Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Carlota Frisón Fernández
Andrea Julia Fernández 
Joan Jordi Miralles Broto 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Alguns materials de l'assignatura (especialment vídeos) poden estar en anglès.

Competències


Competències específiques
 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura pertany a l'àmbit de la imatge, la tècnica i la creació de continguts.

Els diversos temes tractats en l'assignatura estan pensats per capacitar als estudiants per l'aprenentatge i aprofundiment de la narrativa audiovisual amb càmera fixa o bé amb moviment ja sigui en diàlegs amb diversos personatges o bé amb seguiment dels mateixos.

L'assignatura els capacita per treballar en grup, resoldre problemes amb iniciativa, crear contingut propi d'acord amb una narrativa audiovisual i saber treballar amb una càmera de vídeo amb caràcter professional.

 

Continguts


Títol contingut 1: Introducció a la posada en escena

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 1.1 Introducció a la posada en escena
 • 1.2 Composició
 • 1.3 Talls, transicions i moviments de càmera
 • 1.4 El blocking i els esquemes de planta
 • 1.5 El guió tècnic i el literari: estructura i planificació
 • 1.6 El raccord, l'espai i el temps
 • 1.7 El camp i el fora de camp.
 • 1.8 Mecanismes de posada en escena; El trencament de regles

Activitats vinculades: Activitat OA y OB, Activitat 1, Activitat 2, Activitat 3, Activitat 4 i Activista 5

Resultats d'aprenentatge vinculats: RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades: E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Títol contingut 2: Diàleg entre dos personatges.
Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 2.1 El principi del triangle i les seves variants.
 • 2.2 L'eix d'acció i el salt d'eix amb dos o més personatges estàtics.
 • 2.3 Posicions de càmera davant de dos actors.
 • 2.4 Treball amb una o diverses càmeres i el plató

Activitats vinculades: Activitat 1, Activitat 4, Activitat 5

Resultats d'aprenentatge vinculats:    RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades:    E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Títol contingut 3: Conversa entre tres o més personatges.

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 3.1 Emplaçaments de la càmera en diàlegs de tres personatges.
 • 3.2 Pivotatge de la càmera.
 • 3.3 Predomini del centre d'interès.
 • 3.4 Emplaçaments de càmera en diàlegs de quatre personatges.

Activitats vinculades: Activitat 2, Activitat 4, Activitat 5

Resultats d'aprenentatge vinculats:    RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades:  E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Títol contingut 4: Posicions de càmera i continuïtat amb personatges en moviment.

Descripció: En aquest contingut es treballa:

 • 4.1 Enllaços durant i després del moviment: Plànol d'espera i pla sostingut.
 • 4.2. El salt d'eix amb personatges en moviment.
 • 4.3 Formes de visualitzar l'acció

Activitats vinculades: Activitat 3, Activitat 4, Activitat 5

Resultats d'aprenentatge vinculats:    RA1, RA4, RA7, RA8, RA10, RA11, RAC1
Competències vinculades:  E.5., E.10, T.2., G.5.

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura està separada entre contingut teòric, impartit a classe, i les pràctiques.

El contingut teòric serà avaluat en una prova (Examen Final) que suposarà un 40% de la nota final de l'assignatura. També es realitzarà un treball de caràcter teòric pràctic. El treball estarà relacionat amb qüestions de posada en escena i llenguatge narratiu i tindrà lloc durant una de les sessions teòriques. La suma de la nota d'aquest treball serà del 10% respecte a la nota final.

Les pràctiques seran puntuades de la següent manera: L'Activitat 0A i OB valdrà un 10% de la nota final; l'activitat 1 valdrà un 10% de la nota final; l'Activitat 2 valdrà un altre 10% de la nota final de l'assignatura; i finalment la 3 un 20%. Una Activitat no lliurada equivaldrà a un 0 de nota numèrica. 

Per a poder fer mitjana, la nota de l'examen teòric haurà de ser com a mínim d'un 5. 
Per a poder fer mitjana, la nota del conjunt de les 5 pràctiques haurà de ser com a mínim d'un 5. 

En cas de suspendre l'examen teòric, la recuperació constarà d'un examen teòric de tot el contingut de l'assignatura que farà mitjana amb la nota mitjana de les pràctiques (si aquestes estan aprovades) i amb les notes de la resta d'activitats. Només poden optar a la recuperació aquells alumnes que hagin realitzat l'examen final (tots aquells alumnes “no presentats” en primera convocatòria no tenen l'opció de realitzar la recuperació). La nota mínima per aprovar aquest examen serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.

En cas de suspendre la part pràctica de l'assignatura, l'estudiant haurà de realitzar una activitat individual de recuperació que equivaldrà al 40% del percentatge pràctic de l'assignatura. La nota mínima per aprovar aquesta prova serà també d'un 5, en cas contrari l'assignatura quedarà suspesa.
Aquells alumnes que no s'hagin presentat a les pràctiques al llarg del trimestre, o que no mostrin interès i disponibilitat a treballar en grup, no podran accedir a aquesta pràctica de recuperació i en la seva nota figurarà un No Presentat.

No es guardarà la nota de pràctiques ni de teoria d'un curs a un altre.

Resumint:

Activitat 0A (Escenari): 5% de la nota.

Activitat 0B (Escenari): 5% de la nota.
Activitat 1 (Diàleg 2 personatges): 10% de la nota.
Activitat 2 (Diàleg 3 personatges): 10% de la nota.
Activitat 3 (Persecució): 20% de la nota.
Activitat 4 (Treball en la classe teòrica): 10% de la nota. 
Activitat 5 (Examen Final): 40% de la nota.

Total: 5%+5%+10%+10%+20%+10%+40%=100%

 

Bibliografia


Bàsic

Català, J.M. (2019).  La puesta en imágenes. Conceptos de dirección cinematográfica. Asociación Shangrila Textos Aparte.

Arijón. D. (2003). Gramática del lenguaje audiovisual. Escuela de cine y vídeo.

Complementary

Fernández Díez, F. y Martínez Abadía, J. (2005). Manual básico del lenguaje y narrativa audiovisual. Paidos.

Aumont; J., Bergala, A., Marie, M. y Vernet, M. (1985). Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. Paidós.

Martín, M.(2009). El lenguaje del cine. Gedisa.

Strauss, F. y Huet, A. (2007). Hacer una película. Paidós.

Thompson, R. (2001). Manual de montaje. Plot ediciones.

Rea, P. y Irving, D. (2001). Producción y dirección de cortometrajes en cine y vídeo. Escuela de cine y vídeo.

Ross, E. (2015). Filmish. Un viaje gráfico por el cine. Reservoir books.

Castillo, J.M. (2005). Televisión, realización y lenguaje audiovisual. IORTV.

Alonso García, L. (2010) Lenguaje del cine, praxis del filme: una introducción al cinematógrafo. Plaza y Valdés.

 

Katz, S. (2000). Plano a plano: De la idea a la pantalla. Plot ediciones.