Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Rosa Herrero Antón

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Joan Fabregas Peinado
Cristina Steegmann Pascual 

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències bàsiques
  • B1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que tingui la seva base en l'educació secundaria general, i s'acostumi a trobar a un nivell que, tot i que amb el suport de llibre de text avançats, inclogui també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

  • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

  • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

Competències específiques
  • EFB1_Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se a l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal, càlcul diferencial i integral, mètodes numèrics, algorítmica numèrica, estadística i optimització

Competències transversals
  • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

Descripció


L'assignatura capacita l'estudiant per a la comprensió i/o resolució de problemes matemàtics, que poden plantejar-se en l'enginyeria, relacionats amb l'àlgebra lineal.

 

 

Continguts


Tema 1. Conjunts i aplicacions

1.1. Conjunts i les seves operacions

1.2. Producte cartesià de conjunts, correspondències i aplicacions

Tema 2. Vectors i matrius

2.1. Vectors i sistemes d'equacions lineals

2.2. Operacions amb matrius

2.3. Espais vectorials i bases

Tema 3. Aplicacions lineals

3.1. Aplicacions lineals i matrius associades

3.2. Canvis de base en una aplicació lineal

Tema 4. Geometria del pla i de l’espai

4.1. Equacions de rectes i plans

4.2. Posicions relatives de rectes i plans

4.3. Transformacions afins

Sistema d'avaluació


75% Proves individuals, recuperable per temes en cas de suspendre l'assignatura (cal obtenir una nota mínima de 4/10 en aquesta activitat per tal de superar l'assignatura).

20% Presentació d'exercicis en grup (no recuperable)

5% participació activa (recuperable a través de les proves individuals)

 

Bibliografia


Bàsic

Lay, David C; Murrieta Murrieta, Jesús Elmer (2007). Algebra lineal y sus aplicaciones. 3ª ed. Pearson Educación

Holt, Jeffrey (2013). Linear Algebra with Applications. Freeman

Complementary

Castellet, M.; Llerena, I. (1988): Àlgebra lineal i geometria. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona

Queysanne, Michel (1990). Álgebra Básica. Vicens-Vives