Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Maria Armiñana Maristany

Idiomes d'impartició


 • Català

El contingut de lectura i vídeos podria estar també en castellà i anglès.

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E8_Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


Estudi de la producció i organització dels serveis turístics i de la problemàtica per a l'establiment de l'estructura organitzativa empresarial.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes / misògines, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Conèixer les principals estructures organitzatives de les empreses turístiques.

Metodologia de treball


Sessions teòriques:

MD1. Classe magistral presencial: sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

MD4. Càpsules de vídeo: recurs en format vídeo, que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures. Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants per revisar tantes vegades com faci falta les idees o propostes que el professor necessita destacar de les seves classes.

 

Aprenentatge dirigit:

MD7. Estudi de casos: dinàmica que parteix de l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar a l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

 

Aprenentatge autònom:

MD9. Resolució d'exercicis i problemes: activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: l'alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

Continguts


 1. Administració d’empreses turístiques
  1. Bases d’una empresa
  2. Construcció d’una marca
  3. Stakeholders
  4. Cultura organitzacional
  5. Cadena de valor del turisme
  6. Tendències turisme
 2. Publicitat
  1. Màrqueting en el turisme
  2. Disseny publicitari
   1. Plantejament
   2. Disseny del text
  3. Publicitat enganyosa
  4. Ubicació en els mitjans de comunicació
  5. Efectivitat
  6. Mercat per Internet
   1. Motor de cerca
   2. Xarxes Socials
 3. Investigació de mercat
  1. Idea de negoci
  2. Tipus d'informació disponible
  3. Conèixer la indústria
  4. Competència
  5. Anàlisi d'Oportunitat de Mercat (AOM)
  6. El client
   1. Enquesta
   2. Entrevistes.
   3. Xarxes socials.
   4. Mistery shopping.
   5. Focus group.
 4. RRHH
  1. Disseny de les organitzacions
  2. RRHH en el sector del turisme
  3. Canvi organitzacional
  4. EXTRA: Entendre una nòmina
 5. Comptabilitat empresarial
  1. Flux de Caixa
  2. Balanç
  3. Pèrdues i Guanys
  4. Indicadors financers
 6. Quadre de comandament
  1. Què és?
  2. Perspectives del BSC
  3. Tipologies de BSC
  4. Exemples de KPI en el BSC
 7. Simulador

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques
AF2. Seminaris
AF3. Treball en grup
AF5. Estudi personal

 

Sistema d'avaluació


Treballs en grup: Casos pràctics. Perspectiva de gènere: a la bibliografia cal que figurin, com a mínim, dos documents realitzats per dones (30%)

Simulador (35%)

Nota simulador

Informe

Exposicions

Examen final (35%)

 

Cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 a l'examen per poder fer la mitjana la nota de l'examen amb la de l'avaluació continuada.

A l'examen de recuperació només es podrà realitzar la prova final que computarà el 35% de la qualificació final, ja que es conservarà la nota de l'avaluació continuada.

 

Bibliografia


Bàsic

Garcia Isa, Isabel (2018). Organización de Empresas Turísticas. Editorial Síntesis.

 

Gallego Águeda, Mari Ángeles y Casanueva Rocha, Cristóbal (2016). Dirección y Organización de Empresas Turísticas (2ª Ed.). Editorial Pirámide.

Jones, Gareth R. (2008). Teoría organizacional: diseño y cambio en las organizaciones (5ª Ed). Pearson Educación.

Roberts, John (2006). La empresa moderna: organización, estrategia y resultados. Antoni Bosch editor.

 

Casanueva Rocha, Cristóbal y Gallego Águeda, Mari Ángeles (2012). Empresas y organizaciones turísticas (3ªEd.). Editorial Pirámide.

Evans, Nigel (2015). Strategic management for tourism, hospitality and events (2ª Ed). Routledge.

Complementary

Robbins, Stephen P. y Judge, Timothy A. (2011). Organizational behavior (15 Ed.). Hoboken.