Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Judith Turrión Prats

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Helena M Hernandez Pizarro
Enric Camón Luis 
Judith Turrión Prats 
Maria Dolors Celma Benaiges 

Idiomes d'impartició


Consulta els horaris dels diferents grups per saber l'idioma d'impartició de classes. Tot i que el material pot estar en qualsevol dels tres idiomes.

Competències


Competències bàsiques
 • CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Competències específiques
 • CE15. Reunir i interpretar dades per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'àmbit empresarial.

Competències generals
 • CG2. Ser capaç d'innovar desenvolupant una actitud oberta enfront del canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models mentals que limiten el pensament.

Competències transversals
 • CT1. Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en les dues llengües oficials a Catalunya.

 • CT4. Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica i professional ordinària.

 • CT5. Desenvolupar tasques aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptant-los a contextos i situacions noves.

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en les bases del mètode científic i proporcionar a l'estudiantat les eines bàsiques de treball per a poder dissenyar i executar un projecte de recerca. D'altra banda, millorar les seves habilitats per a utilitzar una sèrie d'instruments i eines que li permetin gestionar els diferents passos del procés de recerca amb major eficiència i comunicar els seus resultats amb major eficàcia: eines de recerca i gestió d'informació; de processament i edició de text; d'organització i tractaments de dades; i de presentació i comunicació de resultats.

Així mateix, conèixer i dominar les característiques del mètode científic te una importància crucial en el món de l'empresa: establir preguntes, observar acuradament la realitat a través de la recol·lecció de dades i fets contrastables, formular i contrastar hipòtesis, extreure conclusions i reformular els problemes i preguntes que ens fem és fonamental en el funcionament dels mercats, empreses i organitzacions.

Aquesta assignatura planteja els següents objectius específics:

 1. Proporcionar a l’estudiantat un coneixement bàsic del mètode científic i un conjunt d'habilitats fonamentals per a aplicar-lo a les seves activitats acadèmiques i professionals.
 2. Transmetre la importància de l'ús de dades empíriques i bases de dades i proporcionar les eines bàsiques per a organitzar i presentar la informació derivada d'aquestes dades en forma d'esquemes, gràfics, taules etc. utilitzant el programari apropiat.
 3. Desenvolupar habilitats de comunicació útils per a la presentació dels resultats d'un projecte de recerca, o de qualsevol treball acadèmic o professional, des del disseny dels continguts i materials usats en una presentació, fins a les estratègies més efectives en la comunicació oral per a presentar idees de manera efectiva i eficient.

Resultats d'aprenentatge


 • Convertir un problema empíric en un objecte de recerca i elaborar conclusions.
 • Resoldre problemes a través de mètodes científics.
 • Avaluar diferents recursos per a l'anàlisi.
 • Realitzar recerques en bases de dades científiques i analitzar críticament la utilitat dels resultats de la recerca en el context de la seva pregunta de treball
 • Presentar una síntesi dels estudis i la informació de manera ordenada i seguint un fil argumental, de manera que es puguin extreure conclusions útils per al desenvolupament dels seus propis arguments i anàlisis.
 • Identificar diferents maneres de respondre a la pregunta de recerca i elaborar el disseny de la recerca a partir de les principals metodologies i la seva adequació a cada tipus de pregunta.
 • Entendre les principals decisions en els processos de recollida i anàlisi de dades segons el tipus de metodologia de recerca.
 • Millorar la comunicació dels resultats del treball empíric, ja sigui en reports, assajos o treballs de recerca.
 • Dissenyar i dur a terme presentacions orals i escrites per a transmetre informació, idees, problemes i solucions de manera eficaç.

Metodologia de treball


Sessions teòriques       

MD1.Classe magistral: Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professorat en la qual assisteixen tots els estudiants matriculats en l'assignatura.

Aprenentatge dirigit    

MD5. Seminaris: Format presencial en petits grups de treball. Són sessions lligades a les sessions presencials de l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiantat és clau. S'utilitzaran metodologies i tècniques d'aprenentatge cooperatiu.

Aprenentatge autònom

MD10. Recerca i lectura crítica d'articles. L’estudiantat aplica les diferents fases de la metodologia de recerca, entre els quals la lectura crítica d'articles.

