Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Ariadna Vázquez García
Roger Gonzalez Mercader 

Idiomes d'impartició


  • Català

Les classes es faran en català. L’alumnat pot comunicar-se tant en català com en castellà durant les classes, de la mateixa manera que pot fer els treballs en qualsevol de les dues llengües. Es demana correcció lingüística en tots els casos.

Competències


Competències específiques
  • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


En l’actualitat ens envolten permanentment missatges audiovisuals de diversos tipus. En l’“era de les pantalles”, rebem aquests impulsos per mitjà de múltiples canals i en les diferents facetes de la nostra vida, des de la vida professional fins a la personal. És important, per tant, reflexionar sobre la naturalesa d’aquests missatges que afecten la nostra quotidianitat, així com sobre la manera en què s’organitzen i relacionen, i sobre el seu origen i evolució.

En aquesta assignatura es farà un recorregut pel desenvolupament històric, estètic i tecnològic de la fotografia, el cinema, la ràdio, la televisió i, dels més recents, Internet i els videojocs. Ens fixarem en la seva aparició i trajectòria, en les característiques expressives de cadascun d’ells i, com a conseqüència, en allò que tenen en comú.

Per aconseguir-ho, ens ajudaran molts exemples de casos concrets, i també altres materials explicatius. És important no només conèixer aquest recorregut, sinó també desenvolupar un pensament crític al voltant d’obres que influiran l'alumnat a l’hora de desenvolupar productes propis al llarg del grau. També es faran treballs d’estil acadèmic per aprofundir en el temari mitjançant l'aprenentatge actiu (que serviran per a familiaritzar l'estudiantat amb una forma de treballar que es demanarà durant el grau) i es facilitaran lectures que suscitin la reflexió.

Continguts


1. LA FOTOGRAFIA

Naixement i inicis de la fotografia.

Expansió de la fotografia en el segle XIX. Pioners i pioneres.

Fotoperiodisme i fotodocumentalisme.

Evolució durant el segle XX i XXI. Algunes autories.

 

2. EL CINEMA

Precinema i orígens del cinema. Pioners i pioneres.

Consolidació de la narració i avantguardes cinematogràfiques.

Classicisme cinematogràfic. Gèneres i autories.

Cinematografies nacionals.

Nous cinemes i algunes personalitats de la segona meitat del segle XX.

 

3. LA RÀDIO

Invent i inicis de la radiodifusió.

Evolució tècnica, programativa i social del mitjà radiofònic.

La ràdio a Espanya i Catalunya al llarg del s. XX.

 

4. LA TELEVISIÓ

Orígens de la televisió.

Evolució tecnològica, programativa i social de la televisió.

Modernitat del mitjà televisiu.

La televisió a Espanya i Catalunya. Naixement i evolució.

 

5. INTERNET I ELS VIDEOJOCS

Orígens i història d’Internet. Evolució tecnològica i social de la xarxa.

Els videojocs: naixement i història.

Sistema d'avaluació


L’alumnat de primera matrícula ha de seguir l'avaluació continuada i realitzar totes les activitats descrites a continuació (si una activitat no es fa o no es lliura a temps, l’estudiant tindrà un zero en la mateixa), i s’aplicaran els percentatges d’avaluació corresponents:

Activitats grupals:

  • Activitat 1- Presentació sobre una figura històrica rellevant de l'audiovisual: val un 10% de la nota (un 7% provindrà del professorat i un 3% de la coavaluació de l’alumnat). No és recuperable.
  • Activitat 2 - Constel·lació visual: val un 5% de la nota. No és recuperable.
  • Activitat 3 - Treball d'anàlisi d'una o més obres audiovisuals (treball conjunt amb l'assignatura de Llenguatge i expressió audiovisual): 20 % el treball escrit (15% provindrà del professorat i un 5% de la coavaluació de l'alumnat) i 5% la presentació oral.

Activitats individuals:

  • Activitat 4 - Full de sala: val un 5% de la nota. No és recuperable.
  • Activitat 5 - Quiz de lectures: 5% de la nota (1% de cada quiz que es realitzi, ja que se’n faran cinc en total). Aquests quiz no són recuperables i no es poden reagendar.
  • Activitat 6 - Examen final: val un 50% de la nota. Cal treure com a mínim un 5 per aprovar l’assignatura (en cas contrari, quedarà la nota de l’examen suspès com a qualificació final), i és recuperable en període de recuperació. Per poder optar a recuperar la prova, cal que l'estudiant hagi realitzat l'examen en primera convocatòria. 

