Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Francisco José Pinel Cabello
Miguel ángel Ramos López 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

És possible que part dels recursos i documentació de l'assignatura es presenti en anglès.

Competències


Competències específiques
  • E1_Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

  • E16_Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació i la seva difusió

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


El disseny gràfic és un àmbit de creatiu que connecta, des de l'expressió artística i visual, amb ampli ventall de disciplines i formats de projecte. En la seva concepció clàssica és una disciplina vinculada a la comunicació, la creació de marca i la configuració de missatges a través de l'expressió gràfica. En un context actual podem entendre a més a més el disseny gràfic com una eina per a constituir narratives visuals i discursos complexos i transformadors, amb un potencial d'incisió sobre la realitat política, social i cultural.

Des del perfil audiovisual, el disseny gràfic es configura com a eina d'expressió amb un ampli marge d'aplicació en diferents línies, com ara la producció de continguts per a cinema i televisió, el motion design i la comunicació visual de projectes, sense comptar la seva rellevància com a eina per al desenvolupament i ideació de qualsevol proposta visual en les seves fases de conceptualització.

L'assignatura planteja un recorregut sobre conceptes teòrics clau entorn del disseny, els fonaments de la comunicació gràfica, la composició i l'ús de recursos visuals, així com un recorregut i aprofundiment en les eines de disseny estàndard de mercat, en composició gràfica, il·lustració digital i motion graphics (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe After Effects).

En resum, es duu a terme un recorregut pels fonaments del disseny gràfic, la comunicació, i les aplicacions i formats propis del disseny digital i audiovisual, dotant a l'alumna de les eines i competències bàsiques (teòriques i pràctiques) per a desenvolupar projectes de comunicació visual i representació gràfica.

Continguts


Títol contingut 1: PRINCIPIS BÀSICS DEL DISSENY GRÀFIC

Dedicació: 30h. Grup gran/teoria: 8h; Grup petit/laboratori: 4h; 
Activitats dirigides: 2h; Aprenentatge autònom: 16h  

Descripció.

En aquest contingut es treballa:  

1.1. Introducció al disseny gràfic.  
1.2. Breu recorregut històric. 
1.3. Composició 
1.4. Teoria de la forma, color i textura. 
1.5. Tipografia.  
Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Títol contingut 2: DISSENY I CREATIVITAT

Dedicació: 14h. Grup gran/teoria: 4h; Grup petit/laboratori: 2h;  

Activitats dirigides: 2h; Aprenentatge autònom: 8h  

Descripció.  

En aquest contingut es treballa: 

2.1 Introducció a la creativitat. 
2.2. Definició del projecte: "briefing". 
2.3. Elaboració gràfica d'idees. 
2.4. Tècniques i mètodes creatius.

2.5. Ètica professional i gestió de drets en disseny.
Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Títol contingut 3: IL·LUSTRACIÓ DIGITAL

Dedicació: 30h. Grup gran/teoria: 8h; Grup petit/laboratori: 4h; 
Activitats dirigides: 2h; Aprenentatge autònom: 16h. 

Descripció. 

En aquest contingut es treballa: 

3.1. Tècniques i tipologies d'il·lustració digital
3.2. Vector VS Bitmap
3.3. Eines de traçat. 
3.4. Color i Tipografia en Illustrator.
3.5. Formats de treball i exportació.

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Títol contingut 4: FOTOCOMPOSICIÓ DIGITAL

Dedicació: 30h. Grup gran/teoria: 8h; Grup petit/laboratori: 4h; 
Activitats dirigides: 2h; Aprenentatge autònom: 16h. 

Descripció. 

En aquest contingut es treballa: 

3.1. Introducció a la foto-composicció digital.
3.2. Eines de transformació en Photoshop.
3.3. Seleccions i màscares.
3.4.Maquetació i composició en Photoshop.


Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Títol contingut 5: MOTION DESIGN. 

Dedicació: 46h. Grup gran/teoria:12h; Grup petit/laboratori: 6h; 
Activitats dirigides: 4h; Aprenentatge autònom: 24h.  

Descripció. 

En aquest contingut es treballa:  

4.1. Introducció al Motion Design. Breu història.
4.2. Seqüències de crèdit per a cine. 
4.3. keyframing i animacions bàsiques.
4.4. Curves d'animació i editor gràfic. 
4.5. Capes de forma y text. 
4.6. Introducción a 2.5D en After Effects.  
Activitats vinculades a les classes d'explicació teòrica amb exemples pràctics a analitzar. 

 

Sistema d'avaluació


L'assignatura s'avalua a partir de l'avaluació continuada de les pràctiques d'aprenentatge, l'assistència i implicació en les sessions de laboratori i el desenvolupament d'un examen de continguts a final de curs.

Les pràctiques de l'assignatura comporten una avaluació continuada que es correspon amb un total del 70% de la nota final. El 30% restant correspon amb l'examen de teoria i anàlisi.. Les pràctiques es divideixen amb el següent criteri:

   - Pràctica 1: Ideació i disseny del logotip d'una productora (treball individual) (15% de la nota final).

   - Pràctica 2: Creació i composició d'un cartel de ficció cinematogràfica (treball indivisual) (15% de la nota final).

   - Práctica 3: Creació d'una seqüència de crèdits per a ficció. (treball individual o en grups de dues alumnes) (20% de la nota final). En cas de treballar en grup, haurà d'escalar-se la quantitat de treball i dividir clarament les funcions de cada integrant, perquè aquestes puguin ser avaluades de manera individual.

