Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Aina Fernández Aragonés
Joan Jordi Miralles Broto 
Jordi Codó Martínez 
Jorge Oter González 
Xavier Roldan Blanco 

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

La llengua d'impartició de l'assignatura serà el català. 

Competències


Competències específiques
 • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

 • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Descripció


Assignatura que prepara i avança la realització del treball de final de grau, construïnt, a classe i de manera progressiva, les diferents competències, pautes i punts que construeixen el TFG, i confegint, al final del trimestre, un avantprojecte que establirà les línies generals i preliminars del treball de final de grau. Des de la introducció i justificació de la idea o tema, objectius, l'estudi previ i l'anàlisi de referents, l'estudi i aplicació del marc teòric, organització i gestió de les eines metodològiques, passant per la concepció global, fins la viabilitat econòmica i temporal del projecte, i la legalitat en la que s'emmarcarà.

 

Continguts


 1. Estudi previ. La recerca sobre comunicació.
 2. Introducció i objectius. El tractament de la diversitat.
 3. Referents i estat de la qüestió.
 4. Marc teòric. Escriptura acadèmica i citació.
 5. Metodologia.
 6. Anàlisi, resultats i conclusions.
 7. Estudi de viabilitat i aspectes legals.

Sistema d'avaluació


Activitats 1 i 3 - Exposicions i presentacions a classe (mètode d'avaluació "Participació en les activitats plantejades dins de l'aula")

-Introducció i objectius del projecte: 10%
-Estudi previ: anàlisi de referents i antecedents: 10%
-Marc teòric i metodologia: 10%
-Concepció global / desenvolupament del tema: 10%
Altres activitats a classe - 10%

 

Activitat 4 - Elaboració i lliurament del Treball Final (TF)

 Redacció i lliurament del projecte complet sobre el tema triat: 50% de la nota final.

 

Important:

-És imprescindible obtenir un 5 sobre 10 com a nota mínima en l'Activitat 4 (l'avantprojecte del TFG). Qualsevol treball que no arribi a 5 no farà mitjana amb la resta de notes, es considerarà no apte i suposarà el suspens immediat de l'assignatura . Aquesta normativa de nota mínima és igualment aplicable a la convocatòria de recuperació de l'assignatura.
-L'ortografia i la redacció es tindran molt en compte en la correcció del projecte. Una mala redacció i / o faltes ortogràfiques suposaran penalitzacions importants en l'avaluació.
- Un 0 en algun dels apartats de la rúbrica (és a dir, un apartat no fet) implica un suspens automàtic de l'avantprojecte i per tant, de l'assignatura.
-Si es detecta plagi en algun dels exercicis o en l'Activitat 4, l'assignatura quedarà automàticament suspesa i el Treball Final serà considerat no apte.La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Recuperació de l'assignatura:

En cas que l'assignatura quedi suspesa (per una mitjana inferior a 5 o per un suspens en l'avantprojecte) es pot recuperar tornant a presentar l'avantprojecte, en el període establert, per a pujar la nota. 

 

Estudiants repetidors de l'assignatura

En el cas dels estudiants que repeteixen l'assignatura, es contemplen dues casuístiques:

- Els estudiants que repeteixen l'assignatura tenint el TFG aprovat: estan exempts de fer les pràctiques i la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota del TFG.
- Els estudiants que repeteixen l'assignatura i no tenen el TFG aprovat (no l'han presentat o l 'han suspès): no estan exempts de fer les pràctiques. Han de repetir tant les pràctiques com el lliurament de l'avantprojecte i els altres possibles lliuraments.

 

Bibliografia


Bàsic

Muñoz-Alonso, Gemma (2015). Cómo elaborar y defender un trabajo académico en Humanidades. Del trabajo de fin de grado al trabajo de fin de máster. Bubok Editorial.

Ferrer, Virginia; Carmona, Moisés; Soria, Vanesa (Eds.) (2012). El trabajo de fin de grado. Mc Grawhill.

Lluch, Gemma; Nicolás, Miquel (2015). Escriptura acadèmica. Planificació, documentació, citació, redacció i models. Editorial UOC. 

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar (2014). Metodologías de la investigación. McGraw Hill.