Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 4

Professorat: 

Núria Sánchez Guillem

Idiomes d'impartició


 • Català

Competències


Competències específiques
 • E12_Planificar estratègies empresarials relacionades amb els fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar i la industria de l'entreteniment digital. Convertir idees en actes de forma creativa i innovadora

 • E19_Creació, administració i gestió d'empreses audiovisuals en la seva estructura industrial de producció, distribució i exhibició

Descripció


L'assignatura, emmarcada dins la matèria d'EMPRESA, pretén donar a conèixer informació actualitzada sobre la realitat empresarial que pugui ser útil a l'alumne, així com les eines bàsiques per a la gestió empresarial, tenint en compte les peculiaritats del sector audiovisual.

 

Continguts


PART I: El sector audiovisual

 • Classificació sectorial de l'audiovisual
 • Dades actuals del sector

PART II: Claus pel funcionament d'una empresa.

Tema 1. Factors identificatius de l'empresa

 • Conceptes
 • Capital Intel.lectual
 • Funcions directives: Planificar, Organitzar, Gestionar i Controlar.
 • Tipologia d'empreses
 • Estratègies de creixement
 • Autònoms i formes jurídiques

Tema 2. Direcció estratègica

 • L'entorn empresarial
 • Valors. Missió. Objectius
 • Aportacions de Michael Porter: Estratègies genèriques. El model de les cinc forces. La cadena de valor.
 • Responsabilitat Social Corporativa i Ètica empresarial
 • Gestió del coneixement: Recursos humans per competències

Tema 3. Característiques i peculiaritats de l'empresa audiovisual

Part III: Anàlisi econòmica i financera de l'empresa audiovisual

 • Ràtios financeres i ràtios econòmiques
 • Elaboració d'informes

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


La qualificació final s'obtindrà ponderant de la següent manera:

Activitat 1: Càpsula de coneixement. Treball en grup  - 30%

Activitat 2: Proves col.laboratives. Mínim de tres proves durant el trimestre. Treballs en grups reduïts - 30%

Activitat 3 : Examen final individual - 40%

Per a superar l'assignatura (i aplicar l'anterior ponderació) s'exigirà una nota mínima de 5 a l'examen final.

Recuperació: Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final, podran recuperar l'assignatura mitjançant la realització d'un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa i que ponderarà un 70%. La nota de la Càpsula de coneixement (Activitat 1)  es manté i continua ponderant l'altre 30% de la nota final. Aquest examen de recuperació requerirà igualment d'una nota mínima de 5. Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d'avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l'assignatura. En cas de detecció de plagi s'informarà a Coordinació del grau per tal de què es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

 

Bibliografia


Bàsic

Sánchez Guillem, Núria (2024). Dossier d'exercicis de l'assignatura. ESUPT Tecnocampus.

Medina Laverón, Mercedes (2021). Estructura y gestión de empresas audiovisuales. EUNSA.

Amat Salas, Oriol (2008). Comprender la contabilidad y las finanzas. Gestión 2000.

Complementary

Gimbert Rafols, Xavier (2003). El enfoque estratégico de la empresa: Principios y esquemas básicos. Ediciones Deusto.

Garrido Buj, Santiago (2006). Dirección estratégica. McGrawHill.