Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Francesc Xavier Riera Hernàndez
Núria Vila Ruiz 

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • E6_Dissenyar, planificar i realitzar amb multicàmera, en directe i a plató, d'acord amb totes les facetes del producte (tant en l'artística de disseny i continguts com en la tècnica)

 • E8_Dissenyar les necessitats d'il.luminació d'un espai en funció de les seves característiques i de l'objectiu final del producte a gravar, fotografia o video

 • E13_Aplicar els principis de disseny visual i sonor per a la creació dels elements de presentació que s'utilitzen en productes sonors, audiovisuals, televisió i espectacles

 • E17_Redactar peces periodístiques de diferents gèneres amb els seus sistemes de titular i expressar-se correctament tant de forma escrita com oral

 • E18_Analitzar les estructures, els continguts i els estils de programació televisiva i radiofònica atenent a les característiques tècniques de la seva realització. Idear, produir i realitzar programes per a la televisió i ràdio en la part tècnica: sala de realització o control de ràdio, respectivament

Competències transversals
 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


L'assignatura de Televisió forma part de la matèria "Imatge" i, per tant, dóna per adquirits coneixements relacionats a assignatures prèvies d'aquesta matèria que tenen a veure amb la producció de vídeo (Sistemes Audiovisuals, Il·luminació i Tècniques de càmera), així com a assignatures de formació bàsica que hagin tractat aspectes relatius al llenguatge audiovisual, la narrativa audiovisual, la producció audiovisual i el sistema mediàtic en general (Història dels Audiovisuals i videojocs, Llenguatge i expressió audiovisual, Models socials i publicitat, Disseny gràfic, Guió audiovisual, Producció audiovisual, Anàlisi fílmica i Periodisme digital i nous mitjans).

La voluntat de l’assignatura és introductòria respecte al món televisió, tant pel que fa als aspectes més conceptuals relatius al sistema televisiu com als aspectes tècnics de la realització televisiva multicàmera a plató. Per això, es valorarà molt l'aprenentatge pràctic i teòric, l'evolució de les i els estudiants, el seu compromís intel·lectual i la seva creativitat, gairebé més que el producte final que es realitzi a les sessions pràctiques.

Al llarg del curs, tant en les classes de teoria com en les de pràctiques, les i els estudiants han de dur a terme un projecte final en grup, que consisteix en la realització multicàmera d'un programa televisiu d'uns 10-12 minuts de durada (Programa final), organitzant-se com a productores televisives.

 

Continguts


TEMARI

TEMA 1. Introducció: el món TV i el llenguatge televisiu

 1. El món-televisió.
 2. Models de televisions. 
 3. Llenguatge televisiu.
 4. Paleo TV, Neo TV i MetaTV.
 5. Gèneres i Formats. Des d'informatius a ficcions seriades. 

TEMA 2. Rols de la professió.

 1. Definició i descripció dels rols de la professió.
 2. Nomenclatura de l'ofici.

TEMA 3. La preproducció televisiva i el disseny de producció.

 1. De la Idea del programa a la Bíblia.
 2. L'escaleta de televisió. 
 3. El dossier de producció / de venda i el pitching.
 4. El teaser i el pilot.
 5. Les feines del productor. Producció pròpia o co-producció.
 6. Disseny de producció: Desglossament de guió per a elaborar un pressupost. Pla de finançament.

TEMA 4. La producció i el rodatge televisiu.

 1. Producció: la importància del pressupost i la importància del treball en equip.
 2. Com fer un programa de televisió: necessitats de producció.
 3. Posada en escena i planificació de realització (posada en planta).
 4. Plató, control, realització en plató i fora de plató (Àudio). 

TEMA 5 Postproducció i emissió.

 1. El muntatge “en directe” en la realització televisiva: continuïtat narrativa (plató, open air, planografia i ritme).
 2. Disseny audiovisual i videografisme, kyrons, efectes visuals i gràfics. 
 3. Programació televisiva: televisió digital i TVOD.
 4. La graella televisiva i el share.
 5. Mercat televisiu, empreses audiovisuals i models de televisions. Altres agents i estructura empresarial d'una cadena.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assignatura comptarà amb la separació entre Activitats de pràctiques (40%) (Act1, Act2 i Act3) i Activitats teòriques (60%) (Act4, Act5 i Act6).

