Informació general


Tipus d'assignatura: Bàsica

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Primer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Núria Sánchez Guillem
Miguel Guillén Burguillos 

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

Descripció


L'assignatura Economia i Administració d'Empreses és una assignatura obligatòria dins el Grau que engloba la matèria d'Economia. Pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes econòmics més bàsics que regulen el nostre entorn econòmic i social, així com introduir-lo en el funcionament del món empresarial. Consta de dues parts ben diferenciades: Part I Economia i Part II Empresa.

 

Continguts


1. Introducció a la teoria econòmica.

 • Escassetat i elecció: Frontera de possibilitats de producció.
 • Objectius econòmics.
 • Agents econòmics.
 • Sectors econòmics.
 • Sistemes econòmics.

2. Microeconomia: El mercat.

 • Demanda i oferta: Buscant l'equilibri.
 • Reaccions de compradors i venedors.

3. Macroeconomia: Comptabilitat Nacional.

 • Indicadors macroeconòmics: Avantatges i inconvenients.
 • Polítiques econòmiques: Política Fiscal i Política Monetària.
 • Efectes positius i negatius de la Política econòmica.

4. L'empresa com a organització.

 • Conceptes: Empresa - empresari - emprenedor.
 • Àrees funcionals.
 • Organigrama i Estructura Organitzativa.

5. L'empresa i l'entorn.

 • L'entorn empresarial: PEST i DAFO
 • Cultura empresarial.

6. L'empresa i la informació econòmica.

 • Balanç: Fotografia del patrimoni.
 • Compte d'explotació.

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'assignatura es calcularà aplicant les següents ponderacions a les activitats:

 • Activitat 1: Deures - 20%. Mínim tres activitats per alumne. Treball individual (ocasionalment en parella).
 • Activitat 2: Infografia - 20%. Treball en grup.
 • Activitat 3: Examen Final - 60%. Examen individual.

Per a superar l'assignatura (i aplicar l'anterior ponderació) s'exigirà una qualificació mínima de 5 a l'Examen Final. 

Recuperació: Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final, podran recuperar l'assignatura mitjançant la realització d'un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa (Economia i Empresa). Aquest examen valdrà el 80% de la nota final de l'assignatura i s'exigirà una nota mínima de 5 per a poder fer promig. Les notes de l'activitat 1 (Deures) i activitat 2 (Infografia) no són recuperables i aportaran l'altre 20% a la nota final, 10% cadascuna. Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d'avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l'assignatura. En cas de detecció de plagi s'informarà a Coordinació del grau per tal de què es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Bibliografia


Bàsic

Amat Salas, Oriol (2008). Comprender la contabilidad y las finanzas. Gestión 2000.

Sánchez Guillem, Núria (2023). Dossier d'exercicis de l'assignatura. ESUPT Tecnocampus.

Aguado Franco, Juan Carlos; Lacalle Calderón, María Cruz y Cepeda González, María Isabel (2005). Lecciones básicas de economía. Paraninfo.

Complementary

Vogel, Harold (2007). Entertainment Industry Economics: A guide for financial analysis. Cambridge University Press.

Maynar Mariño, Pilar (2009). La economía de la empresa en el espacio de educación superior. McGrawHill.

Bueno Campos, Eduardo (2005). Curso básico de economía de la empresa. Pirámide.