Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Cristòfol Casanovas Casanovas
Eva Pascual Reyes 

Idiomes d'impartició


  • Català

Tant la impartició de l'assignatura com el material de suport es donarà en català. S'acceptaran preguntes formulades en qualsevol dels tres idiomes indistintament (català, castellà i anglès) i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'alumnat. 

 

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Descripció


L’assignatura de Projectes Fotogràfics té diferents vessants:

En primer lloc, consolidar els coneixements assolits una vegada cursades les dues assignatures prèvies d’Il·luminació i Equipaments &Tècniques Fotogràfiques   de primer curs, completant-los paral·lelament, amb la introducció i l’ús de noves tècniques i equipaments específics introduïts al llarg del desenvolupament de les pràctiques.

D'altra banda, es treballa, a través de l'anàlisi, l'autoria fotogràfica, tant d'autors clàssics com moderns, introduint l’alumnat al concepte de gèneres fotogràfics.

I com a tercera vessant, s’introdueix la dimensió de la composició i les tècniques de narrativa visual per tal d’assegurar la coherència entre estètica, contingut i significat, aprofundint d’aquesta manera en el recurs fotogràfic com a forma d'expressió visual.

Aquestes dues components serviran com a substrat de coneixement, per tal de desenvolupar la part més experimental i creativa de l’assignatura, que consisteix en el desenvolupament de dos projectes fotogràfics personals, utilitzant una metodologia específica per cadascun d’ells.

Continguts


1 Fotografia d’autor

       1.1 Principals fotògrafs del s.XX.

       1.2 Fotògrafs actuals.

       1.3 Revisitació fotogràfica.

Categories fotogràfiques

     2.1. Fotografia i l’ésser humà

     2.2. Fotografia i espai

     2.3. Fotografia i societat

     2.4. Fotografia i les altres arts i disciplines

3 Gèneres fotogràfics 

4 Percepció: Principis de la Gestalt

5 Composició / Organització de la imatge

5.1 Llenguatge Fotogràfic.

5.2 El motiu o tema.

5.3 Posició i Angle de la càmera.

5.4 Enquadrament: H/V, Regla dels Terços, Reenquadrament. Rotació. 

5.5 Profunditat i Escala.

5.6 La Llum.

5.7 El Color. B&W.

5.8 Formes, Ritmes i Textures.

5.9 Altres Tècniques.

6 El Retrat

6.1 Enquadrament: Tipus de Pla. Tractament del Fons. 

6.2 La Regla de la Mirada.

6.3 Posada en escena

7 Tècnica (s’aniran desenvolupant en les diferents pràctiques)

7.1 Dispar i Revelat en RAW

7.2 Eines bàsiques del revelat en Light room 

7.3 Photoshop

7.4 Ús del flaix extern

7.5 Flaix d’estudi

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final obeirà a la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables mencionades, com es concreta a continuació:

  • TEORIA (30%): EXAMEN de TEST (Caldrà obtenir una nota mínima de 5 per poder aplicar la ponderació corresponent i optar a l'aprovat de l'assignatura) [#].
  • PRÀCTIQUES (20%): [5 PRACT x 4%].
  • PROJECTES (50%):
  • PROJECTE 1: Revisitació Autor: 25%.
  • PROJECTE 2: Foto Temàtica: 25%.

[#]: En el cas de no assolir la nota mínima de l’examen, la nota global de l’assignatura restarà acotada a 4. Aquesta activitat és la única recuperable a través d'un EXAMEN de RECUPERACIÓ (Novament, caldrà assolir una nota no inferior a 5 per poder aplicar la ponderació corresponent (es mantindran les notes obtingudes al llarg del curs de la resta d’activitats avaluables, de cara a calcular la mitjana final corresponent).     

o   La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.                           

Bibliografia


Bàsic

HACKING Juliet (2021). Fotografía, Toda la Historia. Blume.

Apunts de professor (2022). Apunts de Composició i Retrat. 

 

PRÄKEL, David (2014). Composición.Blume. 

 

FREEMAN, Michael (2017). El Ojo del Fotógrafo. Composición y Diseño para captar mejores fotografías digitales. Blume Fotografía. 

 

Complementary

MELLADO, José MarÍa (2017). Fotografía de Alta Calidad. Los fundamentos de la fotografía. Anaya Multimedia.

 

FREEMAN, Michael (2004). Fotografía Digital de Personas. Taschen Benedikt.