Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Francisco José Pinel Cabello
Adrià Olea Fernández 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Algunes de les lectures i visionats que es duran a terme durant el curs són en anglès.

Professor de teoria: Fran Pinel

Professor de pràctiques: Adrià Olea

 

Competències


Competències específiques
 • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

 • E7_Postproduir vídeo utilitzant les eines bàsiques pròpies dels programes d'edició audiovisual (titulació, retoc de color i exposició, velocitats, màscares...) i com insertar-les en el procés de muntatge afegint efectes digitals

Descripció


L’assignatura se centra en els processos de postproducció de vídeo.

Les classes combinen tres àmbits: explicació teòrica de conceptes relatius a la postproducció, amb una atenció especial a la tecnologia, anàlisis d’obres audiovisuals des del punt de vista de la postproducció, i pràctica aplicada de postproducció.

Es pretén que l’estudiant entengui totes les etapes de postproducció necessàries i els aspectes tècnics més importants relacionats amb cadascuna d’elles. D'altra banda es pretén que l’estudiant conegui i realitzi de forma pràctica tots els processos en cadascuna de les facetes per finalitzar una obra audiovisual amb la màxima qualitat i en qualsevol format.

L'assignatura aborda principalment conceptes de composició digital, relacionats amb la postproducció de continguts de ficció audiovisual. En la seva part teòrica es tracta el recorregut sobre diferents tècniques de composició, com ara el keying, el tracking i la rotoscopia, a més d'una introducció a món dels VFX. En el laboratori el treball se centra en els processos de tractament de color. Els softwares de suport per als continguts del curs són After Effects i DaVinci Resolve.

Mitjançant els diversos coneixements teòrics i pràctics adquirits en l’assignatura, l’estudiant podrà comprendre i utilitzar els elements necessaris dels diferents processos que configuren la postproducció de vídeo.

Continguts


CONTINGUTS - PART TEÒRICA

 

TEMA 1. Composició digital i VFX

 • L'art de la composició
 • Tècniques de composició digital
 • Pipeline en postproducció i efectes

TEMA 2. Rotoscopia.

 • Rotoscopia simple.
 • Rotobrush.
 • Roto-articulada.
 • Color matching.
 • Content Aware Fill

TEMA 3. Keying

 • Keying bàsic amb keylight
 • Eines de Keying avançadas: Mocha.
 • Composició d'escena amb chroma keying.

TEMA 4. Tracking.

 • Eines de tracking.
 • Trackung de transformació.
 • Tracking de quatre punts.
 • Tracking amb Mocka
 • Integració d'elements en escena.

TEMA 5. Estabilitzat d'Imatge.

 • Eines d'estabilització.
 • Tracking de càmera.
 • Match moving.

TEMA 6. Efectes Visuals.

 • Creació d'efectes Visuals.
 • Efectes ambientals.
 • Sistemes de particules.
 • Integració d'efectes en escena.

 

CONTINGUTS - PART PRÀCTICA

 

PRÀCTICA 1. Introducció al etalonatge

 • Tasques del colorista
 • Color correction VS Color Grading
 • Introducció de conceptes bàsics
 • Configuració inicial, interfície i conformat amb el software Davinci Resolve

PRÀCTICA 2. Eines bàsiques i esencials per etalonar

 • Eines de muntatge aplicades al conformat
 • Treballar amb nodes
 • Correccions primàries
 • Lectura de Scopes: Waveform, Parade, Vectorscope
 • Introducció a l’Activitat 1

PRÀCTICA 3. Eines bàsiques i essencials per etalonar II

 • Corbes
 • Balanç de plans d’una seqüencia cinematogràfica
 • Desenvolupament de l’Activitat 1
 • Eines de calibració de monitors

PRÀCTICA 4. Eines avançades i focalitzacions d’elements

 • Correccions secundàries
 • Corbes avançades
 • Màscares i trackings de diversos elements
 • Treballar seqüencies amb la creació de grups

PRÀCTICA 5. Estructures de nodes i LUTs

 • Nodes serials i paral·lels
 • Etalonatge amb LUTs
 • Introducció a l’Activitat 2

