Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Anna Pilar Llacher Alsina
Juan Rafael Ventura Alvarez 

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Competències


Competències específiques
  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

  • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

  • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

  • E16_Idear, dissenyar, planificar i realitzar una peça audiovisual publicitària des de la conceptualització del seu missatge, l'elaboració del guió, l'estratègia de comunicació i la seva difusió

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Aquesta assignatura pretén aprofundir en el procés i les eines per Planificar, dissenyar i realitzar un producte publicitari, atenent tant als seus aspectes creatius i narratius com els artístics, en tots els seus components. El temari de l'assignatura és una aproximació als principis de negoci en el sector publicitari i de la comunicació comercial; Es vol Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa/anunciant i la relació que estableix amb l'agència publicitària per a construir una campanya creativa; També Entendre la societat de consum i les transformacions del consumidor/espectador passiu en usuari actiu (prosumer).

Continguts


 1. Introducció a la publicitat

1.1.Societat de consum.

1.2.Teoria i definició.

1.3.La creació de marques.

2. Història de la publicitat

2.1.Protohistòria de la publicitat.

2.2.Publicitat de masses.

2.3.Publicitat de consum.

2.4.Els pares de la publicitat moderna.

3. Què és la publicitat?

3.1.Del màrqueting a la publicitat.

3.2.Mitjans de comunicació i publicitat.

3.3.Publicitat convencional i no convencional.

3.4.Publicitat transmèdia. El mitjà al servei de la idea.

4. El procés de la comunicació publicitària

4.1. Objectius de la comunicació.

4.2. El briefing i el briefing creatiu.

4.3. Planificació estratègica i investigació.

4.4. El consumidor. Classificació.

5. El procés creatiu

5.1. Les idees i el brainstorming.

5.2. Recursos creatius.

5.3. Formats publicitaris audiovisuals.

5.4. La paraula.

5.5. La imatge.

5.6. El so.

5.7. Producció

6. Estructura de l'activitat publicitària

6.1.Estructura de l'agència de publicitat.

6.2.Departaments i funcions d'una agència de publicitat.

6.3.Panorama actual del sector de la publicitat.

6.4.Anunciant, agència i productora.

7. Planificació de mitjans

7.1.Conceptes bàsics: audiència, cobertura, repetició.

7.2.Panorama actual dels mitjans de comunicació.

7.3.Pla de mitjans.

 

Sistema d'avaluació


Avaluació i percentatges de la nota final:

40% examen teòric final de l'assignatura (Mètode d'avaluació: Examen)

30% d'exercicis pràctics (Brainstorming + Briefing: 10%, Contra-briefing + Pla Estratègic: 10%, PPM 10%) (Mètodes d'avaluació: participació en les activitats plantejades a l'aula - treball en grup)

30% projecte final (dossier + espots) (Mètodes d'avaluació: portfoli - treball en grup)

-L'assistència és obligatòria per tal d'aprovar les pràctiques que es realitzen i avaluaran a classe. L'absència injustificada a les pràctiques suposarà perdre el percentatge total de les mateixes.

-La correcció i formalitat en les entregues escrites és molt important: Es podrà baixar nota per errades ortotipogràfiques, de redacció i estil.

-Per tal de fer mitjana entre els exercicis pràctics i l'examen final, caldrà treure un 5 de nota mínima a l'examen. Per sota d'aquesta nota, ja no es farà mitjana i l'assignatura quedarà suspesa. 

-Recuperació: la recuperació de l'assignatura es farà a partir d'un examen semblant a l'anterior, i que suposarà la nota final de l'assignatura. No s’hi poden presentar ni els que han aprovat, ni els que no s'han presentat a les proves avaluatives de l’assignatura (exercicis pràctics i examen teòric final). Els exercicis treballats a les pràctiques no són recuperables. La reavaluació de l'assignatura només contempla la realització d'un sol examen, que recupera el total de la nota suspesa.

- La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

-En una de les últimes sessions de l'assignatura es farà la projecció dels espots realitzats juntament amb el professor de postproducció i edició de vídeo, que evaluarà, a la seva assignatura, el muntatge dels espots audiovisuals (Mètode d'avaluació separat a cada assignatura - treball en grup).

Bibliografia


Bàsic

Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot. Principios de publicidad. El proceso creativo: agencias, campañas, medios, ideas y dirección de arte. 2009. Ed Gustavo Gili.

FALLON, PAT y SENN, FRED. Exprime la idea. 2007. Harvard Business School Press. LID Editorial Empresarial.

Mario Pricken. Publicidad creativa. Ideas y técnicas de las mejores campañas internacionales. 2009. Gustavo Gili.

Complementary

STEBBINS, HAL, LORENTE, JOAQUÍN. Casi todo lo que sé de publicidad. Barcelona, 1986. Folio.

YOUNG, JAMES WEBB. Una técnica para producir ideas. Madrid 1990. Eresma.

OGILVY, DAVID. Confesiones de un publicitario. Barcelona 1967. Oikos-Tau.

JOANNIS, HENRY. El proceso de creación publicitaria. 1986. Deusto, Bilbao.

D&A: The Copy Book (How 32 of the world's best advertising writers write their advertising). 1996. The designers & art directors association, Oikos-Tau.

Píldoras publicitarias, ¿Unas palabras acerca de las palabras? (pp. 13-43). Barcelona 1989.

BASSAT, LUÍS. El libro rojo de la publicidad. Barcelona 1993. Folio.

Jon Steel. Verdades, Mentiras y Publicidad: El Arte de la planificacion de cuentas.

TOSCANI, OLIVIERO. Adéu a la publicitat. Empúries. Barcelona 1996.

QUENEAU, RAYMOND. Ejercicios de estilo. Catedra. Madrid 1987. Folio

MARCHAMALO, JESUS. La tienda de palabras. Madrid 1999. Siruela

BOGUSKY, ALEX & WINSOR, JOHN. Creating products and bussinesses that market themselves (B2 Books). Chicago 2009. Agate Publishing

LORENTE, JOAQUÍN. Piensa, es gratis. 84 ideas prácticas para potenciar el talento. Barcelona 2009. Planeta.

OGILVY, DAVID. Ogilvy & la publicidad. Barcelona 1983. Folio.