L’alumnat repetidor pot optar per a seguir l’avaluació continuada i fer totes les activitats avaluables descrites prèviament, o bé optar per la modalitat d'avaluació única que consisteix a fer el treball d’anàlisi d’una obra o programa de manera individual (30% de la nota final, no recuperable) i l’examen (70% de la nota final, amb opció de recuperació sempre que s'hagi presentat a la primera convocatòria). L'examen s'ha d'aprovar per a superar l'assignatura i que faci mitjana amb el treball (en cas contrari, quedarà la nota de l'examen com a qualificació final). Només pot optar a aquesta modalitat d’avaluació l’alumnat a partir de segona matrícula, i en cas d’acollir-se a aquesta modalitat cal comunicar-ho al professorat de l’assignatura durant les dues primeres setmanes de curs.   

Normes de realització de les activitats

Les activitats hauran de respondre als criteris indicats a classe i/o als enunciats de les mateixes. Es valorarà la presentació i la correcció lingüística.

No es poden lliurar treballs entregats en cursos anteriors, totalment o parcial.

La realització de les activitats pressuposa el compromís de l'alumnat de participar activament en els treballs individuals i en grup.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Navalbos, Lourdes (1998). Los efectos de la guerra de los mundos en la audiencia. Factores desencadenantes del "pánico radiofónico". Semiosfera, 8, p. 119-137.

Postman, Neil (1993). L’era del “show business”. A: Divertim-nos fins a morir. Llibres de l'Index, p. 107-125.

Sontag, Susan (2009). Sobre la fotografia. Debolsillo.

Complementary

Freund, Gisèle (1983). Los primeros fotógrafos. A: La fotografía como documento social. Gustavo Gili.

VV. AA. (1995). Historia general del cine. Cátedra.

Newhall, Beaumont (2008). Historia de la fotografía. Gustavo Gili.

Sougez, Marie-Loup (1994). Historia de la fotografía. Cátedra.

Donovan, Tristan (2018). Replay: La historia de los videojuegos. Héroes de Papel.

Pariser, Eli (2017). El contenido por la relevancia. A: El filtro burbuja. Cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos. Penguin Random House, p. 31-54.

Baget Herms, Josep Maria (1994). Història de la televisió a Catalunya. Generalitat de Catalunya, Centre d'Investigació de la Comunicació.

Bonet, Montse (2005). La radio española 1994-2004. Una década de consolidación y desencanto. Sphera Pública, (5), 59-70.

Brinson, Susan (2005), From Marconi to Cop Rock. An introduction to Broadcasting history. A: Winn, Emmet & Brinson, Susan (eds), Transmitting the Past. Historial and Cultural Perspectives on Broadcasting. Tuscaloosa: The University of Alabama Press, p. 1-15. 

Bustamante, Enrique (2013). Historia de la Radio y la Televisión en España. Una asignatura pendiente de la democracia. Editorial Gedisa.

Rueda, José Carlos; Galán, Elena & Rubio, Ángel L. (2014). Historia de los medios de comunicación. Alianza Editorial.

Franquet, Rosa (2001). Història de la ràdio a Catalunya al segle XX: de la ràdio galena a la ràdio digital. Generalitat de Catalunya, Departament de la Presidència, Direcció General de Radiodifusió i Televisió.

Arboledas, Luis & Bonet, Montse (2014). The Radio in Spain: European Appearance, Franco’s Legacy. Javnost-The Public, 21(4): 67-82.

Camporesi, Valeria (2014). Fotografías animadas. Nace una nueva manera de pensar el mundo. A: Pensar la historia del cine. Cátedra.

Moragas, Miquel de (2022). La comunicación y sus cambios. De los orígenes al móvil. Aldea Global.

Sousa, Jorge Pedro (2011). Historia crítica del fotoperiodismo occidental. Manganeses de la Lampreana, Zamora Comunicación Social.

Rosenberg, Alejandra (2016). Sobre el Women Film Pioneers Project. Cinema Comparat/ive Cinema, vol. IV, num 8, p. 17-23.

Castells, Manuel (2001). La Galaxia internet. Plaza&Janés.

Vázquez Montalbán, Manuel (1997). Historia y comunicación social. Crítica.

Altés, Elvira (2021). Dones a les ones. La història de la ràdio a Catalunya en la veu de les dones. Pagès Editors.

Domínguez, Vicente (coord.) (2007). Pantallas depredaroras. El cine ante la cultura visual digital. Ediciones de la Universidad de Oviedo.