Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Aina Fernández Aragonés

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • E14_Adquirir els coneixements de la història, estètica, evolució i dinàmica del cine, televisió, ràdio, premsa, Internet i videojocs, aixó com reconèixer l'estètica a través del visionat i l'anàlisi

Descripció


Aquesta assignatura s'emmarca dins l'àmbit de la Comunicació del Grau de Mitjans Audiovisuals. Es planteja com una aproximació de caràcter introductori al llenguatge audiovisual i el seu ús descriptiu, narratiu i expressiu, tant pel que fa als elements de llenguatge d'imatge com de so, amb l'objectiu d'oferir una visió global dels elements bàsics que conformen la comunicació audiovisual i les seves noves expressions fruit del procés de digitalització. Així doncs, s'inclou un panorama global del llenguatge televisiu, dels llenguatges d'internet i dels nous mitjans. 

 

Continguts


Bloc 1. Fonaments del llenguatge audiovisual

 1. El llenguatge audiovisual
 2. Aspectes morfològics del llenguatge audiovisual
 3. Aspectes sintàctics del llenguatge audiovisual
  3.1. La composició de la imatge
  3.2. La creació de l’espai
 4. El paper del so en l’audiovisual
  4.1. Tipologia de sons
  4.2. So diegètic i no diegètic. So in, so off i so over
 5. Aspectes semàntics: el discurs audiovisual en el muntatge
  5.1. Unitats narratives
  5.2. La continuïtat
  5.3. Continuïtat en el desplaçament d’un subjecte: l’eix d’acció
  5.4. Muntatge i edició
  5.5. La creació del temps

 

Bloc 2. Expressió del llenguatge audiovisual

 1. El llenguatge televisiu.
 2. Llenguatge i convergència digital.
 3. Narratives transmèdia
 4. Llenguatge audiovisual i món real.
 5. Debats sobre societat i llenguatge audiovisual

 

Sistema d'avaluació


El sistema d’avaluació diferencia clarament dues parts: la part teòrica i la part corresponent a les activitats d’avaluació continuada.

La part teòrica, corresponent al 50% de la nota (15% de l’examen parcial i 35% de l’examen final) ha de tenir una mitja ponderada igual o superior a 5 per tal d’aprovar l’assignatura. En cas contrari, i independentment de la nota d’avaluació continuada, l’estudiant suspendrà l’assignatura.

La part d’activitats d’avaluació continuada consisteix en el 50% de l’avaluació final, amb la ponderació dels següents elements:

Activitat 1: 10%

Activitat 2: 10%

Activitat 4: 15%+5%+5%

Activitat 5: 5%

Per la naturalesa de l'assignatura, l'ortografia i sintaxi en l'expressió escrita són avaluables, així que les faltes d'ortografia i sintaxi seran penalitzades restant 0,25 punts cadascuna.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Recuperació: Poden accedir a recuperació els estudiants que no hagin aprovat la part teòrica. L’avaluació continuada no és recuperable, així que l’examen de recuperació continuarà fent mitja amb la nota de l’avaluació continuada, i aquesta ponderació ha de superar el 5.

 

Estudiants que repeteixen l’assignatura

Els estudiants que repeteixen l’assignatura poden acollir-se a una altra modalitat d’avaluació, on:

 •  La part teòrica correspondrà al 60% de la nota (20% de l’examen parcial i 40% de l’examen final) ha de tenir una mitja ponderada igual o superior a 5 per tal d’aprovar l’assignatura.
 • Les activitats d’avaluació continuada es poden substituir per l’activitat 4, que passa a valdre el 40% de la nota final de l’assignatura i sense presentació oral. Aquesta activitat, si s’acull a aquesta modalitat, s’ha de realitzar individualment.

Bibliografia


Bàsic

De Ocampo, Isbel (2019). Serás hombre [cinta cinematogràfica]. Espanya.

Gaylor, Brett (director) (2015). Do not Track [documental interactiu]. Canadà: National Film Board of Canada.

Gamze Ergüven, Deniz (directora) (2015). Mustang [cinta cinematogràfica]. França, Alemanya, Turquia i Qatar.

Bourdieu, Pierre (2001). Sobre la televisión. Barcelona: Anagrama.

Astudillo, Carolina (directora) (2018). Ainoa, yo no soy esa [cinta cinematogràfica]. Espanya.

Kalinak, Kathryn (2010). Film Music. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press

Fernandez Díez, F; Martínez Abadía, J. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós.

Jenkins, H. (2008). Convergence Culture. La cultura de la convergencia en los medios de la comunicación. Barcelona: Paidós.

Alberich, J.; Roig, A. (et al) (2011). Comunicación audiovisual digital: nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas. Barcelona: Ed. UOC

Coppola, F.F. (director i productor) (1979). Apocalypse Now [cinta cinematogràfica]. Estats Units: American Zoetrope.

Welles, Orson (director i productor) (1941). Citizen Kane [cinta cinematogràfica]. Estats Units: Mercury Productions.

Brooker, Charlie (2011). 15 Million Merit [capítol de sèrie de televisió]. A: Brooker, Charlie (2011). Black Mirror [sèrie de televisió]. Regne Unit: Endemol.

Medem, Julio (director) (1998). Los amantes del círculo polar [cinta cinematogràfica]. Espanya: Canal +.

Sontag, Susan (2009). Sobre la fotografía. Barcelona: Debolsillo. 

Fontcuberta, Joan (2016). La fúria de las imágenes. Notas sobre la postfotografía. Barcelona: Galaxia Gutenberg. 

Guardiola, Ingrid (2018). L’ull i la navalla: un assaig del món com a interfície. Barcelona: Arcàdia.

Complementary

Carlsson, Sven E. (n.d.). FilmSound.org. Retrieved July 21, 2022, from http://filmsound.org/

DAVIS, Richard (1999): Complete Guide to Film Scoring. Boston: Berklee Press.

Scolari, C (2013). Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Bilbao: Deusto.

Eisenstein, S. (director) (1925). El acorazado Potemkin [cinta cinematogràfica]. Unió Soviètica: Mosfilm.

Kubrick, Stanley (director) (1980). The Shining [cinta cinematogràfica]. Regne Unit, Estats Units: Hawk Films.