Informació general


Tipus d'assignatura: Optativa

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Irene Camposo Carmona

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

L'assignatura s'impartirà principalment en castellà i els materials de treball seran majoritàriament en castellà.

Poden haver-hi documents de treball en català i anglès.

Competències


Competències específiques
  • E15_Dimensionar i gestionar recursos humans, tècnics i econòmics necessaris pel desenvolupament d'un projecte audiovisual o multimèdia optimitzant temps, costos i qualitat

  • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Coordinació de producció per a obres audiovisuals de ficció és una assignatura dedicada a formar professionals capacitats per ser l'eix entre el departament de producció i les tasques administratives de la productora, així com donar suport a la part financera del projecte.

Introduirà els conceptes fonamentals per entendre la relació laboral, fiscal i legal que envolta a una producció de ficció, com una sèrie o una pel·lícula. Aprofundirà en obtenir els coneixements per comprendre els documents de treball d'una producció, a obtenir les eines per desenvolupar-se per si mateix i de manera autònoma a cada producció i assolirà competències per treballar la comunicació i la gestió de l'equip humà d'un projecte audiovisual.
 

Continguts


T1. Organigrama del sector audiovisual

Aquest contingut treballa l'organigrama del sector audiovisual en una obra de ficció aprofundint en la relació de la figura de la coordinació de producció i les diferents formes de comunicació amb els equips.

1.1 Organigrama audiovisual

1.2 Diferents tipus de producció: canvis a l'organigrama.

T2. Documents de rodatge

Aquest contingut treballa els documents de rodatge existent pel desenvolupament d'un rodatge i com interactuen amb els departaments de coordinació i comptabilitat.

2.1 Calendari de rodatge

2.2 Ordre de Rodatge

2.3 Pla de rodatge

2.4 DOOD

2.5 Ordre de Transports

T3. La legalitat d'un projecte audiovisual

A través d'aquest contingut aprendrem les diferents normatives que envolten la professió, així com entendre l'aplicació de les lleis.

3.1 Llei del cinema

3.2 Convenis col·lectius

3.3 Tipus de contractes laborals

3.4 Règims laborals

T4. Gestió de mobilitat

A través d'aquest contingut es treballarà la organització de viatges i allotjaments d'equip tècnic i artístic pel desenvolupament d'una producció.

4.1 Calendaris de mobilitat de l'equip tècnic i artístic

4.2 Condicions de l'equip artístic i tècnic: legalment i per contracte

4.2 Recerca d'allotjaments

4.3 Rooming list

4.4 Gestió amb i sense agència de viatges

4.5 M.O - Ordres de moviment

T5. Laboral

A través d'aquest contingut i aplicant els aprenentatges assolits al T3, aprendrem les eines necessàries per portar a fi els contractes laborals i l'estat laboral dels treballadors.

5.1 Llista d'equip i llista d'equip artístic

5.2 Calendaris d'altes i baixes

5.3 Memo Deals i fitxes de contractació

5.4 Gestió de nòmines

5.5 Actors i representants

5.6 Figuració

5.7 Menors

5.8 Gestió d'hores extres, festius, dietes i altres.

5.9 Nòmines i costos laborals

T6. Coordinació amb el departament de comptabilitat

En aquest contingut es treballaràn tots els elements que conjuntament amb el departament comptable donen suport a la part financera del projecte. 


6.1 Proveïdors: contractació i contractes mercantils. 

6.2 Representants d'actors

6.3 Fiscalitat bàsica

6.4 Liquidacions i control de caixa

6.5 P.O - Ordres de compra

6.6 Traspàs d'informació laboral

6.7 Codis de pressupost en els diferents models actuals: ICAA, Netflix, Movistar, etc.

T7. Tancament de coordinació

En aquest contingut es treballarà la forma i els materials que es presenten al tancament d'una producció.

7.1 Crèdits

7.2 Llistat equip definitiu

7.3 Materials de treball

T8. Introducció a la figura de controller i al control de cost.

En aquest contingut s'introduïran els elements bàsics per entendre la figura del controller o cap de comptabilitat i com aplica el traspàs d'informació donada per la coordinació.

8.1 Introducció a les feines de controller

8.2 Introducció i comprensió d'un control de cost existent

8.3 Comprensió de l'aplicació de les feines de coordinació amb la controller.

 

Pràctiques de coordinació de producció

Les pràctiques dedicades a la coordinació de producció estaran dirigides per aplicar tots els conceptes apresos de forma teòrica. L'objectiu de les pràctiques es fomentar l'autonomia per tenir eines i capacitats individuals de generar documents de treball adaptables per cada producció a la que hi treballem. 

Totes les pràctiques tindran una part d'anàlisi d'exemples reals, que s'hauran durant prèviament a les classes teòriques i que atravès de les pràctiques es facilites les eines i conexeiments per aplicar i desenvolupar.

0. Introducció a excel per projectes audiovisuals

1. Models de calendari

2. DOOD: Plantilles de treball

3.1. Rooming List

3.2 Calendari de viatges

3.3 Movement orders

4.1 Llista d'equip

4.2 Llista equip artístic

5.1 Calendari d'altes i baixes

5.3 Fitxes de contractació

5.4 Gestió de nòmines

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura és continuada i està basada en treballs pràctics i teòrics:

- Examen final: 50%

- Treball pràctic final d'assoliment de competències: 40%

- Entregues individuals pràctiques: 10%. 

Normes per a l'avaluació

L'assignatura té una part teòrica molt important que requereix haver-se assolit per poder aprovar l'assignatura.

És imprescindible treure una puntuació superior o igual a 5 a l'examen final per aprovar la assignatura.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents. 

No hi ha recuperació per les entregues de pràctiques de l'assignatura. La recuperació de la part de teoria i pràctica consistirà en un examen.

La participació activa a classe es considera absolutament necessària i es tindrà en consideració per afavorir l'arrodoniment de la nota final de l'assignatura.

L'assitència a pràctiques es considera obligatòria.

En cas de confinament, no canviaran els conceptes d'avaluació. Es donaran les facilitats necessàries per poder realitzar l'examen.

Bibliografia


Bàsic

Fernández Díez, Federico & García Barco, Carolina. (2010). Producción cinematográfica: Del proyecto al producto. Ediciones Díaz de Santos.

Martínez Abadía, José & Fernández Díez, Federico. (2013). Manual del productor audiovisual. Editorial UOC.

Pardo, Alejandro. (2003). El oficio de producir películas: El Estilo Puttnam. Ariel.

Pardo, Alejandro. (2014). Fundamentos de producción y gestión de proyectos audiovisuales. Ediciones Universidad de Navarra.

Subirós, Pau. (2015). El productor accidental. Anagrama.