Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ramon Fabre Vernedas

Idiomes d'impartició


 • Català
 • English

Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

 

 

Competències


Competències bàsiques
 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

Competències específiques
 • E3_Analitzar les principals estructures politicoadministratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


L’objectiu és proporcionar una formació teòrica i pràctica del sistema tributari espanyol que afecta al món de l’empresa mitjançant una introducció a l’estudi dels procediments de gestió i inspecció tributària, règim penal tributari i el procediment de recaptació dels tributs; en quant als impostos ens centrarem amb l’impost de societats, l’IVA i l’IRPF per aquells contribuents que tinguin activitat empresarial. 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


Estructura impositiva a Espanya. Operacions referents a la liquidació de l'Impost de Societats i ajustos i correccions sobre la normativa comptable. Normativa de liquidació de l'impost. Liquidació de les principals operacions en l'Impost sobre el Valor afegit: operacions internes, operacions no subjectes, operacions exemptes, entregues intracomunitàries, adquisions intracomunitàries, importacions i exportacions. Introducció a la tributació dels empresaris i professionals que tributen per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Metodologia de treball


La metodologia consisteix en assolir la implicació dels alumnes de manera voluntària en el procés conjunt de discussió y desenvolupament de las problemàtiques del curs. Per aquesta finalitat es reparteixen exercicis on les dificultades apareixen davant dels alumnes i son ells mateixos els qui han de resoldre i explicar als companys; procés dirigit pel professor.

 

Sessions teòriques

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura.

MD3. Presentacions: Formats multimèdia que serveixen de suport a les classes presencials.

 

Aprenentatge dirigit

MD7. Estudi de casos: Dinàmica que prenc com a base l'estudi d'un cas, que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en concret, el professor pot proposar diferents activitats, tant a nivell individual com en grup, entre els seus estudiants.

 

Aprenentatge autònom

MD9. Resolució d’exercicis i problemes: Activitat no presencial dedicada a la resolució d'exercicis pràctics a partir de les dades subministrades pel professor.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet de l'ESCSET.

 

 

Continguts


Tema 1

Introducció al sistema tributari espanyol. Procediment de gestió tributària. Procediment d’inspecció tributària. Règim penal tributari. Procediment de recaptació dels tributs

Tema 2

Impost sobre el valor afegit. Naturalesa i fet imposable. Altres elements bàsics de l’impost: tarifes i exempcions.  Liquidacions i devolucions. Règims especials.

Tema 3

Impost de Societats.  Introducció. Determinació de la Base Imposable. Període impositiu i incentius. Liquidació i gestió. Règims especials.

Tema 4

Impost sobre la renda de les persones físiques. Introducció. Base Imposable. Determinació del rendiment en aquells subjectes passius que tinguin activitat econòmica. Procés de liquidació.

Activitats d'aprenentatge


L’assignatura té un component teòric que cal explicar prèviament, s’utilitzarà la normativa fiscal vigent en el moment, a fi i efectes de familiaritzar a l’alumne amb les eines i instruments que haurà d’utilitzar en el futur quan s’incorpori en el mercat laboral. Aquests coneixements s’aplicaran en casos pràctics d’empreses on s’efectuen les seves liquidacions. Es procura donar un component de similitud amb situacions reals.

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació:

Treball individual (parcial)

30%

Examen Final

70%

L'examen a fi de trimestre suposa el 70% de la nota (50% pràctic + 20% teòric). L’examen teòric consisteix en preguntes tipus test amb quatre respostes possibles de les quals una única resposta és vàlida. El mètode de valoració serà el següent: 1 punt si la resposta és correcta, -0,25 si és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. Cal treure una nota mínima de 4 sobre 10 en cada part (pràctic i teòric) per tenir dret a fer nota mitja, en cas de que alguna part o totes dues no superin aquest 4 sobre 10 no es superarà l’examen.

El 30% que resta es formarà a partir de l'examen parcial.

En recuperació només es podrà fer la prova final que computarà el 70 % de la qualificació final, ja que es conservaran les notes de les activitats.

Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

Bibliografia


Bàsic

Normativa fiscal vigent durant el curs. Lleis i Reglaments.

Complementary

CALZADILLA ORTIZ, R. (2009): Esquemas y casos prácticos de Sistema Fiscal. Madrid. Fragua editorial 19 Edición.

ALBI IBAÑEZ (2009): Sistema Fiscal Español. Barcelona, Ariel.

POVEDA BLANCO, F. (2014): Supuestos prácticos de Sistema Fiscal. Aranzadi.

POVEDA BLANCO, F. (2015): Sistema fiscal. Esquemas y supuestos prácticos. Aranzadi.

Ayats Vilanova, Anna (2019): "Comentarios y casos prácticos de contabilidad fiscal: IS e IVA", Centro de Estudios Financieros.