Informació general


Tipus d'assignatura: Obligatòria

Coordinador: Jorge Oter González

Trimestre: Tercer trimestre

Crèdits: 6

Professorat: 

Antoni Satue Villar
Angel Valverde Vilabella 

Idiomes d'impartició


  • Català

La bibliografia està en anglès. Part dels recursos didàctics pot estar en castellà o anglès.

Competències


Competències específiques
  • E9_Aplicar els principis mecànics, electrònics i digitals de la captació, amplificació i gravació de so per a la seva aplicació a diferents plataformes: espectacles, ràdio, televisió, audiovisual i multimèdia. Postproduir l'audio i afegir els efectes sonors d'una producció audiovisual

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Competències transversals
  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Descripció


Aquesta assignatura és la darrera de la matèria de so i el seu objectiu principal és, com el seu nom indica, saber fer la postproducció de so d'una producció audiovisual. En assignatures prèvies s'han treballat continguts de so i producció sonora i de música i producció musical; ara es busca combinar els elements d'àudio de que disposem millorant la seva qualitat i adequar-los a les necessitats d'una producció. És important que l’estudiant accedeixi a l’assignatura amb els coneixements consolidats de les assignatures prèvies de la matèria.

Continguts


1. Postproducció d'elements sonors.

Introducció a la postproducció

Panoramització

Talls i encadenats

Eliminació/reducció de sorolls. Anàlisi amb espectrogrames

Reverberació

Retards i eco

Alteracions del pitch i el temps (pitchshift, timestretch)

Distorsions

Moduladors

Altres efectes i efectes combinats

 

2. Masterització.

Introducció a la masterització. Anàlisi amb vectorscopis

Equalitzadors. Anàlisi amb gràfics de freqüència

Control de dinàmica i normalització

Compressors i limitadors

Expansors i portes de soroll

 

3. Àudio multicanal.

Introducció a l’àudio multicanal

Configuracions envoltants

Formats envoltants matricials

Formats digitals

Postproducció i masterització d'àudio multicanal

Reproducció de so envoltant. Tècniques avançades

Formats i interfícies. Estat de l'art

Sistema d'avaluació


El pes de cada activitat en la nota final és proporcional a la dedicació esperada. Així, l'examen representa un 50%, la presentació oral un 10%, la pràctica de Foley un 10%, la pràctica de postproducció un 10% i la pràctica de disseny de so un 20%.

Totes les activitats s'han de lliurar dins els terminis establerts. Qualsevol activitat no lliurada dins el termini tindrà una qualificació de “No Presentat”. Es recomana no esperar al darrer dia del termini per tenir temps de reacció davant imprevistos.

Per superar l’assignatura cal obtenir una nota mínima de 5 a l’examen final i una nota mínima ponderada de 5 en el conjunt de les 3 pràctiques. Si la nota de l'examen final o la nota ponderada conjunta de les pràctiques és inferior a 5, l’assignatura quedarà suspesa, amb la menor de les dos notes.

S’oferirà una prova de recuperació en el cas de l’examen final per aquells estudiants que no superin la globalitat de l’assignatura. No es podrán recuperar les activitats de la part pràctica ni la presentació oral. Es mantindrà el pes de les activitats pràctiques en el càlcul de la nota final dels estudiants que fan la recuperació.

La còpia total o parcial en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un “No Presentat” en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la prova de recuperació i sense prejudici de l'obertura d'un expedient per aquest motiu.

La identificació de plagi es considera una circumstància greu que pot comportar una qualificació de suspens a l’assignatura. En cas de detecció de plagi s’informarà a la coordinació del grau per tal que es puguin prendre les mesures disciplinàries corresponents.

El professor podrà demanar una presentació personalitzada de les activitats ja sigui per aclarir aspectes generals o per a individualitzar les qualificacions dels estudiants. Totes les memòries de pràctiques inclouran un apartat amb el detall de les tasques realitzades per cada membre del grup.

Bibliografia


Bàsic

Katz, Bob; Katz, Robert. (2014). Mastering audio: the art and the science. Focal Press, Taylor&Francis Group.

Complementary

Holman, Tomlinson. (2014). Surround sound: up and running. CRC Press.

Waddell, Gebre. (2013). Complete audio mastering: practical techniques. McGraw.

Rose, Jay. (2009). Audio postproduction for film and vídeo 2nd ed.. Elsevier.

Theme, Vanessa. (2021). The Foley Grail. The art of performing sound for film, games and animation. Routledge.