L'avaluació de les Activitats de pràctiques  es distribuirà de la manera següent (i caldrà obtenir una nota mínima final de pràctiques de 5 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de qualificacions de l’assignatura i aprovar l’assignatura mitjançant avaluació continuada):

 • Activitat 1 (Realització d'una entrevista amb multicàmera) = 10% de la nota final de l'assignatura.
 • Activitat 2 (Assajos del Programa final) = 10% de la nota final.
 • Activitat 3 (Programa final) = 20% de la nota final.

Les Activitats de teoria comptabilitzaran un 60% de la nota final de l’assignatura i consisteixen en:

 • Activitat 4: Ideació d’un Programa Televisiu i Dossier del Programa (10%)
 • Activitat 5: Pitching del Programa final (10%)
 • Activitat 6: Examen teòric (40%).

A l'Activitat 6 (Examen teòric) caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de qualificacions de l’assignatura i aprovar l’assignatura mitjançant avaluació continuada.

Cada estudiant haurà de lliurar al final de les pràctiques un Autoinforme d'assajos individual de la seva feina en els rols desenvolupats a la productora autora i tècnica (màxim un full). Per a l'avaluació de l'Autoinforme, es tindran en compte tant el contingut com la forma del treball. 

En l’examen de recuperació només es podrà recuperar l’Activitat 6: Examen Teòric (40%) i caldrà obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 per poder fer mitjana amb la resta de qualificacions de l’assignatura i aprovar l’assignatura.

Normes de realització de les activitats

S’haurà de ser puntual en totes les sessions d’activitats pràctiques. Arribar més tard de l’hora d’inici pot suposar la no avaluació o la disminució de la nota per part del professor. Si l’estudiant no es presenta a l’activitat pràctica no serà avaluat.

Per a cada activitat, els docents informaran de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

No s’acceptaran lliuraments fora dels terminis que s'indiquin i mitjançant medis no especificats en les normes.

Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el composen.

En tots els treballs s’hauran d’identificar clarament les dades relatives a l’assignatura així com a l’activitat específica i el/s autor/s (en ordre alfabètic). 

Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l’ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats, per tant es puntuaran amb zero punts.  

Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

Bibliografia


Bàsic

MILLERSON, G. (2009), Realización y producción en televisión, Madrid, IORTV.

VIOLAN, E. (2009) Com fer un programa per a televisió: l'elaboració del projecte, de la idea a l'emissió, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.

TERÁN, B. (2019). Tele: los 99 ingredientes de la televisión que deja huella, Madrid, Somos Libros.

Complementary

BARROSO, J. (1996), Realización de los géneros televisvos, Madrid, Síntesis.

FERNÁNDEZ DÍEZ, F. y MARTÍNEZ ABADÍA, J. (1999) . Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Barcelona, Paidós Comunicación.

 

Balló, J., Baget, J.M., Comolli,  J., Gifreu, J., Prada, E., Gil Calvo, E. (1999). Món TV. La Cultura de la Televisió. Diputación de Barcelona.

Tous, A., (2009), PaleoTV, NeoTV and MetaTV in US Drama Series. [Paleotelevisión, neotelevisión y metatelevisión en las series dramáticas estadounidenses], Comunicar, 33, 175-183. https://doi.org/10.3916/c33-2009-03-009

Spigel, L. i Olsson, J. (2004). Television after TV: essays on a medium in transition. Durham, Estats Units,  Duke University Press.

Prado, E. (2010), Tendencias internacionales de programación, Madrid, Telos, 84. https://telos.fundaciontelefonica.com/archivo/numero084/tendencias-internacionales-de-programacion/ 

Scolari, C. (2008), Hacia la hipertelevisión. Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo, Diálogos de la Comunicación, 77, 1-9. https://aulavirtual.tecnocampus.cat/pluginfile.php/229019/mod_resource/content/1/Dialnet-HaciaLaHipertelevision-2694422.pdf

CLARES-GAVILÁN, J. et altri (2019). La revolución over the top. Del video bajo demanda (VOD) a la televisión por internet. Editorial UOC. Col·lecció: Manuales.