PRÀCTICA 6. Etalonatge d’una seqüencia cinematogràfica

 • Repàs Activitat 1
 • Desenvolupament de l’Activitat 2
 • Calibració de monitors

PRÀCTICA 7. Eines avançades i focalitzacions d’elements II

 • Animacions de correccions de color
 • Neteja i polit de trackings
 • Eines d’estabilització

PRÀCTICA 8. Treballar amb material RAW i logarítmic

 • Configuració del projecte
 • Flux de treball CST
 • Rodes cromàtiques logarítmiques

PRÀCTICA 9. Eines avançades i focalitzacions d’elements III

 • Aplicació de la IA a Davinci Resolve
 • Estructures nodals complexes: Macronodes, Nodes per capes, Composite modes
 • Repàs Activitat 2
 • Introducció a l’Activitat 3

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura es reparteix entre les activitats d’avaluació de Teoria (55%) i Pràctiques (45%).

 

En particular:

 

La part de Pràctiques compta un 45%, repartit de la manera següent:

Activitat 1 (Balancejar plans d’una seqüència cinematogràfica): 10%

Activitat 2 (Correcció de color avançada i focalització de l’espectador en una seqüència cinematogràfica): 10%

Activitat 3 (Recreació de l’estil visual d’una pel·lícula): 15%

Activitat 4 (Examen / pràctiques): 10%

 

La part de Teoria compta un 55%, repartit de la manera següent:

Activitat 5 (Keying): 10%

Activitat 6 (Integració amb tracking): 10%

Activitat 7 (Composició d'una sequencia): 15%

Activitat 8 (Examen de teoria): 20%

 

Normes per a l'avaluació:

L'assignatura avalua els coneixements teòrics i pràctics. En aquest sentit, per fer una mitjana es tindrà en compte tant la part teòrica (examen i treball) com la pràctica (examen, i pràctiques).

És necessari obtenir un mínim de 5 en la part teòrica i un mínim de 5 en la part pràctica per poder realitzar la mitjana final. És necessari lliurar totes les activitats pràctiques per poder fer mitjana de la part pràctica.

És necessari assistir a un mínim del 80% de les sessions pràctiques perquè els lliuraments relacionats amb la part pràctica de l'assignatura facin mitjana.

 

Recuperació:

No hi ha recuperació de les activitats pràctiques i exercisis de l'assignatura, excepte de l'Activitat 5 (Examen de pràctiques), que consistirà en una prova semblant.

Pel que fa a la part teòrica, només es pot recuperar l’Activitat 8 (Examen final de teoria), i la prova de recuperació consistirà, de nou, en un examen sobre tot el contingut teòric de l'assignatura.

 

Informació relativa al plagi:

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Bibliografia


Bàsic

VAN HURKMAN, Alexis. (2014). Color Correction Handbook: Professional Techniques for Video and Cinema. Peachpit Press Publications.

FREIRE, Alfonso y VIDAL, Montserrat. (2015). Manual de montaje y composición audiovisual: Técnicas, soluciones, efectos y trucos. Altaria.

ARUNDALE, Scott y TRIEU, Tashi. (2015). Modern Post: Workflows and Techniques for Digital Filmmakers. Focal Press.

Complementary

BOURRIAUD, Nicolas. (2014). Postproducción. Adriana Hidalgo.

HELLER, Eva (2004). Psicología del color. Cómo actuan los colores sobre los sentimientos y la razón. Gustavo Gili.

VV.AA. (2018). Reference Manual DaVinci Resolve.

CARRASCO, Jorge. (2010). Cine y televisión digital: Manual técnico. Ube Comunicación Activa.

PELÁEZ, Antonio. (2015). Montaje y postproducción audiovisual: Curso práctico. Altaria.

DELEUZE, Gilles. (1984) La imagen-movimiento: Estudios sobre cine I. Paidós.

DELEUZE, Gilles. (1987) La imagen-tiempo: Estudios sobre cine II. Paidós.