Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: All quarters

Crèdits: 20

Professorat: 

Enric Camón Luis
Estela Pombo Gutiérrez 
Helena M Hernandez Pizarro 
Lluís Codinas Poch 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

L'idioma de realització de les pràctiques està condicionat al lloc de realització.

Competències


Competències bàsiques
 • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteixi de la base de l'educació secundària general, i es sol trobar a un nivell que, si bé té suport en llibres de texte avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

   

 • B2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

   

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic

   

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees,problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

   

 • B5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis postriors amb un alt grau d'autonomia

   

Competències específiques
 • E1_Interpretar els principis del turisme en la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica i identificar tipologies i destinacions turístiques

 • E2_Analitzar els impactes que genera el turisme en els seus aspectes econòmics, socials i mediambientals i aportar solucions innovadores

 • E3_Analitzar les principals estructures politicoadministratives turístiques i interpretar el marc legal que regula les activitats turístiques

 • E4_Convertir un problema "empíric" en un projecte d'investigació i elaborar conclusions

 • E5_Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació

 • E6_Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiu de la seva explotació a través de models de gestió innovadors

 • E7_Analitzar, sintetitzar i resumir críticament la informació economicopatrimonial de les organitzacions turístiques

 • E8_Dirigir diferents tipus d'entitats turístiques definint objectius, estratègies, polítiques comercials i gestionant els recursos financers

 • E9_Treballar en mitjans culturals diferents, aportant solucions als diferents problemes que es presenten

 • E10_Emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de l'àmbit empresarial i elaborar un document per transmetre informació o proposta empresarial innovadora en turisme

 • E11_Gestionar els espais territorials turístics d'acord amb principis de sostenibilitat

 • E12_Dominar els procediments operatius de les empreses d'allotjament, restauració i intermediació turística

 • E13_Interpretar l'estratègia, els objectius i els instruments públics de la planificació turística

 • E14_Reconèixer i aplicar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic

 • E15_Interpretar un pla públic en matèria turística i les oportunitats que es deriven per al sector privat

 • E16_Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques

 • E17_Reconocer detalles del funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus sectores empresariales a nivel mundial

 • E18_Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural i ser capaços d'elaborar iniciatives innovadores per a la seva posada en valor com a atractiu turístic

 • E19_Detectar les necessitats per a la planificació tècnica d'infraestructures i instal·lacions turístiques

 • E20_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en almenys una llengua estrangera

Competències generals
 • G1_ Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant enfront opinions discrepants fins arribar a posicions de concens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements

 • G3_Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reavaluar els vells models mentals que limiten el pensament

 • G4_Integrar els valors de justicia social, d'igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació controbueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i que es basa en la cultura del diàleg i de la pau

   

 • G2_Ser capaç de generar idees i solucionar problemas, tant de manera individual com col·lectiva

Competències transversals
 • T1_Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya

 • T2_Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar l'intercanvi internacional

   

 • T4_Mostrar habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança personal i redueixin la por al risc

   

 • T5_Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària

 • T3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments

 • T6.Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic

 • T7_ Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


S’entén per pràctiques externes les accions formatives desenvolupades per un estudiant en el si de qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, amb l’objectiu d’aplicar i complementar la formació adquirida. Apropar l’estudiant a la realitat empresarial en què exercirà l’activitat com a professional i desenvolupar competències que afavoreixin la incorporació al mercat de treball.

Les pràctiques han de desenvolupar-se  en un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap a la resta d'agents implicats. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


La realització de les pràctiques externes permetrà posar en pràctica en un entorn laboral real els coneixements adquirits durant el procés d'aprenentatge. Així mateix, aquest fet, suposarà un bagatge professional personal de l'estudiantat.

Metodologia de treball


La realització de les pràctiques es durà a terme considerant la següent metodologia:

- MD12.Tutories inicials i de seguiment de les pràctiques amb el tutor acadèmic intern i extern .

- MD13. Estància de l'estudiant en una/es empresa/es.

Continguts


Els continguts que es desenvoluparan amb la realització de les pràctiques externes estan condicionats per l'empresa i/o institució en la qual es realitzin. En tot cas seran concordants amb les competències del Grau.

Activitats d'aprenentatge


Es consideren les següents activitats:

- pràctiques realitzades a l'empresa/es

- assistència a les tutories que s'estableixin

- memòria individual de les pràctiques

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura inclourà, de manera general, els paràmetres següents:

• Valoració i informes de l’empresa: al final de les pràctiques (40 %) Mitjançant document de valoració normalitzat i certificat de pràctiques

• Memòria escrita: (30 %): que contemplarà els elements considerats en el guió de la mateixa, contemplats aspectes com la descripció de tasques desenvolupades, actituds i competències adquirides: anàlisi crítica i suggeriments de millora, resultats obtinguts i aportacions d’aprenentatge

• Tutories i defensa oral de la memòria davant del tutor: 20%

• Responsable de l'assignatura: 10%

L’avaluació final només es durà a terme un cop lliurada la documentació corresponent en el termini que s’estableixi a les sessions de presentació i tutoria, que inclourà a més de la memòria, els documents previstos a la normativa. En el cas que el lliurament de la memòria escrita sigui posterior al termini establert a la normativa, es penalitzarà amb un 20% de la nota (sobre 10). En aquest sentit cal respectar els terminis i requisits que s'estableixen a la normativa de pràctiques i a les indicacions donades pel tutor/a acadèmic assignat a cada alumne/a.

Cal aprovar la valoració de l’empresa (5 sobre 10) i la memòria escrita (5 sobre 10) per poder superar l’assignatura.

Els estudiants que acreditin una experiència professional en un camp relacionat amb els seus estudis poden tenir reconeixement com a pràctiques curriculars, si es compleixen els requisitis previstos a la normativa reguladora. 

Bibliografia


Bàsic

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. Govern d’Espanya. (2014). "Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris". BOE 184/2014, de 30 de juliol. Madrid. https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138-C.pdf

Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa - Tecnocampus. (2022). "Normativa reguladora de pràctiques externes". ESCSET. Mataró.

Complementary

Cassany D. (2006). "Esmolar l’eina. Guia de redacció per a professionals". Ed. Empúries. Barcelona.

Freixa M., Novella A. i Pérez N. (2012). "Elementos para una buena experiencia de prácticas externas que favorece el aprendizaje". Ed. Octaedro. Barcelona.

 

Garcia J. i Arriaga J. (2011). "Libro blanco sobre las prácticas externas". Ed. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid.