Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Jordi Codó Martínez
Andrea Julia Fernández 
Francesc Xavier Riera Hernàndez 
Gina Plana Espinet 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Alguns materials de l'assignatura (especialment vídeos) poden estar en anglès.

 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

  • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L’assignatura vol fer un acostament inicial a la producció d’un audiovisual en la seva doble dimensió: creativa i industrial. S’observarà com un audiovisual (pel·lícula, sèrie, etc.) és concebut per a la seva comercialització i quin és el seu recorregut fins arribar als consumidors, alhora que es practicarà la realització d’una obra amb materials i conceptes professionals.

 

Continguts


De la part teòrica

Màrqueting i desenvolupament de projectes audiovisuals

Distribució i exhibició de productes audiovisuals

Característiques del sistema mediàtic espanyol

Principals grups mediàtics estatals i catalans

 

De la part pràctica

Conceptualització i producció d’un audiovisual

Teoria i pràctica de la captació d’imatges i d’àudio

Teoria i pràctica del muntatge

Realització i visualització de les peces creades pels alumnes

Sistema d'avaluació


De la part teòrica (50%)

  • Exercicis realitzats a classe i deures (20%)

  • Examen final (30%)

De la part pràctica (50%)

  • Pràctiques realitzades

  • Producte final

 

Per fer mitjana, cal aprovar tant la part teòrica com la pràctica amb una nota mínima de 5.

 

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Recuperació:

En cas de suspendre la part teòrica, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitjana de les pràctiques (si aquestes estan aprovades).

Només poden optar a la recuperació aquells alumnes que hagin realitzat l'examen final (tots aquells alumnes “no presentats” en primera convocatòria no tenen l'opció de realitzar la recuperació).

La nota per a aprovar aquest examen serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.

 

En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura, l'estudiant haurà de realitzar una activitat individual de recuperació.

Aquells alumnes que no s'hagin presentat a les pràctiques al llarg del trimestre no podran accedir a aquesta pràctica de recuperació i en la seva nota figurarà un No Presentat.

No es guardarà la nota de pràctiques d'un curs a un altre.

Bibliografia


Bàsic

SAMUELSON, D. El manual técnico del cine. Escola de Cine y vídeo. Andoain, 2006.

MATAMOROS, David (2009). Distribución y marketing cinematográfico: Manual de primero auxilios. Universitat de Barcelona

Complementary

BARNWELL, Jane (2018). Diseño de producción para pantalla: Storytelling visual en el cine y la televisión. Parramon Ediciones

PRIEL, Vicent (2004). El montaje. Paidós Ibérica

Rabiger, Michael (2009). Dirección cinematográfica. Técnica y estética. Ediciones Omega

MARIMON, Joan (2016). El Montaje Cinematográfico. Del Guión a la Pantalla. Universitat de Barcelona

FERNÁNDEZ DÍAZ, Federico; MARTÍNEZ ABADIA, José (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós

MUSBURGER. Robert B. (2001). Producción en video con una cámara. IORTV

http://StudioBinder: Video, TV & Film Production Management

WHITE, Glenn; LOUIE, Gary. J. (2005). The Audio Dictionary (3rd ed.). Washington Press

MILES, Huber David (2014). Modern Recording Techniques. Focal Press.

ALTEN, Stanley R. (2008). El sonido en los medios audiovisuales. Escuela de Cine y Vídeo.

HALLIN, Daniel C.; MANCINI, Paolo (2008). Sistemas mediáticos comparados. Tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Hacer Editorial