (comentaris de textos, treballs d’ampliació, intervencions orals, anàlisi de senzilles decisions diàries,debats on-line...). amb la preocupació de fer participar a l’alumne i provocar les inquietuds de millorar les estratègies competitives  de les empreses i organitzacions turístiques mitjançant diversos tipus d’activitats.

Per a la realització i avaluació d’aquestes activitats es treballarà en grups i es realitzaran tutories per part del docent amb els grups.

La metodologia concreta dels treballs pràctics serà:

Primera activitat:  Anàlisi estratègic de l’empresa o destinació turística, i determinació de les propostes estratègiques d’actuació. S’haurà de treballar en grup, buscar informació, valorar la informació, debatre idees, defensar opinions i redactar un document final que serà presentat a classe.

Es valorarà: Grau de coneixement del tema, comprensió de tema, profunditat del treball, opinions expressades, qualitat de la informació, reflexions col•lectives, interpretació de la informació, desenvolupament escrit, presentació del treball.

El treball es realitzarà en grup i s’exposarà davant dels altres alumnes. Cadascun dels alumnes podrà aportar esmenes i comentaris als treballs presentats pels altres grups. La nota serà en funció de la qualitat de la exposició i la capacitat per recollir i integrar les aportacions dels companys i del professor. Així mateix, també es valoraran les aportacions individuals als treballs dels altres grups.  Amb aquesta metodologia podrem valorar totes i cadascuna de les competències descrites en aquest programa.

.

Continguts


Tema 1. Estratègia empresarial

  1.1 Concepte d’estratègia

         1.2 Concepte de Mercat competitiu

Tema 2. L’entorn

   2-1 Concepte d’amenaça i oportunitat

         2-2 Concepte de punt fort i punt feble

      Tema 3. El microentorn

           3-1 Concepte de triangle de l'estratègia

           3-2 Concepte de valor afegit

           3-3 Concepte d’avantatge competitiu

           3-4 Concepte de Cadena de Valor

      Tema 4. El macroentorn

          4-1 Concepte d’anàlisi PEST 

          4-2 Relació entre macro i micro-entorn

     Tema 5. Segmentació i Posicionament

          5-1 Concepte de segmentació 

           5-2 Concepte de Posicionament

     Tema 6. Aliances estratègiques i creixement

           6-1 Concepte d’aliança estratègica 

           6-2 Concepte i classificació de formes de creixement

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

AF7. Tutories presencials

AF10. Recerca, lectura i elaboració de comentaris de text  sobre bibliografia/informació a través de les TICs/plataforma virtual

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura serà en funció de:

Un examen, a final del trimestre, que suposarà un 50% de la nota. La nota final de l'examen ha de ser com a mínim de 5 punts per a aprovar.

La preparació de un treball pràctic (desglossat en vàries activitats) on l’alumne demostrarà la seva capacitat i habilitat per dissenyar e implementar estratègies  a les empreses, organitzacions i destinacions turístiques. 40% de la nota.

10% Asistencia a jornades, conferències i/o altres activitats.

Recuperació. En cas que un estudiant hagi suspès podrà anar a la recuperació, però només d’aquelles parts que no hagi superat (a excepció del 10% de l'assistència a jornades que no es podrà recuperar), mantenint-se els percentatges esmentats sobre la nota final.

Bibliografia


Bàsic

Conley, Chip (2017). PEAK: How Great Companies Get Their Mojo from Maslow. Revised and Updated. 2nd Edition. New York: John Wiley & Sons

Oller Nogués, Jordi (1997). "Creación y mejora de Empresas Turísticas". Bilbao. Ed. Deusto.

Oller Nogués, Jordi. (2022). Slides notes created by PhD. Jordi Oller I Nogués, available in the virtual campus.

Jonhson G., Scholes K. (2005). "Dirección Estratégica. Análisis de la estrategia de las organizaciones". Madrid. Ed. Prentice Hall.

Complementary

Tourism, the SDGs (Sustainable Developments Goal) and partnerships
Journal of Sustainable Tourism.(s.d). Retrieved September 2 2022, from
https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1982953

The Basics of Tourism Market Segmentation

THR. (s.d.). Retrieved  September 2 2021, from https://www.thr.es/en/basics-of-tourism-market-segmentation

The rise of the platform economy

Deloitte. (s.d.). Retrieved  September 2 2021, from https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/humancapital/deloitte-nl-hc-reshaping-work-conference.pdf

Metaverse beyond the hype
International Journal of Information Management. (s.d.). Retrieved  September 2 2022, from https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542