Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Santos Martínez Trabal
Jordi Roquer Gonzalez 

Idiomes d'impartició


 • Català

Les sessions teòriques inclouen l’escolta i el visionat de materials en anglès així com alguns exercicis basats en material escrit (articles, manuals, especificacions tècniques) també en anglès.

Competències


Competències específiques
 • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

 • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L’assignatura presenta una introducció general a la teoria del so i als processos de sonorització en l’àmbit específic dels mitjans audiovisuals, proporcionant un primer acostament a les estratègies de disseny sonor i a les tècniques de captació, enregistrament, edició i mescla. Es combinaran sessions teòriques amb exercicis pràctics, que es duran a terme amb Digital Audio Workstation (DAW) i en entorn d’estudi d’enregistrament.

Continguts


Característiques bàsiques del so 

Cadena d'àudio 

 • Transductors d'entrada i de sortida 
 • Taula de mescla 
 • Tècniques d’enregistrament    
 • Tècniques de processament i edició de so 

Estacions de treball d’àudio digital (Digital Audio Workstations) 

L’estudi d’enregistrament 

Disseny i producció de so per a mitjans audiovisuals 

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació en quatre blocs: 

 • Dues proves parcials tipus test: 5% cada prova, en total 10% de la nota global.
 • Prova parcial a l'estudi d'enregistrament: 10% de la nota global.
 • Treball obligatori en grup (sonorització d’un fragment audiovisual): 30% de la nota global.
 • Prova global: 50% de la nota global

Per fer mitjana caldrà haver superat el treball obligatori de sonorització i la prova final amb un mínim de 5 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 al treball l’hauran de recuperar. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 a la prova global hauran de fer una prova de recuperació. La prova de recuperació s'aprova amb un 5. Es mantindran la resta de notes de les proves parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Les proves parcials no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Gustems, Josep (Ed) (2014). Música y audición en los géneros audiovisuales. Universitat de Barcelona

Alten, Stanley R. (2008). El sonido en los medios audiovisuales. Escuela de Cine y Vídeo.

Chion, Michel (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Paidós.

Complementary

Unitat d'Igualtat. (2018). Guia d'ús no sexista del llenguatge. Tecnocampus

Huber, David Miles (2014). Modern Recording Techniques. Focal Press.

Supper, Martin (2012). Música electrónica y música con ordenador: Historia, estética, métodos, sistemas. Alianza Ed.

Butler, Tom (1994). Manual de audio Fender. Fender musical instruments Corporation.

White, Glenn D.; Louie, Gary J. (2005). The Audio Dictionary (3rd ed.). Washington Press.

Cook, Frank D. (2020). Pro Tools 101: Pro Tools Fundamentals. AVID.

AVID. Pro Tools 101: Pro Tools Fundamentals I. (s. f.).

https://www.avid.com/es/books/pro-tools-fundamentals-i

Carlsson, S. E. (s. f.). FilmSound.org.

http://filmsound.org/

Reaper Tutorials (s. f.).

https://www.reaper.fm/videos.php