Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Segon trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Maria Fernanda Luna Rassa
Juan Rafael Ventura Alvarez 

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

 

 

Competències


Competències específiques
  • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

Descripció


Curs que realitza una introducció a la definició de comunicació, les teories sobre la comunicació de masses i els seus efectes i la comunicació persuasiva. En aquest curs s'explica com es fa recerca científica i el disseny de la metodologia de recerca sobre un tema comunicatiu. També tracta la publicitat com a forma de comunicació i els seus efectes des de l'àmbit social. Tenint en compte els canvis en la comunicació incorpora debats actuals relacionats amb la comunicació digital i amb les cultures nacionals i globals en els quals està immersa.

L'assignatura s'imparteix en català i castellà. Algunes lectures i materials de vídeo complementaris poden estar en anglès.

Continguts


 

Contingut 1: Què entenem per comunicació?

Dedicació: 29h

Grup gran/ teoria: 8h

Activitats dirigides: 6h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

1.1. Definicions. Comunicació, informació i significació.

1.2. Components de la comunicació.

1.3. Tipus de comunicació.

1.4. Receptors i audiències. Tipus de públic.

1.5. Comunicació de masses. Cultura de masses.

1.6. Mitjans de comunicació de masses. Origen, funcions i dimensions.

1.7. Característiques de la comunicació audiovisual.

1.8. Nou paradigma de la comunicació. El trencament de la massa.

Activitats vinculades

Activitat 1: Elaboració d’un projecte cientific d'investigació en grup.

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte cientific d'investigació en grup.

Activitat 3: Presentació parcial.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

 

Contingut 2: La comunicació des de la Ciència

Dedicació: 35h

Grup gran/ teoria: 5h

Activitats dirigides: 4h

Aprenentatge autònom: 26h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

2.1. La ciència que estudia la comunicació.

2.2. La comunicació com a objecte d’estudi.

2.3. Mètodes i tècniques d’estudi de la comunicació.

2.4. Teories de la comunicació.

2.5. Models de la comunicació.

2.6. Teories sobre els efectes de la comunicació de masses.

Activitats vinculades

Activitat 1: Elaboració d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Presentació parcial.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Contingut 3: La comunicació persuasiva 

Dedicació: 26h

Grup gran/ teoria: 5h

Activitats dirigides: 6h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

3.1. Definició. Convèncer, persuadir i manipular. 

3.2. Propaganda, màrqueting i publicitat. 

3.3. Finalitats i objectius de la publicitat. 

3.4. El missatge publicitari: forma, contingut i planificació. 

3.5. La publicitat audiovisual: formats i característiques.

3.6. Models d’espots televisius publicitaris.

3.7. Nou paradigma de la publicitat i la propaganda contemporània. 

3.8. La publicitat i la propaganda a internet i amb les noves tecnologies.

3.9. Neuromàrqueting.

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Presentació parcial.

Activitat 4: Anàlisi d’un espot o una forma de comunicació persuasiva.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Contingut 4: La publicitat com a element social 

Dedicació: 21h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 5h

Aprenentatge autònom: 12h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

4.1. Aparició i evolució de la publicitat. 

4.2. Subjectes de l'activitat publicitària. 

4.3. El model de la societat consumista. Públics objectius. 

4.4. Efectes de la publicitat. 

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Presentació parcial.

Activitat 4: Anàlisi d’un espot o una forma de comunicació persuasiva.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final. 

 

Contingut 5: La Societat de la Informació

Dedicació: 22h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 3h

Aprenentatge autònom: 15h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

5.1. Definició i denominacions de la societat contemporània.

5.2. Paradigma informacional i postmodernitat.

5.3. Tendències socials, econòmiques i comunicatives. 

5.4. Globalització i comunicació. El paper de les TIC.

5.5. La comunicació digital: implicacions perceptives, psicològiques i socials. 

5.6. Noves eines i formats de comunicació. 

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 3: Presentació parcial

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Contingut 6: Comunicació, publicitat i democràcia 

Dedicació: 17h

Grup gran/ teoria: 4h

Activitats dirigides: 3h

Aprenentatge autònom: 10h

Descripció

En aquest contingut es treballa:

6.1. El rol sociopolític de la comunicació en la societat actual. 

6.2. Els mitjans de comunicació com actors polítics. 

6.3. Opinió pública. Agendasetting, framming i priming.

6.4. Principis ètics, de legislació bàsica i codis deontològics. 

6.5. Comunicació, cultura i identitat. L'espai nacional de comunicació. 

6.6. Democràcia electrònica. Teories i perspectives sobre democràcia i Internet. 

Activitats vinculades

Activitat 2: Desenvolupament d’un projecte científic d'investigació en grup.

Activitat 5: Activitats a l’aula.

Activitat 6: Examen final.