MD11. Tutories no presencials: per a les quals l'estudiantat disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de l'aula virtual.

L'aula (física o virtual) és un espai segur, lliure d'actituds masclistes, racistes, homòfobes, trànsfobes i discriminatòries, ja sigui cap a l'estudiantat o cap al professorat. Confiem que entre totes i tots puguem crear un espai segur on ens puguem equivocar i aprendre sense haver de patir prejudicis d'altres.

Continguts


Bloc 1. Antecedents i pregunta de recerca

 1. Plantejament de la recerca
 2. Les fonts d'informació
 3. Citació
 4. Lectura crítica
 5. Elaboració d'antecedents
 6. Objectius i hipòtesis

Bloc 2. Comunicació escrita acadèmica

 1. El registre formal
 2. Organització del treball escrit
 3. Edició i presentació de documents formals

Bloc 3. Comunicació oral acadèmica

 1. Elements de la comunicació
 2. Estratègies de comunicació oral
 3. Planificació, disseny i execució de presentacions acadèmiques.

Bloc 4. Metodologia de recollida i anàlisi de dades

 1. Metodologies Quantitatives vs. Qualitatives
 2. El procés de recollida de dades
  1. Metodologia quantitativa
  2. Metodologia qualitativa
 3. Presentació de resultats

 

Activitats d'aprenentatge


 • AF1. Sessions teòriques (impartides pel professorat)
 • AF2. Seminaris (dintre de l'aula es faran mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu per part de l'estudiantat)
 • AF3. Treball en equip (dintre i fora de l'aula)
 • AF4. Treball individual (fora de l'aula)
 • AF5. Estudi personal (fora de l'aula)

 

Sistema d'avaluació


 • ACTIVITATS DE SEGUIMENT (20%). Engloba les activitats de classe i lliuraments d'activitats proposades al llarg del curs. No es podrà recuperar aquesta nota. 
 • TREBALL EN EQUIP (10%). S'avalua en diferents moments del curs la competència de treball en equip, tant fora com dintre de l'aula. No es podrà recuperar aquesta nota.
 • COMUNICACIÓ ORAL (10%). S'avaluarà la competència de comunicació oral mitjançant diferents activitats al llarg del curs. No es podrà recuperar aquesta nota.
 • PROJECTE (30%). Es plantejarà un projecte que es treballarà en equip al llarg del curs per posar en pràctica els coneixements desenvolupats al llarg de l'assignatura, així com la competència de Comunicació Escrita (que representarà ⅓ de la nota global del projecte). Es podrà recuperar aquesta nota. És necessari treure una nota  igual o superior a 5 al lliurament del projecte per superar l'assignatura. Si la nota del projecte és inferior a 5, tots els membres de l'equip hauran de repetir-lo i tornar-lo a presentar a la recuperació. 
 • EXAMEN FINAL (30%). Consistirà̀ en una prova en la qual s'avaluaran conceptes treballats a l'assignaturaEs podrà recuperar aquesta nota. És necessari treure un nota a l’examen igual o superior a 5 per superar l’assignatura.

RECUPERACIÓ. L’estudiantat  es presentarà̀ a la recuperació si la nota de l’examen i/o del projecte és inferior a 5 sobre 10 punts. Només es podrà presentar a la recuperació l'estudiantat que hagi concorregut a la convocatòria ordinària (és a dir, qui hagi fet el projecte i l'examen prèviament).

En cap cas l’estudiantat pot rebre ajuda de tercers per cap activitat d’avaluació́ del curs; i en cas de produir-se el/la estudiant perdrà̀ tot el dret a continuar amb les avaluacions que quedin de l’assignatura. El/la professorat/a podrà citar el/la estudiant per a fer els aclariments que calgui en cas de dubte sobre l’originalitat de les activitats.

Bibliografia


Bàsic

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca?: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona: Profit Editorial.

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona: Editorial UOC.

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial

McGregor, S. (2018). Understanding and evaluating research. SAGE Publications, Inc https://www.doi.org/10.4135/9781071802656

Ang, S. (2014). Research design for business & management. SAGE Publications Ltd, https://www.doi.org/10.4135/9781473909694