   - Pràctica 4: Disseny d'una guia d'estils (Brandbook) per a la identitat gràfica de la productora (treball en grup de 3 o 4 alumnes) (20% de la nota final). Haurà de plantejar-se la divisió de treball per a poder avaluar l'aportació individual de cada alumna en el desenvolupament final del brandbook.

Cada pràctica d'avaluació comptarà amb un brífing general amb l'explicació dels objectius, metodologia de treball i el cronograma del lliurament.

 
Normes de realització de les activitats pràctiques. 

 Per a cada activitat, s'informarà de la normativa a seguir, i de les condicions particulars que les regeixin. La realització de les pràctiques és obligatòria. Es valorarà la puntualitat i el rigor en el lliurament de les diferents activitats de la següent manera: 

   -No s'acceptaran formats diferents del requerit  
   -No s'acceptaran treballs fora de termini  
   -No s'acceptaran treballs no lliurats a través del campus de l'assignatura. 

Qualsevol d'aquestes tres incidències, repercutirà automàticament en la qualificació (no presentat, és a dir, comptabilització 0 respecte a la qualificació final de la suma de les diferents activitats). Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques o de seguiment, es considerarà no presentada. 

Donat el contingut de l'assignatura, es valorarà la creativitat a partir d'una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics concretats en la metodologia de treball, la correcta organització de la informació, els esbossos preparatius, la recerca de solucions innovadores, la netedat i claredat gràfica en el resultat de les activitats.

 
Descripció general de l'examen.

L'examen es correspon amb una prova de coneixements teòrics i analítics en relació als temes tractats en l'assignatura. El percentatge de la nota final corresponent a l'examen de continguts és del 30%

El desenvolupament de l'examen haurà de dur-se a terme durant el temps proposat durant la setmana establerta a aquest efecte per la coordinació del Tecnocampus.

Aquesta informació s'aplica a l'examen en la seva versió de primera convocatòria i de recuperació.  

És necessari obtenir una qualificació mínima de 5 en l'examen de continguts per a poder fer mitjana ponderada amb la resta d'activitats del curs. Una nota inferior a 5 comportarà la necessitat de tornar a realitzar l'examen a la convocatòria de recuperació.

 
Activitat avaluadora en període de recuperació.

Per als casos que suspenguin l'avaluació continuada de les pràctiques i/o l'examen de continguts, serà necessària la recuperació de l'assignatura en segona convocatòria, amb el conseqüent lliurament de les pràctiques suspeses o no presentades i/o la repetició de l'examen.

Respecte a les pràctiques NO PRESENTADES en la dates proposades durant l'avaluació contínua, hauran de presentar-se en la convocatòria de recuperació. Com a penalització per estar fora del terme de l'avaluació ordinària, els lliuraments en període de recuperació s'avaluaran sobre un 70% del valor total. Les pràctiques presentades durant l'avaluació ordinària, però suspeses amb una nota inferior a 4, també s'hauran de tornar a lliurar sota aquesta penalització. Les pràctiques suspeses entre el 4 i el 4,9 hauran de tornar a lliurar-se en la convocatòria de recuperacions, sense penalització sobre la nota màxima, corregint les qüestions pactades amb el professorat.

Assistència i implicació

L'assistència a les sessions pràctiques de laboratori és obligatòria, seguint els criteris i normativa del centre. Una assistència inferior al mínim impost en la normativa comportarà la pèrdua al dret d'avaluació de l'assignatura.

 

Informació relativa al plagi:

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Bibliografia


Bàsic

LUPTON, Ellen. (2011). Pensar con tipos. Una guía clave para estudiantes, diseñadores, editores y escultores. Gustavo Gili.

BRARDA, María Cecilia. (2016). Motion Graphics Design: la dirección creativa de branding de TV. Gustavo Gili.

LUPTON, Ellen y COLE PHILLIPS, Jennifer. (2016). Diseño gráfico: Nuevos fundamentos. Gustavo Gili.

Complementary

KANE, John. (2012). Manual de Tipografía (2ªED). Gustavo Gili.

MUNARI, Bruno. (1987). Diseño y Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili.

WONG, Wucius. (2012). Fundamentos del diseño. Barcelona: Gustavo Gili.

BAYLEY, Stephen. (1992) La guia Conran del Diseño. Alianza.

HELLER, Eva. (2012). Psicología del color. Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. Gustavo Gili.

RIVERS, Charlotte. (2012). Nueva impresión tipográfica. Gustavo Gili.

WONG, Wucius. (2008). Principios del diseño en color. Barcelona: Gustavo Gili.

RÀFOLS, Rafael y COLOMER, Antoni. (2012). Diseño Audiovisual. Gustavo Gili.

FRUTIGER, Adrian. (2012). Signos, Símbolos, marcas, señales. Gustavo Gili.

BAINES, Phil y HASLAM, Andrew. (2002). Tipografia. Función, Forma y Diseño. Gustavo Gili.

BEIRUT, Michael. (2001). Fundamentos del Diseño Gráfico. Infinito.

LESSIG, Lawrence. (2005). Por una cultura libre. Traficantes de Sueños.

SATUÉ, Enric. (1999). El Diseño Gráfico. Desde los orígenes hasta nuestros días. Alianza.

DONDIS, Donis A. (2011). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. Gustavo Gili.

FRUTIGER, Adrian. (2007). El libro de la Tipografía. Gustavo Gili.

AMBROSE, Gavin y HARRIS, Paul. (2009) Fundamentos de la tipografía. Parramon.