Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Alexandra Masó Llorente

Competències


Competències bàsiques
 • CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

 • CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques
 • CE5. Aplicar una marcada orientació de servei al client i manejar tècniques de comunicació.

Competències generals
 • CG1. Ser capaç de treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins a arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per a aprendre conjuntament amb altres membres de l'equip i crear nous coneixements.

 • CG2. Ser capaç de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col·lectiva.

 • CG3. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta davant del canvi i estar disposats a reevaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

 • CG4. Ser capaç d'integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a tots i especialment per a les persones amb discapacitat, de manera que els estudis de Turisme i Gestió de l'Oci contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT3. Formular raonaments crítics i ben argumentats, emprant per a això terminologia precisa, recursos especialitzats i documentació que avali aquests arguments.

 • CT5. Dominar les principals aplicacions de les eines informàtiques i les noves tecnologies per a l'activitat acadèmica ordinària.

 • CT6. Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball acadèmic.

 • CT7. Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar sol·lucions.

Descripció


 • Introducció als principis estratègics fonamentals del màrqueting al voltant dels quals s'estructura l'activitat comercial de l'empresa.
 • Anàlisi dels principals factors i protagonistes del mercat, escenari habitual de les activitats del màrqueting.
 • Estudi del comportament del consumidor.

 

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'alumnat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Resultats d'aprenentatge


• Comprendre el comportament del consumidor de béns i serveis turístics, tenint en consideració la perspectiva de gènere.
• Aplicar els principis i instruments del Màrqueting utilitzats en la comercialització de destinacions turístiques.
• Desenvolupar el procés de comunicació integrada corporativa i elaborar un Pla de Comunicació Estratègic.

Metodologia de treball


 • MD1. Es combinaran classes magistrals amb seminaris i tutories presencials i treball fora de classe.
 • MD5. Discussió de casos pràctics a classe.
 • MD2. Participació d'experts del sector amb xerrades i debats.

Continguts


TEMA 1 Concepte i naturalesa del màrketing turístic

TEMA 2 El comportament del consumidor de bens i serveis turístics

TEMA 3 El mercat turístic

TEMA 4 Sistemes d´informació i investigació comercial

TEMA 5 Màrqueting estratègic

TEMA 6 Màrqueting Mix  

TEMA 7 Màrqueting digital

TEMA 8 Estratègies comercials

Activitats d'aprenentatge


AF1. Sessions teòriques

AF2. Seminaris

AF3. Treball en grup

AF4. Treball individual

AF5. Estudi personal

Sistema d'avaluació


 • Participació i activitats a clase 15%
 • Treball en grup 20%
 • Treball individual 20%
 • Examen final 45%

Important:

És obligatori presentar-se a l'examen final per a comptabilitzar la resta de l'avaluació, i treure un mínim de 5 sobre 10.

A la recuperació només es podrà recuperar l'examen final.

Bibliografia


Bàsic

Bigné Alcañiz, Enrique, Font Aulet, Xavier y Andreu Simó Luisa (2000). “Márqueting de destinos turísticos. Análisis y estrategias de desarrollo”. Editorial ESIC. Madrid.

 

De la Ballina, Francisco Javier (2017). "Marketing turístico aplicado". Editorial ESIC. Madrid

Santesmases Mestre, Miguel (2006). "Marketing, conceptos y estrátegias". Ed. Pirámide. 

Kotler,P., Madariaga, J. i Flores Zamora, J. (2011). "Márqueting turístico". Editorial Pearson

Complementary

Rodriguez Antón, J.M. i Alonso Almeida, M.M. (2009). "Nuevas Tendencias y Retos en el Sctor Turísmo: un enfoque multidisciplinar". Delta Publicaciones. Madrid. 

Chamard, Camille (2014). " Le Marketing Territorial, comment développer l'attractivité et l'hospitalité des territoires?". Editorial de Boeck. Brussel·les. 

Precedo Ledo, Andrés (2017). "Marketing de ciudades y territorios: una visión renovada". Dextra Editorial. Madrid.