Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Cristòfol Casanovas Casanovas
Lluís De Sola Llovet 

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Descripció


L'assignatura està orientada a la sensibilització en la il·luminació, en la utilització de la llum amb la finalitat de fer imatges més elaborades o construïdes. 

Es realitza durant el primer curs del Grau en Mitjans Audiovisuals de manera que, posteriorment, l'alumne disposi d'una formació prèvia que el permeti utilitzar les eines fotogràfiques i fílmiques amb més coneixement, amb els recursos bàsics de la llum natural i la il·luminació artificial com a elements estructurants. 

Té contingut teòric i pràctic, sent la història i l'anàlisi les eines transversals utilitzades durant la impartició d'aquesta matèria. 

 

 

Continguts


Impartició transversal segons els diferents temes següents: 

TEÒRICS

Fisiologia de l’ull i física de la llum.

Principis de la il·luminació: Propietats controlables: Qualitat, quantitat, direcció, temperatura de color.

Esquema bàsic d’il·luminació.

Filtratge de la llum. El color: principals i secundaris.

Introducció a la psicologia del color.

Unitats de mesura de la llum. Candeles i lux. Conversions

TÈCNICS

Tipus d'il·luminants. Fresnels. HMI. Arcs. Pantalles de llum freda.

Il·luminació al plató. Material de plató.

La figura del director de fotografia. Evolució històrica.

HISTÒRIA

Història de la il·luminació en el cine. Inicis.

Pel·lícules rellevants en la evolució de la il·luminació en el cine.

Introducció a la figura del director de fotografia. Evolució històrica.

ANÀLISI

Sensibilització a les representacions en imatges: El retrat en la pintura.

Anàlisi de reportatges i documentals.

Anàlisis de videoclips musicals.

Sistema d'avaluació


- Avaluació continuada (60 %), distribuït de la següent manera:

  • Pràctiques de laboratori (d'obligada realització) i treballs associats: 15 %
  • Treball autònom  (20%)
  • Vídeo Final (25%)

- Examen final (40%):

Examen, 4 punts sobre la nota final.

Per accedir a aquesta ponderació és imprescindible haver assolit una mitjana de 5 sobre 10  tant en l'avaluació continuada com en l'examen final. Si, el/la estudiant té

una mitjana menor, en una de les parts, no accedeix a aquesta ponderació i suspèn amb la nota de la part suspesa.

La part d'avaluació continuada no és recuperable.

La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la

recuperació.

Els enunciats dels diferents exercicis s'aniran proporcionant al llarg del curs.

La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la recuperació. 

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Revault D'Allonnes, Fabrice (2008). La luz en el cine. Cátedra.

Millerson, Gerald (1994). Iluminación para video y cine. IORTV.

Casanovas, Cristòfol (2022). “Apunts del profesor” (s’aniran entregant a mesura que avanci el temari). TecnoCampus.

Complementary

Almendros, Néstor (1983). Dias de una cámara. Seix Barral.

Heredero, Carlos F. (1994). El lenguaje de la luz. Entrevistas con directores de fotografía del cine español. Universidad Alcalá de Henares.

Tanizaki, Junichiro (2011). Elogio de la Sombra. Siruela.

Shaeffer, Dennis, y Salvato, Larry (1992). Maestros de la luz. Conversaciones con directores de fotografía. PLOT.

Loiseleux, Jacques (2005). La luz en el cine. Paidós.

Brown, Blain (1998). Iluminación para cine y televisión. Autor-Editor.

Moreno, J. Carlos, y Linares, César (s.d.). Iluminación (Cuadernos de iluminación escénica) (6a ed.) Ñaque.