Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Roger Reig Sole

Idiomes d'impartició


  • Català

Competències


Competències específiques
  • E1_Dissenyar i programara les interífices gràfiques de portals web estàtics o dinàmics, d'aplicacions interactives i de videojocs, seguint criteris d'usabilitat i accessibilitat

Descripció


L'assignatura "Sistemes Multimèdia" és el primer contacte amb els suports digitals i els entorns multimèdia dins del pla d'Estudis del "Grau en Mitjans Audiovisuals". En aquesta assignatura s’inicia l’aprenentatge tant de les nomenclatures i conceptes essencials, que habiten en l’ecosistema de la tecnologia audiovisual, com de la maquetació de documents multimèdia mitjançant llenguatge de marques.

L'objectiu és dotar a l'alumne d'una visió global de les tècniques audiovisuals, i al mateix temps, iniciar-lo en la creació d'interfícies utilitzant els llenguatges estàndard en la web. En aquesta primera presa de contacte amb el disseny multimèdia es deixa a banda aquells coneixements que fan referència a la gestió de la interacció, ja que aquesta assignatura té la seva continuació en l'assignatura del segon trimestre Fonaments de Programació (en la qual s'inicia en l'ús del llenguatge de programació javascript per augmentar la interactivitat de l'aplicació web).

 

Continguts


U1 Conceptes tècnics audiovisuals

1.1 Disciplines de la indústria audiovisual

Descripció de disciplines tècniques (Rotoscopia, Keying, Matte Painting, Mocap, etc.) així com els possibles workflows entre elles, a partir d'un exemple d'estudi.

1.2 Edició no lineal i composició vertical

1.3 Formato còdec i resolució

1.4 Profunditat de color

Aquesta secció inclou l'aprenentatge de certs conceptes relacionats, com la diferència entre Bytes & bits, o algunes problemàtiques com el Banding.

1.5 Canals alpha

1.6 Magnituds i capacitats

Vectorial vs. Bitmap, sistemes de compressió, càlcul de capacitats, etc.

1.7 Espais de color

Models RGB, CMYK, HSB. Espais de color Rec709, Rec2020, etc.

1.8 Interfícies

Exploració i comparativa entre alguns sistemes friendly i d'altres per arbres.

1.9 Definicions

Definicions visuals d'alguns conceptes tècnics bàsics, com Motion blur, Frame blending, Interpolació, Operacions de composició, entre d'altres.

 

U2 Continguts Multimèdia

2.1 Definicions

En aquesta secció s'exposen algunes de les definicions necessàries per construir el coneixement que es planteja posteriorment. Aplicacions i interactius multimèdia, webdocs, etc.

2.2 Internet i hipertext

Revisió històrica i tècnica sobre Internet. Com s'emmagatzema la informació en la xarxa? Què és l'hipertext? Quin maquinari i programari és necessari per al funcionament dels serveis d'Internet? Què necessitem per crear un lloc web?

2.3 Interfície gràfica d'usuari

Arquitectura de la informació, usabilitat, accessibilitat, adaptatiu, etc.

2.4 La xarxa a internet

Protocols, IP’s, serveis a internet, pàgines estàtiques i dinàmiques, etc.

 

U3 Estructura d'arxius multimèdia i llenguatge de marques

El llenguatge de marques HTML és necessari per estructurar continguts multimèdia. En aquesta unitat es mostraran les etiquetes més habituals a l'hora de maquetar continguts en la web.

3.1 Documents HTML5

3.2 Etiquetes bàsiques

3.3 Imatges

3.4 Enllaços

3.5 Multimèdia

3.6 Taules

3.7 Llistes

 

U4 Presentació de documents mitjançant fulls d'estil

Els fulls d'estil són la tècnica que s'utilitza per definir i crear la presentació de documents estructurats. En aquesta unitat s'analitzaran les possibilitats de CSS per configurar les presentacions gràfiques d'aquests documents.

4.1 Colors

4.2 Tipografies

4.3 Marges

4.4 Selectors

Sistema d'avaluació


La qualificació final s'obté de la següent ponderació de les qualificacions parcials:

NotaFinal = 0.7 NotaTeoria + 0.3 NotaPràctiques

NotaPràctiques s'obté amb la mitja aritmètica de les tres activitats de caràcter pràctic realitzades durant el curs.

La NotaTeoria s'obté amb la realització de dos exàmens,

                  NotaTeoria = 0.3 NotaParcial + 0.7 NotaExamen_Final

En l'examen NotaParcial s'avalua els coneixements dels continguts 1 i 2.

L'examen NotaExamen_Final és un únic examen on s’avalua tots els coneixements de tots els continguts de l’assignatura. Tindrà una durada de 3 h, dins del període d’exàmens finals que estableix el Cap d’Estudis. És necessari treure una nota mínima de 5 en aquest examen per poder aprovar l'assignatura.

Si finalment, l’alumne no ha obtingut una NotaFinal superior o igual a 5.0, l’alumne podrà presentar-se a un únic Examen de Recuperació de NotaTeoria (70% de NotaFinal), dins del període d’exàmens de recuperació que estableix el Cap d’Estudis. Els alumnes que tinguin una qualificació final de "No Presentat" en la primera convocatòria, no es podran presentar a l'examen de recuperació. És necessari treure una nota mínima de 5 en aquest examen de recuperació per poder aprovar l'assignatura.

 

Normes de realització de les activitats

Totes les activitats de l'assignatura són individuals.

Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques, es considerarà no puntuada.

Obtindrà una qualificació de "No presentat" a NotaPràctiques si hi ha alguna activitat de pràctiques no puntuades.

La realització de les activitats pràctiques és obligatòria. És a dir, una qualificació de "No presentat" a NotaPràctiques, no permetrà aplicar la ponderació amb la NotaTeoria i, per tant, la qualificació final de l’assignatura serà de “No Presentat”.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Bibliografia


Bàsic

Matthew MacDonald. HTML5: The missing manual, 2nd Edition. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-44936-326-0

David Sawyer McFarland. CSS3: The missing manual, 3rd Edition. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4493-2594-7

Pareja Carrascal, E.- Tecnología actual de televisión. IORTV; Madrid 2005

Complementary

Daniel D. McCracken and Rosalee J. Wolfe. User-centered web site development: a human-computer interaction approach.Prentice-Hall, 2004. ISBN 0130411612.

Patrick J. Lynch, Ms. Sarah Horton. Web Style Guide. Basic Design Principles for Creating Web Sites. 3rd. 2008. ISBN 978-0-300-13737-8.

Rainwater, C. Luz y Color. Ediciones DAIMON

Peters, J.J. A History of Television (EBU)

Grob, B., Herndon, Ch.- Basic TV and Video Systems. Glencoe/McGraw-Hill, 1999.