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació és continuada i es centra en cinc blocs de treballs o proves:

  1. Elaboració d’un projecte científic d’investigació d’un fenomen comunicatiu i, posteriorment, el desenvolupament o treball de recerca, pròpiament, d’aquest projecte. La planificació del projecte compta un 15% de la nota final i l’elaboració del treball un 15% més. El treball es realitza en grups de 3-5 persones.
  2. Activitats i exercicis a l'aula: durant la sessió es realitzen preguntes, debats, exercicis en grup o individuals per reforçar i aplicar en casos pràctics el contingut de la teoria. Un 10% de la nota final.
  3. Una presentació parcial que representa el 15% de la nota total del curs i recull la meitat del contingut de l'assignatura.
  4. Una anàlisi d'un spot i presentació de la mateixa, en grups de 5-6 persones, que compte un 10% de la nota final.
  5. Un examen final que compte el 35%. 

En resum:

Projecte científic d’investigació:      15%

Desenvolupament del projecte:      15%

Participació d'activitats a l'aula:      10%

Presentació parcial:                         15%

Anàlisi d'un spot i presentació        10%

Examen final:                                  35%

 

Per fer mitjana de l'assignatura es requereix nota mínima de 5 (cinc) a l'examen final.

 

Recuperació:

La recuperació de l’assignatura es realitzarà mitjançant un examen que recollirà tot el contingut teòric de la mateixa. Les activitats d'avaluació continuada no entraran a l'examen.

Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l’examen de recuperació els estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d’avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final de l'assignatura. Només aquells que s'hagin presentat als exàmens durant el curs es poden presentar a la recuperació. 

 

Normes de realització de les activitats

Les activitats a classe es plantejaran en format de petit grup o de forma individual.

És obligatori i necessari per seguir les activitats del curs llegir i treballar totes les lectures obligatòries proposades.

Les activitats s’han de realitzar amb la correcció formal que exigeixen els treballs acadèmics.

Els treballs han de ser originals i, en cas d’incorporar-hi aportacions de tercers, aquestes han d’estar citades amb l’estil adequat.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Bibliografia


Bàsic

McLuhan, Marshall. (2009). Comprender los medios de comunicación. Editorial Paidós. 

Busquet, Jordi; Medina, Alfons i Sort, Josep. (2017). La investigación en comunicación. ¿Qué debemos saber, qué pasos debemos seguir? Editorial UOC.

Rodrigo Alsina, Miquel. (2008). Les teories de la comunicació. Editorial UOC.

Complementary

Martín Algarra, Manuel. (2003). Teoría de la comunicación: una propuesta. Tecnos.

Postman, Neil. (2016).Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del show business. Editorial La Tempestad.

McQuail, Denis. (1991). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Paidós.

Ramonet, Ignaci. (2007). Propagandas silenciosas: masas, televisión y cine.  Fondo Cultural del Alba.

Rodrigo Alsina, Miquel. (1989). Los modelos de comunicación. Tecnos.

Torres i Prat, Joan. (2005). Consumo, luego existo: poder, mercado y publicidad. Icària.

Wolf, Mauro.  (1992). Els efectes socials dels mitjans de comunicació de masses.  Pòrtic.

Garcia-Clancini, Néstor. (1995). "El consumo sirve para pensar". En consumidores y ciudadanos. Conflictos culturales de la globalización. Grijalbo, pp. 41-55.

Baylon, Christian; Mignot, Xavier. (1996). La comunicación. Cátedra.

Otte, Max. (2010). El Crash de la información. Los mecanismos de la desinformación cotidiana. Taurus.

Martín-Barbero, Jesús. (2009). De los medios a las mediaciones. Editorial Anthropos.

Castells, Manuel. (2012). Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de Internet. Alianza.

Hal, Byung-Chul. (2014). En el enjambre. Editorial Herder. 

Bourdieu, Pierre. (2016). Sobre la televisión. Colección Compactos, sexta edición. Anagrama.

Debord, Guy. (2003). Comentarios sobre la sociedad del espectáculo. Colección Argumentos. Anagrama.

Turkle, Sherry. (2017). En defensa de la conversación. Editorial Ático de los libros.

Chomsky, Noam. (2017). The five filters of the mass media machine. Al Jazeera. Dur: 4.44. https://www.youtube.com/watch?v=34LGPIXvU5M

Berganza-Conde, Maria Rosa y Ruiz San-Román, José A. (2005). Investigar en comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Mc Graw Hill.

Peter Wintonik, Peter, Achbar, Mark. (2002). Manufacturing consent. Noam Chomsky amb the Media National Film Board of Canada. 165 min.

La guerra de los mundos. Centenario de Orson Welles. La noche temática. TVE, 11 de mayo de 2015. 

Reasons Why. Actualidad e investigación sobre marketing y economía digital. https://www.reasonwhy.es/

Eguizábal, Raúl. (2007). Teoría de la publicidad. Cátedra.

Marín i Otto, Enric. (1994). Cultura de masses i postmodernitat: elogi i crítica de la comunicació contemporània. Eliseu Climent.

Castells, Manuel. (2009). Comunicación y poder. Alianza.

Igartua, Juan José; Humanes, María Luisa. (2004). Teoría e investigación en comunicación social.  Síntesis.

Turkle, Sherry. (2011). Alone together why we expect more from technology and less from each other. Basics Books.

Eguizábal, Raul. (2004). La comunicación publicitaria: antecedentes y tendencias en la sociedad de la información y el conocimiento. Comunicación Social.